Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/97/12 Rady Gminy Biłgoraj

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sól i Kolonia Sól

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj" uchwalonego uchwałą Nr IX/62/99 z dnia 7 lipca 1999r. ze zmianami, oraz w związku z uchwałą Nr XI/61/2007 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sól i Kolonia Sól

Rada Gminy w Biłgoraju uchwala, co następuje:
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sól i Kolonia Sól gminy Biłgoraj, zwany w dalszej części uchwały "planem".

2. Plan obejmuje obszar położony pomiędzy:

- drogą wojewódzką nr 858 i drogą gminną nr 109 237L,

- drogą gminną oznaczoną jako działka nr 1002,

- terenami pól w odległości ok. 150m, od działek oznaczonych nr 1027 i 1028 stanowiących drogi gminne oraz działek oznaczonych nr 1412, 2462 i 3417 stanowiących drogę dojazdową do pól.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, będący integralną częścią niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem, a ustalenia szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów.

§ 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) linie rozgraniczające - linie wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i zabudowy,

2) przeznaczenie podstawowe - część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu,

3) przeznaczenie dopuszczalne - rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach planu,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu, poza którą zakazuje się realizacji wszelkich budynków lub części budynków z pominięciem należących do nich loggi, balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynków oraz elementów wejść do budynków (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych i zadaszenia),

5) usługi podstawowe - usługi materialne (handel i naprawy, hotele i restauracje, transport pasażerski i łączność, usługi osobiste, działalność komunalna) i usługi niematerialne (edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna, działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem) według Europejskiej Klasyfikacji Działalności;

6) zachowanie - utrzymanie istniejącej substancji budowlanej z możliwością rozbudowy, przebudowy, unowocześnienia, zmiany sposobu użytkowania w całości lub części obiektu - w sposób nie naruszający ustaleń planu;

7) dojazdy nie wydzielone - istniejące i projektowane wewnętrzne ulice dojazdowe lub ciągi pieszo-jezdne, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, zapewniające prawidłową obsługę obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego; przebieg tych dojazdów może być korygowany na etapie regulacji i podziału własności;

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) symbole identyfikujące tereny;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

§ 4. 1. W obszarze planu wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) U - tereny zabudowy usługowej;

3) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

4) ZC - cmentarz;

5) ZL - tereny leśne;

6) R - tereny rolnicze;

7) WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

8) E - tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;

9) W - tereny urządzeń infrastruktury wodociągowej;

10) KS - teren obsługi komunikacji;

11) KD-L - tereny dróg publicznych - klasy lokalnej

12) KD-D - tereny dróg publicznych - klasy dojazdowej

13) KDW - tereny dróg wewnętrznych

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenie podstawowe poszczególnych terenów.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają numery poszczególnych terenów o tym samym przeznaczeniu podstawowym.

4. Linie rozgraniczające tereny, o których mowa w ust 1 są ściśle określone i mogą być przesuwane wyłącznie w odniesieniu do terenów skrzyżowania dróg.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego :

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę, zdrowie i życie ludzi; zakaz ten nie dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2) zakaz lokalizacji składowisk odpadów;

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników z tymi ściekami;

4) zakaz lokalizacji obiektów grożących bezpośrednim skażeniem warstwy wodonośnej;

5) zakaz zasypywania rowów, umożliwiających odpływ wód opadowych i roztopowych;

6) ochronę istniejących zadrzewień, spełniających funkcje ekologiczne;

7) wzmacnianie obudowy biologicznej dróg: wprowadzanie żywopłotów z krzewów i drzew, zwłaszcza liściastych;

8) dopuszczalne poziomy hałasu nie mogą przekraczać parametrów:

a) w terenach oznaczonych symbolem MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) w terenach oznaczonych symbolem RM jak dla zabudowy zagrodowej,

c) w terenach oznaczonych symbolem U jak dla zabudowy usługowej;

9) zasięgi oddziaływania dla następujących stref ochronnych:

a) strefy ochrony sanitarnej cmentarza w odległości 50 i 150m od granic cmentarza:

- w strefie 50m od cmentarza oznaczonej na rysunku planu zakazuje się lokalizacji: budynków mieszkalnych, zakładów produkcji żywności, zakładów żywienia zbiorowego i przechowujących żywność, studni dla celów komunalnych i gospodarczych,

- w strefie 150m od cmentarza oznaczonej na rysunku planu wszystkie budynki korzystające z wody powinny być podłączone do sieci wodociągowej,

b) strefa oddziaływania pól elektroenergetycznych od linii WN 400kV - 72m; WN 110kV - 40m; SN - 15m; obowiązuje zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych mogą być weryfikowane na etapie pozwoleń na budowę, w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych i w uzgodnieniu z zarządcą sieci,

10) w gospodarstwach rolnych zajmujących się hodowlą zwierząt, ze względu na możliwość oddziaływań uciążliwości środowiskowych na obszar Natura 2000, nakazuje się realizację składowisk przystosowanych do przechowywania odchodów zwierzęcych: płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę, oraz zakazuje się hodowli w fermach bezściółkowych.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków :

1) obowiązuje ochrona konserwatorska kapliczek, figur i krzyży przydrożnych;

2) w obrębie strefy obserwacji archeologicznej wszelkie inwestycje związane z pracami ziemnymi wymagają zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który określi konieczność przeprowadzenia archeologicznych badań przedinwestycyjnych lub nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi.

§ 7. Ustala się następujące zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych :

1) umieszczanie tablic informacyjnych, szyldów, reklam i nośników reklamowych w pasach terenu pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny dróg a liniami zabudowy;

2) lokalizację ogrodzeń od strony dróg publicznych w formie:

a) maksymalnej wysokości 1,60m (w tym wysokość podmurówki do 40cm);

b) ogrodzenia ażurowe o łącznej powierzchni prześwitów minimum 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami;

c) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych.

§ 8. Ustala się następujące zasady podziału i scalania istniejących działek:

1) wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej dla zabudowy:

a) jednorodzinnej wolnostojącej, nie może być mniejsza niż 1000m 2 o minimalnej szerokości frontu działki - 18m;

b) jednorodzinnej bliźniaczej, nie może być mniejsza niż 500m 2 o minimalnej szerokości frontu działki - 15m;

c) zagrodowej, nie może być mniejsza niż 2500m 2 o minimalnej szerokości frontu działki - 30m;

d) usługowej, nie może być mniejsza niż 1500m 2 o minimalnej szerokości frontu działki - 20m;

2) dojazdy nie wydzielone, służące jako dojazd do więcej niż 2 działek, muszą mieć szerokość w liniach rozgraniczających co najmniej 7,0m.

3) przy podziale terenów na działki zgodnie z liniami wewnętrznego podziału, oznaczonymi na rysunku planu, dopuszcza się:

a) odchylenie od tych linii nie większe niż 15 o ,

b) przesunięcie linii do 5m w każdym kierunku, z zachowaniem minimalnych szerokości i wielkości nowo wydzielanej działki budowlanej,

c) łączenie dwóch sąsiednich działek w jedną,

§ 9. Ustala się następujące zasady ustalania zabudowy na działce budowlanej :

1) Ustala się minimalne odległości nowej zabudowy mieszkaniowej od zewnętrznej krawędzi jezdni dla dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) KD-L - 14m,

b) KD-D - 8m,

c) KDW - 6m, od linii rozgraniczającej drogi,

2) W planie dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki sąsiedniej tj. w odległości 1,5m lub w granicy:

a) dla istniejących terenów zabudowanych, na których znajdują się działki z budynkami usytuowanymi w odległości mniejszej niż 3m,

b) dla terenów przeznaczonych w planie do zabudowy ustalenie to można stosować na istniejących działkach o szerokości mniejszej niż 18m,

3) Dopuszczenie lokalizacji obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki sąsiedniej tj. w odległości 1,5m lub w granicy nie może kolidować z ustaleniami szczegółowymi planu.

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej :

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) system zaopatrzenia w wodę bazować będzie na istniejących i projektowanych rurociągach magistralnych oraz sieci rozdzielczej wodociągu grupowego,

b) do czasu rozbudowy wodociągu zbiorczego dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć - studni,

c) dopuszcza się wykorzystywanie istniejących studni przydomowych do celów gospodarczych,

d) zapewnienie wody do celów przeciwopżarowych; przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty przeciwpożarowe;

2) w zakresie gospodarki ściekowej:

a) ścieki bytowe odprowadzane systemem sieci kanalizacyjnej do gminnej oczyszczalni ścieków (poza obszarem planu);

b) do czasu realizacji docelowej sieci kanalizacyjnej ustala się obowiązek stosowania indywidualnych przydomowych lub zbiorczych oczyszczalni ścieków, lub szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych zgodnie z systemem utylizacji obowiązującym na terenie gminy;

c) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych dróg publicznych będą ujmowane w system kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu odprowadzane do cieków wodnych;

d) wody opadowe i roztopowe z pozostałych terenów będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu;

3) w zakresie elektroenergetyki:

a) zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istniejącej sieci elektroenergetycznej, liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia, po jej rozbudowie;

b) dopuszcza się wykorzystanie alternatywnych źródeł energii;

c) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych, nie wskazanych na rysunku planu;

d) teren pod nowe wnętrzowe stacje transformatorowe o minimalnej powierzchni 80m 2 ;

e) wzdłuż istniejących linii elektroenergetycznych należy zachować strefy uciążliwości;

f) na obszarze objętym planem dopuszcza się przebudowę napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia na linie kablowe oraz w uzasadnionych przypadkach na linie napowietrzne;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną i gaz:

a) zasilanie w energię cieplną z indywidualnych źródeł dystrybucji ciepła, z wykorzystywaniem paliw niskoemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii;

b) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej poprzez budowę sieci;

c) do czasu realizacji docelowej sieci gazowej dopuszcza się stosowanie gazu z butli;

5) w zakresie telekomunikacji:

a) dopuszcza się rozbudowę lub budowę sieci i urządzeń systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych;

b) lokalizację stacji bazowych telefonii bezprzewodowej w odległości min. 100m od zabudowy mieszkaniowej;

6) w zakresie gospodarki odpadami:

a) gromadzenie odpadów komunalnych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w szczelnych pojemnikach na własnej działce,

b) odbiór i utylizacja odpadów na zasadach obowiązujących w mieście;

2. Ustala się zasadę realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg i ciągów komunikacyjnych, oraz dopuszcza się ją na wszystkich terenach objętych planem.

3. Dopuszcza się:

1) przebudowę istniejących podziemnych urządzeń infrastruktury i sieci, kolidujących z projektowaną zabudową;

2) zmianę parametrów sieci do 100% w przypadku ich remontu, przebudowy lub rozbudowy.

Przepisy szczegółowe

§ 11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami od MN-1 do MN-18 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) dopuszczalne:

- usługi w ramach budynków mieszkalnych;

- budynki gospodarcze i garaże,

- obiekty małej architektury,

- dojazdy nie wydzielone,

- infrastruktura techniczna,

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni działki budowlanej;

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki budowlanej;

d) forma architektoniczna budynków podstawowej funkcji powinna spełniać następujące wymagania:

- liczba kondygnacji nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej do głównej kalenicy dachu - 10m,

- główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,

- dachy o kącie nachylenia połaci do 45 o przy czym główne połacie dachu budynku muszą mieć jednakowy spadek,

- pokrycie dachu: dachówka, blacha, blachodachówka, gont bitumiczny,

- elewacje zewnętrzne - tynki w kolorach pastelowych, okładziny kamienne, drewniane,

e) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej do głównej kalenicy dachu (w przypadku dachów spadzistych) lub górnej krawędzi ściany zewnętrznej (w przypadku dachów płaskich) - 5m;

3) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dostępność komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-L, KD-D, KDW zgodnie z rysunkiem planu;

b) warunki parkingowe:

- w granicach działki minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny;

- dodatkowo jedno miejsce parkingowe na każde 40m 2 powierzchni przeznaczonej na usługi,

4) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 15%;

§ 12. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem od U-1 do U-15 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: usługi podstawowe

b) dopuszczalne:

- zabudowa mieszkaniowa,

- budynki gospodarcze i garaże,

- obiekty małej architektury,

- dojazdy nie wydzielone,

- infrastruktura techniczna,

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni działki budowlanej,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki budowlanej,

d) liczba kondygnacji dla zabudowy nie większa niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym,

e) maksymalna wysokość zabudowy do głównej kalenicy dachu 12m,

f) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej - 5m,

g) dachy o kącie nachylenia połaci do 45 o przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek,

h) pokrycie dachu: dachówka, blacha, blachodachówka, gont bitumiczny,

i) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorach pastelowych,

j) ustala się realizację zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5m od strony zabudowy mieszkaniowej,

k) dla terenów oznaczonych symbolem U-2, U-3 i U-4 obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w strefie o ochrony sanitarnej cmentarza;

3) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dostępność komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-L, KD-D, KDW zgodnie z rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe:

- jedno miejsce parkingowe na każde 50m 2 powierzchni przeznaczonej na usługi, jednak nie mniej niż dwa miejsca parkingowe,

- dla usług gastronomii, jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumpcyjne,

- dodatkowo minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,

4) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 15%

§ 13. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami od RM-1 do RM-23 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - zabudowa zagrodowa,

b) dopuszczalne:

- usługi,

- budynki gospodarcze i garaże,

- obiekty małej architektury,

- dojazdy nie wydzielone,

- infrastruktura techniczna,

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy do rozmiarów nie przekraczających 50% istniejącej kubatury oraz spełnieniem wymagań § 13 pkt. 2 lit. f,

b) zachowuje się istniejącą zabudowę gospodarczą i garażową z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% powierzchni działki budowlanej,

e) maksymalny powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,

f) forma architektoniczna zabudowy mieszkaniowej powinna spełniać następujące wymagania:

- liczba kondygnacji nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym,

- maksymalna wysokość do głównej kalenicy dachu 10m,

- dachy o kącie nachylenia połaci do 45 o przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek;

- pokrycie dachu: dachówka, blacha, blachodachówka, gont bitumiczny,

- elewacje zewnętrzne: tynki w kolorach pastelowych, drewno, kamień,

g) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej do głównej kalenicy dachu - 9m,

h) zachowuje się istniejącą stację telefonii komórkowej;

3) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dostępność komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-L, KD-D, KDW zgodnie z rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe:

- minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,

- dodatkowo jedno miejsce parkingowe na każde 50m 2 powierzchni przeznaczonej na usługi,

4) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 15%;

§ 14. Dla terenu cmentarza oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC-1, ZC-2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - cmentarz,

b) dopuszczalne:

- obiekty kubaturowe (dom pogrzebowy, kaplica),

- obiekty małej architektury,

- dojazdy nie wydzielone,

- infrastruktura techniczna,

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% powierzchni działki,

b) maksymalna wysokość zabudowy do głównej kalenicy dachu 10m,

c) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45 o przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek,

3) zasady i warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po linii rozgraniczającej terenu, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dostępność komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-L i KD-Z (poza granicą planu),

b) warunki parkingowe - ustala się obsługę w zakresie miejsc postojowych na parkingach ogólnodostępnych oznaczonych symbolem KS-1 i KS-2,

5) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 5%

§ 15. Dla terenów leśnych oznaczonych na rysunku planu symbolem od ZL-1 do ZL-5 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - las

b) dopuszczalne:

- dojazdy nie wydzielone,

- infrastruktura techniczna,

2) zasady kształtowania zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje wiek rębności określony w przepisach odrębnych

b) przy realizacji odnowień i dolesień skład gatunkowy należy dostosować do warunków naturalnych siedliska;

3) zasady i warunki podziału nieruchomości - ustala się pozostawienie dotychczasowych wydzieleń działek, zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady obsługi komunikacyjnej - zachowanie dotychczasowej komunikacji;

5) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1%;

§ 16. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami od R-1 do R-33 ustala się:

1) przeznaczenie terenu - uprawy polowe;

2) zasady kształtowania zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna 100%;

b) wzmacnianie biologiczne terenu gatunkami odpowiadającymi warunkom siedliskowym w postaci szpalerów i żywopłotów;

3) zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się zachowanie dotychczasowej obsługi komunikacyjnej;

4) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1%;

§ 17. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonej na rysunku planu symbolem od WS-1 do WS-26 ustala się:

1) przeznaczenie terenu - rowy melioracyjne;

2) zasady kształtowania zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna 100%;

b) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych;

3) zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się zachowanie dotychczasowej obsługi komunikacyjnej;

4) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1%;

§ 18. Dla terenu obsługi komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KS-1 i KS-2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu

a) podstawowe - tereny parkingów,

b) dopuszczalne:

- infrastruktura techniczna,

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) parkingi ogólnodostępnena potrzeby obsługi cmentarza;

b) zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej

c) tereny w liniach rozgraniczających mogą posiadać powierzchnię w całości utwardzoną,

3) zasady i warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po linii rozgraniczającej terenu, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady obsługi komunikacyjnej - dostępność komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-L i KD-Z (poza granicą planu);

5) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1%;

§ 19. Dla terenów urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej oznaczonych na rysunku planu symbolem od E-1 do E-15 ustala się:

1) przeznaczenie terenu - stacja transformatorowa;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów stacji transformatorowej,

b) maksymalna wysokość zabudowy - 4m,

c) teren w liniach rozgraniczających może posiadać powierzchnię w całości utwardzoną;

3) zasady i warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki na cele urządzeń infrastruktury po linii rozgraniczającej terenu, zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-L, KD-D, KDW,

5) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1%;

§ 20. Dla terenów urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1W i 2W ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - ujęcia wody;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabrania się wprowadzania wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z ujęciem wody;

b) w strefach ochrony bezpośredniej ujęć wody należy zapewnić takie odprowadzanie wód opadowych, aby nie mogły one przedostawać się do urządzeń służących do poboru wody;

c) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

3) zasady i warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki na cele urządzeń infrastruktury po linii rozgraniczającej terenu, zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW oraz przez teren pól;

5) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1%

§ 21. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) wyznacza się tereny układu komunikacyjnego oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) KD-L - drogi publiczne klasy lokalnej , o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 20m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) KD-D - drogi publiczne klasy dojazdowej , o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 10m, zgodnie z rysunkiem planu,

c) KDW - drogi wewnętrzne , o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 5m, zgodnie z rysunkiem planu,

2) dopuszcza się w granicach terenów oznaczonych symbolami KD-L i KD-D wykorzystanie części terenu pod ścieżki pieszo-rowerowe oraz niezbędne urządzenia techniczne związane z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

3) dopuszcza się w obrębie linii rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem KD-L i KD-D lokalizację miejsc postojowych dla samochodów w formie dodatkowych pasów postojowych, zatok parkingowych i parkingów przykrawężnikowych;

4) zasady i warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki drogowej po linii rozgraniczającej terenu, zgodnie z rysunkiem planu.

5) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1%,

Postanowienia końcowe

§ 22. Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem użytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach tych zakazuje się budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biłgoraj

§ 24. Traci moc uchwała Nr XXIX/196/05 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 6 września 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj terenów leśnych i zalesień - w zakresie ustaleń w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Biłgoraju


Wiesław Grabias


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/97/12
Rady Gminy Biłgoraj
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/97/12
Rady Gminy Biłgoraj
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/97/12
Rady Gminy Biłgoraj
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe