Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy Michów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm./ przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. /Monitor Polski z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587/ - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części

a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli - 2% ich wartości

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. traci moc Uchwała Nr XII/63/2011 Rady Gminy Michów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy /DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012 poz. .92/

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Ścibiorska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe