| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/79/2015 Rady Gminy Łuków

z dnia 17 sierpnia 2015r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Jeziory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póz. zm.), art. 3 ust.1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXXVII/230/13 z dnia 07 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Jeziory i Uchwały Nr XLVII/301/2014 z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Jeziory, Rada Gminy Łuków po stwierdzeniu, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Łuków z dnia 24 stycznia 2013 r., uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przedmiot uchwały

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XXXVI/215/06 Rady Gminy Łuków z dnia 11 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków, zwaną dalej zmianą planu.

2. Granice obszaru objętego zmianą planu określone są w załącznikach nr 1 - 2
do uchwały.

§ 2. Integralną częścią zmiany planu są załączniki:

1) Rysunek planu w skali 1: 1 000 - załączniki nr 1 - 2;

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu - załącznik nr 3;

3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 4.

§ 3. Celem regulacji zawartych w niniejszej uchwale jest:

1) Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów;

2) Ochrona interesów publicznych w zakresie spełnienia wymagań ochrony
i kształtowania środowiska oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

2) Zmianie planu - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Łuków wraz z rysunkiem zmiany planu stanowiącym załączniki nr 1 - 2 do niniejszej uchwały;

3) Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć załączniki nr 1 - 2 ;

4) Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw;

5) Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie wyznaczone
na rysunku zmiany planu i wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania;

6) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną
na rysunku zmiany planu, ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, której nie może przekroczyć lico ściany; dopuszcza się wysunięcie nie dalej niż 1,5 m przed wyznaczoną linię: schodów zewnętrznych, daszków, okapów, balkonów, przypór, ryzalitów i wykuszy;

7) Terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem liczbowo-literowym;

8) Usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, których oddziaływanie na środowisko nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów w zakresie standardów ochrony środowiska wymaganych przepisami odrębnymi;

9) Wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć udział powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;

10) Wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć procentowy udział sumy powierzchni rzutów wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;

11) Wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć procentowy udział terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 5. 1. Następujące elementy występujące na rysunku stanowiącym załączniki nr 1 - 2 do niniejszej Uchwały, są ustaleniami obowiązującymi:

1) Granice obszaru objętego zmianą planu;

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach i warunkach ich zagospodarowania;

3) Symbole identyfikacyjne terenów o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach i warunkach ich zagospodarowania:

a) 1-2 RM,MN,U - tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

b) 1-2 R - tereny gruntów rolnych,

c) 1 ZL - tereny lasów,

d) 1-3 KDW - tereny dróg wewnętrznych;

4) Nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) Napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia wraz ze strefą techniczną;

6) Istniejące stacje transformatorowe SN/nN.

2. Następujące elementy występujące na rysunku stanowiącym załączniki nr 1 - 2 do niniejszej uchwały wynikają z przepisów odrębnych i prawomocnych decyzji:

1) GZWP nr 215 Subniecka Warszawska.

3. Następujące elementy występujące na rysunku stanowiącym załączniki nr 1 - 2 do niniejszej uchwały są informacjami dodatkowymi nie stanowiącymi ustaleń planu:

1) Granica gminy;

2) Granice sołectw.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) Wydziela się i określa tereny przeznaczone do zainwestowania i dla innych sposobów zagospodarowania oraz ustala się ich zasady zagospodarowania w ustaleniach szczegółowych;

2) Na obszarze objętym zmianą planu obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów
o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2;

3) Określa się zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy;

4) Dopuszcza się zachowanie, remont, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków usytuowanych niezgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;

5) Dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką;

6) Ustala się zasady rozmieszczania nośników reklamowych:

a) w pasach drogowych zakazuje się budowli służących reklamie,

b) dopuszcza się na elewacjach budynków oraz na ogrodzeniach lokalizację nośników reklamowych i tablic informacyjnych,

c) powierzchnia nośników reklamowych i tablic informacyjnych nie może przekraczać 5 m2,

d) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych na barierkach oddzielających jezdnie, latarniach ulicznych oraz urządzeniach infrastruktury technicznej.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Nie formułuje się ustaleń w zakresie ochrony obszarów objętych formami ochrony przyrody - na obszarze objętym zmianą planu nie występują takie tereny;

2) Obowiązuje ochrona wód podziemnych GZWP Nr 215 Subniecka Warszawska polegająca na niepodejmowaniu przedsięwzięć mogących wpływać znacząco na ilość
lub jakość wód;

3) Nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

4) W terenach 1-2RM,MN,U nie dopuszcza się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, a w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu przepisów odrębnych;

5) Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące ograniczenia
w użytkowaniu terenów: nakazuje się zachowanie części powierzchni niezainwestowanej zgodnie z ustaleniami dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi jako powierzchni biologicznie czynnej;

6) Należy zapewnić zachowanie standardów jakości środowiska w zagospodarowaniu terenów oraz prowadzonej działalności;

7) Prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej nie może powodować uciążliwości, w tym zwłaszcza odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, wykraczających poza granice terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny;

8) Dla celów ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi w terenach 1-2 RM,MN,U jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) Nie formułuje się ustaleń w zakresie ochrony obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, podlegające prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów odrębnych oraz stanowisk archeologicznych - na obszarze objętym zmianą planu nie znajdują się takie obiekty;

2) Obowiązuje ochrona przypadkowo dokonanych odkryć zabytków i obiektów archeologicznych oraz znalezisk przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być zabytkami archeologicznymi, wstrzymanie robót w miejscu odkrycia, zabezpieczenie znaleziska i powiadomienie o odkryciu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, wójta gminy, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) Nie formułuje się ustaleń w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, osuwania się mas ziemnych - na obszarze objętym zmianą planu nie znajdują się tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożone osuwaniem się mas ziemnych podlegające ochronie.

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości:

1) Na obszarze objętym zmianą planu nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości;

2) W przypadku podjęcia procedury scalenia i podziału nieruchomości należy zachować następująca zasady:

a) każda nowo wydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej,

b) kąt zawarty pomiędzy granicami nowo wydzielanej działki budowlanej dochodzącymi do drogi publicznej lub wewnętrznej, a granicą tej drogi powinien się mieścić w przedziale pomiędzy 60 a 120 stopni,

c) front nowo wydzielanych działek budowlanych musi mieć szerokość nie mniejszą niż 18 m w terenach 1-2 RM,MN,U,

d) wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 800 m2 w terenach 1-2 RM,MN,U;

3) W przypadku przeprowadzania podziałów nieruchomości ustala się następujące zasady:

a) każda nowo wydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp
do drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną,

b) wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 800 m2 w terenach 1-2 RM,MN,U,

c) minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, ulice, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich,

d) minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową.

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:

1) Do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszej zmiany planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

Rozdział 3.
Komunikacja i infrastruktura techniczna

§ 12. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) Podstawowy układ komunikacyjny stanowią oznaczone na rysunku zmiany planu drogi wewnętrzne KDW;

2) Parametry dróg zostają określone w przepisach szczególnych: ;

3) Dopuszcza się rozbudowę układu komunikacyjnego poprzez wyznaczanie dodatkowych dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych w obrębie terenów budowlanych;

4) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy dojazdowej oraz KDW;

5) Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych (w tym miejsc w garażach):

a) dla nowo realizowanej zabudowy zagrodowej w ilości minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz minimum 1 miejsce dla maszyn rolniczych,

b) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ilości minimum
1 miejsce na 1 mieszkanie,

c) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej - w ilości: minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz dodatkowo minimum 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej budynku przeznaczonej pod usługi,

d) dla nowo realizowanej zabudowy usługowej minimum 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej budynku przeznaczonej pod usługi,

e) należy zapewnić miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową przy realizacji miejsc postojowych obejmujących powyżej 6 stanowisk, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych - zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13. Ustalenia dotyczące uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia zaopatrzenia w wodę:

1) Utrzymuje się istniejący system zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej;

2) Dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej,
w tym umożliwiającą podłączenie dodatkowego źródła zasilania lub zmianę źródła zasilania danego wodociągu;

3) Nowe przewody wodociągowe należy prowadzić z zachowaniem odległości i wymogów określonych w przepisach odrębnych;

4) Usytuowanie przewodów w liniach rozgraniczających dróg poza jezdnią istniejącą lub projektowaną dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi;

5) Wymagane jest zapewnienie ochrony ujęć wody podziemnej poprzez przestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) Przy zaopatrzeniu w wodę obszaru objętego zmianą planu należy zapewnić możliwość korzystania z wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. Ustalenia dotyczące uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków:

1) Odprowadzanie ścieków w terenu objętego zmianą planu docelowo będzie odbywać się w oparciu o zbiorczą sieć kanalizacyjną;

2) Dopuszcza się budowę sieci i urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków;

3) Do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się:

a) indywidualne przydomowe systemy oczyszczania ścieków,

b) stosowanie szczelnych zbiorników wybieralnych - zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych;

4) Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych
i gruntu;

5) Zagospodarowanie wód opadowych nie może naruszać stanu wód na gruncie ze szkodą dla terenów sąsiednich.

§ 15. Ustalenia dotyczące uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia zaopatrzenia w gaz:

1) Utrzymuje się istniejącą infrastrukturę oraz dopuszcza się jej remonty, przebudowę i rozbudowę;

2) Wzdłuż istniejących i nowo realizowanych gazociągów należy zachować strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej szafki gazowe należy zlokalizować w linii ogrodzeń z otwarciem od strony ulicy;

4) W zabudowie innej niż wymieniona w pkt 3, lokalizacja szafek gazowych na zasadach określonych przez zarządcę sieci;

5) Ogrodzenia należy lokalizować w odległości co najmniej 0,5 m od gazociągu;

6) Dopuszcza się prowadzenie nowo projektowanych gazociągów w liniach rozgraniczających dróg, poza pasem jezdni za zgodą zarządcy drogi;

7) Gazociągi, które w wyniku modernizacji przebiegu ulic miałyby znaleźć się pod jezdnią należy przenieść w obręb pasa drogowego poza jezdnią w ramach prowadzonej inwestycji;

8) Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych dróg należy zabezpieczyć istniejące gazociągi przed uszkodzeniem przez ciężki sprzęt budowlany i samochody;

9) Sieci gazowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

§ 16. Ustalenia dotyczące uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia elektroenergetyki:

1) Utrzymuje się istniejący system zaopatrzenia w energię elektryczną;

2) Utrzymuje się istniejącą infrastrukturę elektroenergetyki oraz dopuszcza się jej remonty, modernizację, wymianę, odbudowę i przebudowę, w tym przebudowę linii napowietrznych na podziemne oraz zmianę przebiegu linii elektroenergetycznych;

3) Dopuszcza się rozbudowę sieci i budowę nowych odcinków sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia;

4) Dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci elektroenergetycznej podziemnej wysokiego napięcia;

5) Dopuszcza się budowę słupowych stacji transformatorowych w liniach napowietrznych SN;

6) Dopuszcza się budowę wnętrzowych stacji transformatorowych w liniach podziemnych SN;

7) Linie SN i nN należy prowadzić po oddzielnych trasach z zastrz. pkt. ;

8) W szczególnych przypadkach dopuszcza się lokalizację linii Sn i nN na wspólnej trasie;

9) Dla napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV wskazuje się pas techniczny o szerokości 30 m - po 15 m od osi linii wolny od zabudowy;

10) Dla napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV wskazuje się pas techniczny o szerokości 15 m - po 7,5 m od osi linii wolny od zabudowy;

11) W przypadku skablowania lub zmiany przebiegu linii elektroenergetycznych dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w terenach położonych w obrębie dotychczasowych stref technicznych tych linii, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) Nie dopuszcza się wprowadzania pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów, których naturalna wysokość może przekroczyć 3 m;

13) Dopuszcza się prowadzenie sieci średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego w pasach drogowych za zgodą zarządcy drogi;

14) W obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących szaf
z urządzeniami, aparaturą i osprzętem infrastruktury elektroenergetyki, za zgodą zarządcy drogi;

15) Dopuszcza się w terenach budowlanych lokalizację urządzeń o mocy nie przekraczającej 100 kW wytwarzających energię elektryczną ze źródeł wykorzystujących energię słoneczną.

§ 17. Ustalenia dotyczące uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia telekomunikacyjne:

1) Utrzymuje się dotychczasowy przebieg sieci telekomunikacyjnej oraz dotychczasową lokalizację urządzeń łączności,

2) Dopuszcza się budowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, w tym przewodów światłowodowych przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi.

§ 18. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia w ciepło:

1) Utrzymuje się istniejące indywidualne systemy grzewcze, stanowiące podstawowe źródło zapatrzenia w ciepło;

2) Należy stosować rozwiązania wykorzystujące paliwa niskoemisyjne lub rozwiązania nieemisyjne.

§ 19. Ustalenia dotyczące gromadzenia i usuwania odpadów:

1) Nie dopuszcza się gromadzenia odpadów w miejscach do tego niewyznaczonych i w sposób umożliwiający przenikanie składników odpadów do środowiska;

2) Zbiórka i wywóz odpadów zgodnie z zasadami przyjętymi w gminie odrębnymi uchwałami.

§ 20. Dla całego obszaru objętego zmianą planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje:

1) Zapewnienie pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę;

2) Wyprzedzająca lub równoległa w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowa sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w zakresie ilości i jakości wody z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej;

3) Wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe

§ 21. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczone symbolami 1-2 RM,MN,U.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa zagrodowa,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

c) usługi nieuciążliwe;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) adaptacja zabudowy zagrodowej dla celów agroturystyki,

b) komunikacja wewnętrzna,

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nie dopuszcza się zabudowy szeregowej,

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 30 %,

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40 %,

d) wskaźnik intensywności zabudowy:

- minimalny 0,01,

- maksymalny 0,6;

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odległości:

- 6 m od dróg KDW,

- 12 m od gruntów leśnych;

4) Zasady kształtowania zabudowy:

a) ilość kondygnacji łącznie z poddaszem nie więcej niż 3,

b) maksymalna wysokość zabudowy mierzona do kalenicy dachu 9 m ponad poziom terenu,

c) forma dachu:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia przeciwległych połaci od 25° do 45°,

- dopuszcza się doświetlanie poddaszy oknami połaciowymi lub lukarnami;

5) Zasady zagospodarowania terenu:

a) przy lokalizacji usług należy zapewnić:

- wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,

- dojazdy spełniające wymagania jak dla dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 22. 1. Wyznacza się tereny gruntów rolnych oznaczone symbolami 1-2 R.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) uprawy polowe,

b) zadrzewienia śródpolne,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) rowy i urządzenia melioracyjne,

b) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

c) drogi dojazdowe do pól;

3) Zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się remonty, przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy,

b) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, związanej z produkcją rolną, przy zachowaniu zgodności z pozostałymi zapisami planu,

c) nie dopuszcza się nowej zabudowy nierolniczej,

d) zachowuje się istniejące rowy melioracyjne z dopuszczeniem ich konserwacji, modernizacji i remontów,

e) obowiązuje zachowanie funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, koszty i odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych należy zapewnić w ramach prowadzonej inwestycji,

f) obowiązuje zakaz urządzeń i budowli służących reklamie;

4) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 30 %,

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40 %,

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

- minimalny 0,01,

- maksymalny 0,4,

d) wyklucza się możliwość realizacji nowych budynków mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 150 m2,

e) wyklucza się możliwość realizacji nowych budynków gospodarczych o powierzchni przekraczającej 600 m2;

5) Zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych mierzona do kalenicy dachu 8,5 m ponad poziom terenu,

b) maksymalna wysokość budynków gospodarczych mierzona do kalenicy dachu 12 m ponad poziom terenu,

c) forma dachu:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia przeciwległych połaci od 25° do 45°,

- dopuszcza się doświetlanie poddaszy oknami połaciowymi lub lukarnami.

§ 23. 1. Wyznacza się teren lasów, oznaczony symbolem 1ZL.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) lasy;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) drogi leśne,

b) obiekty i urządzenia gospodarki leśnej,

c) cieki wodne,

d) wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych, ścieżek pieszych i tras rowerowych;

3) Zasady zagospodarowania terenu:

a) zagospodarowanie zgodnie z zasadami określonymi w planach urządzania lasów,

b) utrzymuje się wydzielone geodezyjnie drogi dojazdowe do pól.

§ 24. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1-3 KDW.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) droga wewnętrzna;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) chodniki,

b) miejsca postojowe,

c) dopuszcza się realizację w pasie drogowym sieci oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 6 m zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji budynków,

b) nie dopuszcza się lokalizacji ogrodzeń w terenach KDW.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 25. Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu ustala się w wysokości 5% wzrostu wartości.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łuków.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łuków


Tadeusz Federczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Łuków
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Łuków
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik graficzny


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Łuków
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Jeziory

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199), Rada Gminy Łuków postanawia przyjąć następujący sposób rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Jeziory w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, które zostały rozpatrzone Zarządzeniem Wójta Gminy Łuków Nr 0050.9a.2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Lp.

Data wpły-wu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

23.02.2015

Wysokiński Bogdan Grzegorz

Jeziory 13

21-400 Łuków

Przedłużenie tylnej linii zabudowy działki o 30 m po wycofaniu drogi

140

1RM,MN,U, przez część działki przeprowadzona została droga 1KDW

nieuwzględniona

nieuwzględniona

Tereny przeznaczone do zabudowy zostały ograniczone do zasięgu działek posiadających dostęp do drogi

2.

23.02.2015

Barszcz Andrzej

Jeziory 11

21-400 Łuków

Przedłużenie tylnej linii zabudowy do projektowanej drogi

145/3

1RM,MN,U, przez część działki przeprowadzona została droga 1KDW

nieuwzględniona

nieuwzględniona

Tereny przeznaczone do zabudowy zostały ograniczone do zasięgu działek posiadających dostęp do drogi

3.

23.02.2015

Barszcz Tadeusz

Jeziory 11

21-400 Łuków

Przedłużenie tylnej linii zabudowy do projektowanej drogi

160/1

160/2

1RM,MN,U, przez część działki przeprowadzona została droga 1KDW

nieuwzględniona

nieuwzględniona

Tereny przeznaczone do zabudowy zostały ograniczone do zasięgu działek posiadających dostęp do drogi

4.

24.02.2015

Sosnowski Karol

Jeziory 10

21-400 Łuków

Przedłużenie tylnej linii zabudowy do projektowanej drogi

152

1RM,MN,U, przez część działki przeprowadzona została droga 1KDW

nieuwzględniona

nieuwzględniona

Tereny przeznaczone do zabudowy zostały ograniczone do zasięgu działek posiadających dostęp do drogi

5.

24.02.2015

Sosnowski Andrzej

Jeziory 10

21-400 Łuków

Przedłużenie tylnej linii zabudowy do projektowanej drogi

146

147

148

149

1RM,MN,U, przez część działki przeprowadzona została droga 1KDW

nieuwzględniona

nieuwzględniona

Tereny przeznaczone do zabudowy zostały ograniczone do zasięgu działek posiadających dostęp do drogi

6.

25.02.2015

Dudziński Stanisław

Jeziory 12

21-400 Łuków

Przedłużenie tylnej linii zabudowy do projektowanej drogi

141

142

1RM,MN,U, przez część działki przeprowadzona została droga 1KDW

nieuwzględniona

nieuwzględniona

Tereny przeznaczone do zabudowy zostały ograniczone do zasięgu działek posiadających dostęp do drogi

7.

25.02.2015

Dudziński Mariusz

Jeziory 12

21-400 Łuków

Przedłużenie tylnej linii zabudowy do projektowanej drogi

154

155/1

1RM,MN,U, przez część działki przeprowadzona została droga 1KDW

nieuwzględniona

nieuwzględniona

Tereny przeznaczone do zabudowy zostały ograniczone do zasięgu działek posiadających dostęp do drogi


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Łuków
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), Rada Gminy Łuków rozstrzyga, co następuje:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zbiorowemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, stanowiące zadania własne gminy w granicach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Jeziory obejmują:

1) rozbudowę sieci wodociągowej,

2) docelową budowę sieci kanalizacyjnej - w zakresie gospodarki ściekowej do zadań własnych samorządu gminny, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zapewn

3) ienie odprowadzenia ścieków komunalnych do zbiorczego systemu kanalizacji, przy czym do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne przydomowe systemy oczyszczania ścieków oraz stosowanie szczelnych zbiorników wybieralnych - zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych.

2. Sposób realizacji przewidzianych w granicach zmiany planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1) w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Prawo zamówień publicznych;

2) w oparciu o przepisy branżowe;

3) ustalenia realizacyjne poszczególnych zadań.

3. Źródłami finansowania zadań z zakresu infrastruktury technicznej będą: dochody własne, subwencje, dotacje celowe, kredyty i pożyczki, środki ze źródeł pozabudżetowych pozyskiwane na zadania własne.


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »