reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/239/13 Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zasad ustanawiania służebności drogowych oraz służebności przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami) w związku z art. 145 i 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 ze zmianami) oraz ust. 3 pkt 4 załącznika do uchwały Nr XXX(243)98 Rady Miejskiej w Barczewie z 23.02.1998r.

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na obciążanie nieruchomości stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Barczewo ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności drogowych oraz służebności przesyłu na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu na zasadach odmiennych wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Chlubicki


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/239/13
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 marca 2013 r.

Zasady ustanawiania służebności drogowych i przesyłu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1. Służebności drogowej, należy przez to rozumieć: prawo przechodu oraz przejazdu

w oznaczonym zakresie oraz prawo urządzenia drogi na nieruchomości obciążonej, na rzecz właściciela nieruchomości władnącej, która nie posiada dostępu do drogi publicznej,

2. Służebności przesyłu, należy przez to rozumieć: prawo polegające na korzystaniu

w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia znajdującego się na tej nieruchomości lub zgodnie z przeznaczeniem urządzenia mającego być wybudowanym na nieruchomości,

3. Urządzeniu, należy przez to rozumieć urządzenie służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, niezbędne do korzystania z tych urządzeń,

4. Przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć właściciela urządzeń,

5. Nieruchomości, należy przez to rozumieć nieruchomość w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, stanowiącą własność Gminy Barczewo lub pozostającą w jej posiadaniu,

6. Nieruchomości obciążonej, należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą własność Gminy Barczewo lub pozostającą w jej posiadaniu, na której ustanowiono służebność,

7. Nieruchomości władnącej, należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą własność osoby na rzecz której służebność została ustanowiona.

§ 2. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barczewo oraz inne przepisy prawa.

§ 3. W sprawach gospodarowania nieruchomościami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oraz według zasad określonych w niniejszej Uchwale, organem reprezentującym Gminę Barczewo, jest Burmistrz Barczewa.

Rozdział 2.
Zasady ustanawiania służebności drogowych

§ 4. 1. Burmistrz Barczewa może obciążyć nieruchomość służebnością drogową na rzecz właściciela nieruchomości, która w myśl art. 145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków.

2. Obciążenie służebnością drogową musi nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów Gminy Barczewo, przez które droga ma prowadzić.

3. Ustanowienie służebności drogowej nie może utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej oraz nie może powodować utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku nie może być sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Barczewo

4. Służebność drogowa może być ustanowiona, jeżeli jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy Barczewo.

5. Obciążenie nieruchomości służebnością drogową następuje za wynagrodzeniem, płatnym jednorazowo na rzecz Gminy Barczewo. Wysokość wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością drogową określa Burmistrz Barczewa na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 nie może być niższa niż różnica pomiędzy wartością nieruchomości przed ustanowieniem służebności a wartością nieruchomości obciążonej.

7. Obciążenie nieruchomości służebnościami drogowymi, następuje nieodpłatnie jeżeli:

a) następuje wzajemne ustanowienie służebności między tymi samymi stronami,

b) obciążana nieruchomość jest lub będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), wnoszonego przez Gminę Barczewo,

c) następuje na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną,

d) następuje na rzecz Skarbu Państwa.

e) następuje na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

8. Ustanowienie służebności drogowej, następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która każdorazowo będzie określać przebieg służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej przez właściciela nieruchomości władnącej, okres czasu na jaki zostaje ustanowiona oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu jej ustanowienia.

9. Właściciel nieruchomości władnącej ponosi koszty ustanowienia służebności drogowej w szczególności koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności, wpisu praw nabytych do księgi wieczystej oraz koszty aktu notarialnego, w którym właściciel nieruchomości władnącej podda się egzekucji, obejmującego obowiązek zapłaty wynagrodzenia za ustanowioną służebność drogowej wraz z ustawowymi odsetkami ze wskazaniem terminu wykonania obowiązku.

Rozdział 3.
Zasady ustanawiania służebności przesyłu

§ 5. 1. Burmistrz Barczewa może obciążyć służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

2. Ustanowienie służebności przesyłu nie może utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej oraz nie może powodować utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku nie może być sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Barczewo

3. Obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłu, następuje nieodpłatnie jeżeli:

a) obciążana nieruchomość jest lub będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), wnoszonego przez Gminę Barczewo,

b) następuje na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną,

c) z ustanowionej służebności będzie korzystać Gmina Barczewo lub gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

4. Ustanowienie służebności przesyłu, następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która każdorazowo będzie określać przebieg służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej oraz okres czasu na jaki zostaje ustanowiona.

5. Służebność przesyłu może być ustanowiona jeżeli jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie, ekonomicznie uzasadnione i gdy nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy Barczewo.

6. Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu następuje za wynagrodzeniem, płatnym jednorazowo na rzecz Gminy Barczewo. Wysokość wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu określa Burmistrz Barczewa na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 nie może być niższa niż różnica pomiędzy wartością nieruchomości przed ustanowieniem służebności a wartością nieruchomości obciążonej.

8. Ustanowienie służebności przesyłu, następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która każdorazowo będzie określać przebieg służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej przez przedsiębiorcę, okres czasu na jaki zostaje ustanowiona oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu jej ustanowienia.

9. Przedsiębiorca ponosi koszty ustanowienia służebności przesyłu w szczególności koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, wpisu praw nabytych do księgi wieczystej oraz koszty aktu notarialnego, w którym przedsiębiorca przesyłowy podda się egzekucji, obejmującego obowiązek zapłaty wynagrodzenia za ustanowioną służebność przesyłu wraz z ustawowymi odsetkami ze wskazaniem terminu wykonania obowiązku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama