reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/46/2013 Rady Gminy Markusy

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) i w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 i 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Okresla się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy położonej na terenie Gminy Markusy zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Markusy obowiązany jest złożyć:

a) w formie papierowej w urzędzie Gminy Markusy lub

b) w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP w wystawionym do tego formularzu.

3. Deklaracje składane w formie elektronicznej są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zmianami).

§ 2. Określa się, iż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Markusy w terminach:

1. Do dnia 15 lipca 2013 roku- dla pierwszej deklaracji,

2. W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub w przypadku wystąpienia zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/32/2013 Rady Gminy w Markusach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Markusy


Jarosław Zieliński


Załącznik do Uchwały Nr V/46/2013
Rady Gminy Markusy
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.doc

DEKLARACJA NIEZAMIESZKAŁE

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama