Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Kraśnik

z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572 ze zm.), po przyjęciu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ustanawia się stypendia o nazwie:

a) Stypendium Wójta Gminy Kraśnik za wyniki w nauce,

b) Stypendium Wójta Gminy Kraśnik za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, działalności społecznej lub kulturalnej.

2. Stypendium o którym mowa w ust. 1 lit. a i b może być przyznane uczniom szkół podstawowych lub gimnazjum - mieszkańcom stałym Gminy Krasnik oraz uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Kraśnik spełniającym kryteria określone w niniejszej uchwale.

3. Uczniowi może być przyznane stypendium za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia, w danym roku szkolnym.

§ 2. 1. Stypendium Wójta Gminy Kraśnik za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, spełniającym następujące kryteria:

a) uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

- w szkole podstawowej co najmniej 5,40;

- w gimnazjum co najmniej 5,20;

b) wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życiu szkoły lub społeczności lokalnej.

2. Stypendium Wójta Gminy Kraśnik za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, działalności społecznej lub kulturalnej może być przyznane uczniom, spełniającym następujące kryteria:

a) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

b) uzyskali tytuł finalisty konkursów, olimpiad na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym lub uzyskali miejsce medalowe na zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

§ 3. 1. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 przyznawane jest w formie pieniężnej raz w roku szkolnym, na wniosek złożony przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń i uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną.

2. Do wniosku dołącza się potwierdzone przez dyrektora szkoły kserokopie dokumentów świadczących o wynikach w nauce lub wysokich osiągnięciach ucznia.

3. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do Urzędu Gminy Kraśnik po zaończeniu rocznych zajeć dydaktyczno-wychowawczych w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 lipca.

4. Wręczenie (wypłata) stypendium następuje nie później niż do 30 września.

§ 4. 1. Wniosek w szczególności powinien zawierać.

a) imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły i rok nauki,

b) data i miejsce urodzenia ucznia, PESEL, imiona i nazwiska rodziców,

c) adres zamieszkania ucznia,

d) oznaczenie nazwy stypendium,

e) uzasadnienie wniosku z podaniem spełnienia wymaganych w § 2 uchwały kryteriów,

f) datę uzyskania pozytywnej opinii rady pedagogicznej,

g) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania stypendium.

2. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 w drodze zarządzenia określi Wójt Gminy Kraśnik.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium są sprawdzane pod względem formalnym i opiniowane przez Komisję Stypendialną, którą powołuje Wójt Gminy Kraśnik w formie zarządzenia, określając jej skład oraz wyznaczając Przewodniczącego Komisji.

2. Komisja Stypendialna rozpatrywać będzie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.

3. Komisja Stypendialna sporządza z posiedzenia protokół. który podpisują wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu.

4. Wykaz zakwalifikowanych wniosków podpisuje przewodniczący komisji i przedkłada go wraz z protokołem Wójtowi Gminy Kraśnik.

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium oraz o jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Kraśnik.

6. O przyznaniu stypendium Wójta Gminy Kraśnik powiadamia się na piśmie wnioskodawcę oraz rodzica (opiekuna prawnego) ucznia. W zawiadomieniu o przynaniu stypendium określa się w szczególności wysokość stypendium oraz termin i warunki wypłaty.

7. Wypłata przyznanego stypendium dokonywana będzie w sposób uroczysty.

§ 6. Wilekośc środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest każdorazowo w budżecie Gminy Kraśnik.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraśnik.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik


Andrzej Hanaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe