| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/156/14 Rady Gminy Łomazy

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łomazy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 15.262.311 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.202.815 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.059.496 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.898.782 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.880 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000 zł,

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 247.044 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 16.594.449zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.995.832 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 3.598.617zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.898.782 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98.867 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 30.880 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 311.040 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.332.138 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.912.004 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 579.866 zł.

3. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 83.744 zł,

2) celowe w kwocie 32.256 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.256zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2.912.004zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 245.496 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 12. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Bańkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/156/14
Rady Gminy Łomazy
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/156/14
Rady Gminy Łomazy
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/156/14
Rady Gminy Łomazy
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/156/14
Rady Gminy Łomazy
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/156/14
Rady Gminy Łomazy
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/156/14
Rady Gminy Łomazy
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »