| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/629/13 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz.1618, z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz.1705, z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857 i Nr 148, poz.991, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887 i Nr 205, poz.1206, z 2012r. poz. 941 i 979) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje :

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.

§ 2. 1. Ustala się czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych (realizujących roczne przygotowanie przedszkolne) na 5 godzin dziennie.

2. Godziny prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa statut przedszkola.

§ 3. 1. Za 1 godzinę realizacji zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustala się stawkę w wysokości 3 złotych (słownie: trzech złotych). Zajęcia te obejmują:

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci,

4) zajęcia i zabawy przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i uroczystościach,

5) opiekę w czasie odpoczynku dzieci,

6) zajęcia związane z realizacją programów, projektów autorskich i innowacyjnych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,

7) opiekę nad dzieckiem w trakcie samodzielnych, indywidualnych zabaw na powietrzu,

8) pracę kompensacyjną umożliwiającą dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.

2. Za każde rozpoczęte, zadeklarowane pół godziny pobytu dziecka w przedszkolu nalicza się połowę stawki, o której mowa w ust.1.

3. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalana jest jako iloczyn: stawki za 1 godzinę zajęć, o których mowa w ust.1, zadeklarowanej przez rodziców dziecka dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu, z zastrzeżeniem ust.2.

4. Opłata, o której mowa w ust.3, nie obejmuje opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

5. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Olsztyna.

6. Liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zakres świadczeń, zasady pobierania miesięcznych opłat, o których mowa w ust.3 i 5 określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami dziecka.

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata o której mowa w ust.3, uiszczana jest proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

8. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności za korzystanie z przedszkola w następnym miesiącu.

§ 4. 1. W przypadku oddania dziecka pod opiekę nauczyciela przed zadeklarowaną godziną, zgodnie z podpisaną umową, o której mowa w § 3 ust.6, opłata za każde rozpoczęte pół godziny dodatkowego pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie godzin pracy przedszkola, wynosi połowę stawki za jedną godzinę określoną w § 3 ust.1.

2. W przypadku nieodebrania dziecka w zadeklarowanych godzinach, zgodnie z podpisaną umową, o której mowa w § 3 ust.6, opłata za każde rozpoczęte pół godziny dodatkowego pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie godzin pracy przedszkola, wynosi połowę stawki za jedną godzinę określoną w § 3 ust.1.

§ 5. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli do zawierania z rodzicami dziecka umów cywilnoprawnych, o których mowa w § 3 ust.6.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/75/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr 64, poz.1060), zmieniona uchwałą Nr XXII/367/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2012r., poz.1747).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tandyrak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »