reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/78/2012 Rady Gminy Urszulin

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm. ) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuję:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 14.776.696 zł., Z tego dochody bieżące w kwocie 12.046.586 zł., i dochody majątkowe w kwocie 2.730.110 zł., zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.953.830zł.,

2) Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165.575 zł,

3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000 zł.,

4) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł.,

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 13.400.696 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 11.076.312 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.324.384 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.953.830zł.,

2) Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 173.196 zł.,

3) Wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 47.000 zł.,

4) Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł.,

5) Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 1.376.000 zł., Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 530.000 zł.,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.906.000 zł.,

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) Ogólna w kwocie 21.000 zł.,

2) Celowe w kwocie 25.100 zł., z przeznaczeniem na:

a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.100 zł.,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie Finansowej realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.100.000 zł.,

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł.,

§ 9. Określa się maksymalna wysokość poręczeń udzielonych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 10.000 zł.

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Stefanowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/78/2012
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/78/2012
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/78/2012
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/78/2012
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/78/2012
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/78/2012
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/78/2012
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama