reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/118/2012 Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Bartoszyckiego dla spółek wodnych, trybu postępowania oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 1 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania dla spółek wodnych z terenu Powiatu Bartoszyckiego, realizujących zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych.

2. Środki finansowe na udzielenie dotacji określonej w ust. 1 pochodzić będą z budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

3. Łączna kwot dotacji dla spółek wodnych ustalana będzie poprzez Radę Powiatu Bartoszyckiego na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej.

4. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielna będzie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

5. Dotacje na realizację zadań określonych w ust. 1, przyznawane będą na wniosek złożony przez spółkę wodną, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółki wodnej, w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej, podejmuje Zarząd Powiatu Bartoszyckiego.

§ 3. 1. Udzielenie spółce wodnej dotacji celowej na realizację zadań określonych w §1 ust. 4 następuje na podstawie umowy zawartej ze spółką, która powinna zawierać w szczególności:

a) oznaczenie stron umowy,

b) szczegółowy opis zadania, w cel na jaki dotacja została przyznana i termin jej wykonania,

c) wysokość dotacji i tryb płatności,

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonania zadania,

f) termin i sposób rozliczenia,

g) termin zwrotu nie wykorzystanej dotacji,

h) termin złożenia pisemnego sprawozdania z wykonania i wykorzystania dotacji.

2. Spółka wodna otrzymująca dotacje nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż określony w umowie.

3. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania.

§ 4. 1. Warunkiem rozliczenia dotacji celowej przez Powiat Bartoszycki jest przedłożenie przez spółkę wodną rozliczenia rzeczowo finansowego wykonania zadania, do którego załącza się:

a) protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania,

b) faktury, rachunki lub inne dokumenty równoważne dowodom księgowym, potwierdzające powstanie kosztów zadania,

c) dokumenty bankowe, potwierdzające powstanie kosztów zadania.

2. Rozliczenie wykonania zadania przez spółkę wodną winno nastąpić w ciągu do 14 dni od jego zakończenia.

§ 5. 1. Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu.

3. Zakres kontroli obejmuje przede wszystkim:

a) zgodność wykonania zadania z zawartą umową,

b) udokumentowanie realizowanego zadania,

c) sprawdzenie dokumentów potwierdzających przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 6. Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji poprzez publikacje naboru wniosków o przyznanie dotacji i uchwał Zarządu Powiatu Bartoszyckiego w tej sprawie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki/.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/118/2012
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Wniosek o udzielenie dotacji

I. Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy…………………………................................................................................………..

……………………………………………………………........................................................………………...

……………………………………………………………........................................................………………...

2. Adres wnioskodawcy:……………………………...............................................……………………………

……………………………………………………............................…......................…………..……………...

……………………………………………………………........................................................………………...

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego:………………………......................…….......……...……………

4. Numer rachunku bankowego:…………………………………............................................……....…………

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy..............................……...

……………………………………………………………………....................................................……………

………………………………………………………………............................................………………………

...................................................................................................................................................................................

II. Wielkość wnioskowanej dotacji

1. Kwota wnioskowanej dotacji:…………………………...............................…...…....………………………

2. Słownie:……………………………...........................................................…...…………………………….

…………………………………………….......................................................................……………………....

III. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania:………………….......................................................………………………..

…………………………………………………………....................................…………………………………

……………………………………………………………........................................................………………...

2. Termin i miejsce realizacji zadania:…………...................................................….....………………………...

………………………………………………….............................................……........…………………………

3. Harmonogram realizacji zadania:

Okres realizacji

Rodzaj robót

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj planowanych wydatków

Łączna wartość planowanych wydatków

W tym

sfinansowanych z dotacji

sfinansowanych ze środków własnych

RAZEM:

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość planowanych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania %

Wnioskowana dotacja

Środki własne

Inne

RAZEM:

100%

V. Dodatkowe uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….....…………

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

Nazwisko i imię……………………….....................................................……...……………………………….

Funkcja……………………….........................................................................…………………………………..

Podpis………………………………………………………….………………………………

Nazwisko i imię………………….........................................................………………………………………….

Funkcja………………………………………….....................................................................……………………

Podpis…………………………………………………………………………………………

Nazwisko i imię………………………........................................……………………………………………….

Funkcja……………………………....................................................................………………………………..

Podpis…………………………………………………………………………………………

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama