reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/88 /2012 Rady Gminy Stanin

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stanin lub jej jednostkom podległym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po konsulatacji z Prezesem UOKiK, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

1) szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stanin oraz jej jednostkom podległym, zwanych dalej "należnościami pieniężnymi", od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami";

2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną;

3) organy i osoby uprawnione do udzielania ulg.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty w całości lub w części należności pieniężnych;

2) należnościach - rozumie się przez to wymagalną należność główną oraz należności uboczne (odsetki, koszty);

3) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności pieniężnej.

§ 3.

1. Należności cywilnoprawne mogą zostać umorzone w całości lub w części, na wniosek dłużnika wyłącznie w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym,
w szczególności jeżeli terminowe spłacenie należności cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi. Dłużnik składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1.

2. Umorzenie należności cywilnoprawnych może nastąpić również z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3. Od należności, której termin spłaty odroczono albo rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania oświadczenia woli, do dnia upływu terminu spłaty albo terminów zapłaty poszczególnych rat.

4. W razie przekroczenia przez dłużnika odroczonego terminu spłaty należności albo nie uiszczenia
w terminie lub w pełnej wysokości ustalonych rat, przedmiotowe należności pieniężne stają się natychmiast wymagalne wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 3.

5. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty.

§ 4.

W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis
z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. WE L 379 z 28.12.2006 r.).

§ 5.

1. Do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest:

1) Wójt Gminy Stanin;

2) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Stanin, z której działalnością wiąże się należność.

2. Organ właściwy do umorzenia należności pieniężnej jest również uprawniony do umorzenia odsetek oraz innych należności, takich jak koszty wynikające z powstania zaległości, koszty dochodzenia roszczeń, bez względu na ich wysokość.

§ 6.

Udzielenie ulgi może nastąpić na podstawie zawartego w formie pisemnej porozumienia w przypadku:

1) umarzania lub odraczania części lub całości należności, rozkładania na raty w formie porozumienia, zwanego dalej porozumieniem,

2) odmowy umorzenia lub odroczenia części lub całości należności, rozłożenia na raty w formie jednostronnego oświadczenia woli organu, zwanego dalej jednostronnym oświadczeniem woli.

§ 7.

1. Kierownicy jednostek podległych przedstawiają Wójtowi Gminy Stanin informacje dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2.

2. Wójt Gminy Stanin przedstawia Radzie Gminy Stanin zbiorcze zestawienie informacji dotyczących zakresu umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności pieniężnych, uwzględniając informacje,
o których mowa w pkt 1.

3. Informacje, o których mowa w pkt 1, składa się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie 7 dni po upływie terminu, za jaki sporządzono informacje.

4. Informacje, o których mowa w pkt 2, składa się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 31 marca po upływie terminu, za jaki sporządzone są informacje.

§ 8.

Uzasadnienie do uchwały zawiera załącznik Nr 3

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanin.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Czubek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/88 /2012
Rady Gminy Stanin
z dnia 14 marca 2012 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY,
przypadających Gminie Stanin lub jego jednostkom podległym

Stanin, dnia ……………………

WNIOSKODAWCA :

…………………………….. ORGAN uprawniony do udzielenia ulgi

……………………………..

…………………………….. …………………………………….

…………………………….. …………………………………….

…………………………………….

PESEL ……………………

NIP ………………………..

REGON …………………..

1. Niniejszym , w trybie art. 123 § 1 pkt 2 kodeksu cywilnego oświadczam, że uznaję w całości

moje zadłużenie z tytułu …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… ,

na które składa się :

należność główna ………………….. zł,

odsetki………………………………. zł,

koszty………………………………...zł.

2. W związku z wystąpieniem przesłanki: ważny interes dłużnika / interes publiczny * wnoszę

o udzielenie ulgi :

umorzenie / odroczenie / rozłożenie na raty * spłaty należności pieniężnej z tytułu:

………………………………………………………………………………………………

należność główna ………………………………….

kwota zł ……………………………….

należność uboczna : odsetki za zwłokę / koszty egzekucyjne /inne (wymienić)*

…………………………………………………………………………………………….

kwota zł: …………………………………………………………………………………

razem kwota wnioskowanej ulgi …………………………………………………………

Proponowana /y:

termin odroczenia spłaty ……………………………………..

ilość rat ……………………

kwota raty/ rat …………………………….

termin spłaty rat ………………………………………………..

UZASADNIENIE WNIOSKU

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Załączniki (dowody uzasadniające żądanie) :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

DZ. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami ("Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje

nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3") oświadczam, że dane

i informacje zawarte w niniejszym wniosku i w załącznikach są pełne i zgodne ze stanem

faktycznym.

……………………………

Podpis Wnioskodawcy

*Niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/88 /2012
Rady Gminy Stanin
z dnia 14 marca 2012 r.

Sprawozdanie roczne

lp

Nazwisko i imię (nazwa)
dłużnika

Tytuł należności

Kwota ulgi

Okres, którego
dotyczy należność

1

Umorzenie

2

Odroczenie

3

Rozłożenie na
raty


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/88 /2012
Rady Gminy Stanin
z dnia 14 marca 2012 r.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/ 88/ 2012 Rady Gminy Stanin z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stanin lub jej jednostkom podległym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zachodzi konieczność określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stanin i jego jednostkom podległym.

Zgodnie z art. 59 ustawy o finansach publicznych, w przypadkach uzasadnionych ważnym

interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Stanin oraz jej jednostkom podległym, mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty, na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy .

Uchwała określa szczegółowe przypadki, których ulgi mogą zostać zastosowane, tryb

postępowania w sprawach o udzielenie ulgi oraz organy uprawnione do stosowania ulg, a także

określa przypadki, w których pomoc taka stanowić będzie pomoc de minimis.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa.

Projekt niniejszej uchwały został, jako projekt programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy de minimis, zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK-u nie wniósł zastrzeżeń do zapisów projektu uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama