reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.303.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 25 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXX/146/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Godkowo

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r, poz. 1591 z późn. zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr XXX/146/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Godkowo.

Uzasadnienie

Rada Gminy Godkowo, powołując jako podstawę art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) uchwaliła w dniu 26 marca 2013 roku regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Godkowo, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXX/146/2013.

Uchwała zawiera dwa paragrafy, przy czym żaden z nich nie wskazuje organu, któremu powierza się wykonanie uchwały, jak również nie wskazuje terminu wejścia w życie przedmiotowej uchwały. Ponieważ uchwały w sprawie regulaminów udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowią akt prawa miejscowego, winny zawierać wskazanie terminu wejścia w życie aktu normatywnego - nie krótszego niż 14 dni od dnia ogłoszenia aktu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Pominięcie w uchwale terminu wejścia uchwały w życie, a także pominięcie konieczności ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym - stanowi rażące naruszenie prawa, a w szczególności art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm).

Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż przekazany organowi nadzoru Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Godkowo, stanowiący załącznik do uchwały, jest niespójny i nieczytelny - co jest niedopuszczalne w przypadku aktów prawa miejscowego, które winny w sposób ścisły, zwięzły, dokładny i zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażać intencje prawodawcy.

Tymczasem w przedłożonym organowi nadzoru Regulaminie po § 1 następuje § 5, po § 7 następuje § 10. Pominięte są natomiast § 2, § 3, § 4 § 8 i § 9. Powoduje to, iż przedłożony akt jest niekompletny i niespójny. Nie zawiera on wymaganych przepisem art. 90f ustawy o systemie oświaty regulacji dotyczących sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy oraz regulacji dotyczących form, w jakich udziela się stypendium szkolnego.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od jego doręczenia.

z up. Wojewody Warmińsko-MazurskiegoJan Maścianica
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama