reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/243/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z pózn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Lidzbarku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec


Uzasadnienie

Rada Gminy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) została upoważniona do uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i zobowiązała organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego do określenia:
1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3. częstości i sposobu pozbawiania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
6. wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
7. wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy, Rada Gminy została zobowiązana dostosować Regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Dla województwa warmińsko - mazurskiego Plan gospodarki odpadami na lata 2011-2016 przyjęty został Uchwałą Nr XVIII/333/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku. W dniu 26 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko Mazurski stwierdził nieważność w całości w/w uchwały. Dnia 22 listopada 2012 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego i utrzymał w mocy uchwałę Sejmiku. W związku z czym Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016 jest dokumentem obowiązującym a zapisy w nim zawarte podlegają wykonaniu. Zapisy Regulaminu są zgodne z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2011-2016.. Regulamin jest aktem prawa miejscowego a projekt uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie. Dlatego podjęcie uchwały jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/243/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY LIDZBARK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

3. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach i przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w ustawach:

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( Dz. U. z 2012 r. , poz. 391, z późn. zm );

2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2013 r. Nr 21 );

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm. );

4) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);

5) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. nr 133, poz. 921 z późn. zm. );

6) prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie Lidzbark - należy przez to rozumieć obszar administracyjny dla Miasta i Gminy Lidzbarka;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3) związku gmin - należy przez to rozumieć Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna", który realizuje zadania Gminy Lidzbark w zakresie utrzymania czystości i porządku zgodnie z ustawą;

4) harmonogramie - należy przez to rozumieć ustalony terminowy plan odbioru odpadów z nieruchomości, podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;

5) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot gospodarczy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Lidzbarka lub podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie Burmistrza Lidzbarka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zbierają powstałe na terenie nieruchomości odpady w sposób:

1) selektywny;

2) nieselektywny.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier i tektura w tym opakowania wielomateriałowe;

2) tworzywa sztuczne;

3) szkło;

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;

5) popiół;

6) metale,

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte opony;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) budowlane i rozbiórkowe;

3. W celu utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel nieruchomości powinien dokonywać w miarę potrzeby czyszczenia pojemników.

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w sposób mechaniczny lub ręczny.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast uprzątnięcie innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby.

§ 4. Określa się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać wyłącznie na terenie własnej nieruchomości, a powstające ścieki nie są odprowadzane do wód powierzchniowych lub ziemi;

2) drobna naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może się odbywać na terenie własnej nieruchomości.

3) Postanowienie pkt.1 i 2 dotyczy motocykli, skuterów oraz samochodów osobowych.

§ 5. 1. Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i ich odbiór odbywa się w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach z podziałem na następujące rodzaje odpadów:

1) papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe - w pojemnikach w kolorze niebieskim;

2) tworzywa sztuczne - w pojemnikach w kolorze żółtym;

3) szkło - w pojemnikach w kolorze zielonym;

4) bioodpady - w pojemnikach w kolorze brązowym;

5) popiół - w pojemnikach metalowych w kolorze czarnym;

6) metale - w pojemnikach w kolorze zielonym;

7) przeterminowane leki - należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych lub umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

8) chemikalia oraz zużyte opony - należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych lub przekazywać we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

9) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe - należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Ponadto odpady te można umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazywać we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych - należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych lub przekazywać do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe - należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych lub przekazywać we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie - należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych lub przekazywać we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 6. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) z obszarów zabudowy wiejskiej:

a) odpady zmieszane - co 4 tygodnie;

b) odpady zbierane selektywnie (papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) - co 4 tygodnie;

c) odpady ulegające biodegradacji i zielone - co 2 tygodnie (od maja do września);

d) popiół - co 4 tygodnie

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i wielkogabarytowe - 1 raz w kwartale.

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej miejskiej:

a) odpady zmieszane - 2 razy w tygodniu;

b) odpady zbierane selektywnie (papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) - 1 raz w tygodniu;

c) odpady ulegające biodegradacji i zielone - 2 razy w tygodniu;

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i wielkogabarytowe - 1 raz w kwartale,

e) popiół - co 2 tygodnie.

3) z obszarów pozostałej zabudowy miejskiej:

a) odpady zmieszane - co 2 tygodnie;

b) odpady zbierane selektywnie (papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) - co 4 tygodnie;

c) odpady ulegające biodegradacji i zielone - co 2 tygodnie;

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i wielkogabarytowe - 1 raz w kwartale;

e) popiół - co 2 tygodnie.

4) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - należy dostosować do szybkości zapełnienia się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się poprzez zgromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest umożliwić dostęp do pojemników ze zgromadzonymi odpadami komunalnymi, na czas ich odbierania przez przedsiębiorcę.

§ 7. 1. Określa się następujące wymagania w zakresie częstotliwości i sposobów pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je w sposób systematyczny, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu;

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków powinna wynikać z instrukcji eksploatacji tego urządzenia.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe;

2) kosze uliczne;

3) kontenery;

4) kosze siatkowe na odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz odpady wielomateriałowe;

5) worki z tworzywa sztucznego;

2. Określa się następujące pojemności pojemników:

1) pojemniki o pojemności 110, 120, 240, 360, 1100 litrów;

2) pojemniki o pojemności 5000 litrów (KP5), 7000 litrów (KP7);

3) kosze uliczne o pojemności od 10 do 60 litrów;

4) worki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 litrów.

3. Określa się łączną minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w niniejszym regulaminie:

1) dla nieruchomości zamieszkałej - ilość i wielkość pojemników musi być adekwatna do liczby osób zamieszkałych z uwzględnienim średniej ilości wytwarzanych odpadów, lecz nie mniej niż 30 l na osobę, przy czym minimalna wielkość pojemnika dla nieruchomości nie może być mniejsza niż 110l;

2) dla budynków użyteczności publicznej poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego pracownika;

3) dla szkół - 2 l na każdego ucznia i pracownika;

4) dla żłobków i przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika;

5) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;

6) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne; dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110l;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110l,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;

9) dla domów opieki, hoteli, internatów, pensjonatów, ośrodków wczasowych, gospodarstw agroturystycznych itp. - 20 l na jedno łóżko.

4. W uzasadnionych przypadkach do zbierania wyjątkowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz wskazanych pojemników dopuszcza się używania worków z tworzywa sztucznego.

5. Pojemniki usytuowane przy drogach publicznych powinny być rozmieszczane z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9. 1. Dla związku gmin ustanowiono instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych:

1) składowisko odpadów w Zakrzewie;

2) składowisko odpadów w Ciechanówku;

3) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie i Zakrzewie

2. Instalacją zastępczą dla związku gmin ustanowiono instalację zarządzaną przez ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w Rudnie.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

2. Osoba wyprowadzająca zwierzę domowe a w szczególności psa w miejsca publiczne zobowiązana jest do jego wyprowadzania na smyczy.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

4. Postanowienie ust. 2 i 3 nie dotyczy osób niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych lub niedowidzących korzystających z psów asystujących.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 11. 1. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób zapewniający ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

2. Wszelkie uciążliwości utrzymywania zwierząt dla środowiska, winny zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której zwierzęta są utrzymywane.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy i innych zanieczyszczeń pozostawionych na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

4. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania

§ 12. 1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się jeden raz w roku w pierwszym tygodniu kwietnia w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektach użyteczności publicznej oraz w obrębie, których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama