reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/283/2013 Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie jej udzielenia i sposobu rozliczenia

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 403 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań mających na celu poprawę ochrony środowiska, kryteria wyboru tych zadań, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.

2. Dotacji udziela się:

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych,

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

- zwanym w dalszej części uchwały "wnioskodawcami".

3. Dotację mogą uzyskać podmioty spełniające następujące warunki:

1) miejsce wykonania zadania znajduje się na obszarze powiatu olsztyńskiego,

2) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, w której zamierzają realizować wnioskowane zadanie,

3) wnioskodawca:

a) nie korzystał wcześniej z dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska lub

b) korzystał wcześniej z dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i prawidłowo się z nich rozliczył.

4. Dotacja z budżetu Powiatu Olsztyńskiego może być przeznaczona na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

5. Zarząd Powiatu w terminie:

1) do dnia 31 października każdego roku podejmie uchwałę w sprawie określenia zadań przeznaczonych do finansowania lub dofinansowania w roku następnym spośród zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 4,

2) do dnia 31 stycznia podejmie uchwałę w sprawie określenia terminu przyjmowania wniosków oraz ustalenia procedury rozpatrywania złożonych wniosków.

6. Uchwały będą podane do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

7. Jeżeli wysokość udzielonych dofinansowań będzie niższa niż kwota zaplanowana w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na dany rok, Zarząd Powiatu może ponownie określić, w formie uchwały, zadania przeznaczone do finansowania lub dofinansowania w danym roku oraz termin przyjmowania wniosków. Zapisy § 1 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. W uchwale, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i ust. 7 Zarząd Powiatu, w szczególności określa:

1) ilość środków przeznaczonych na dotację,

2) rodzaj dotacji,

3) czy środki przeznaczone są na sfinansowanie czy dofinansowanie zadań. W przypadku dofinansowania zadań określa się kwotę lub procentową wysokość dofinansowania.

§ 2. Ustala się następujące kryteria wyboru zadania do finansowania lub dofinansowania:

1) realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej i przyczyni się do poprawy ochrony środowiska,

2) realizacja zadania jest możliwa do spełnienia w oparciu o informacje zawarte we wniosku,

3) realizacja zadania spełnia wymagania przepisów prawa,

4) realizacja zadania możliwa jest w ciągu roku budżetowego.

§ 3. 1. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1) dotację celową udziela się tylko na pisemny wniosek uprawnionych podmiotów,

2) wniosek o dotację celową powinien zawierać zwięzły i jasny opis zadania przewidzianego do realizacji oraz sposób jego wykonania, a także:

a) dokładne dane wnioskodawcy,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulację kosztów realizacji zadania,

d) kwotę wnioskowanej dotacji,

e) informację czy wnioskodawca zwraca się o finansowanie czy dofinansowanie zadania. W przypadku dofinansowania wniosek powinien zawierać informacje o deklarowanej wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania,

f) oświadczenie o realizacji zadania na obszarze powiatu olsztyńskiego,

g) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, w której będzie realizowane zadanie,

h) oświadczenie o braku postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku do ubiegającego się o udzielenie dotacji,

i) oświadczenie o poprawnym wykonaniu, wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w latach poprzednich lub oświadczenie, iż wcześniej dotacje nie były udzielane.

2. Wniosek o przyznanie dotacji składa się do Zarządu Powiatu w Olsztynie, za pośrednictwem Wydziału Gospodarowania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Olsztynie w formie pisemnej. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty lub potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kserokopie potwierdzające prawdziwość informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

3. Wydział Gospodarowania Środowiskiem w terminie do 21 dni od dnia złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, dokonuje formalnej i merytorycznej oceny wniosków.

4. Zarząd Powiatu, za pośrednictwem Wydziału Gospodarowania Środowiskiem może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowej oceny zadań w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Termin określony w ust. 3 ulega odpowiednio przedłużeniu.

5. Po uzupełnieniu braków formalnych Wydział Gospodarowania Środowiskiem sporządza opinię merytoryczną o wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych w wyznaczonym terminie Wydział Gospodarowania Środowiskiem sporządza opinię, w której wnioskuje o odmowę przyznania dotacji.

6. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje na posiedzeniu Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Wydziału Gospodarowania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

7. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a wnioskodawcą. Umowę przygotowuje i nadzoruje jej realizację Wydział Gospodarowania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

8. Umowa określa, w szczególności:

1) określenie stron umowy wraz z podaniem numerów NIP, REGON oraz numeru rachunku bankowego,

2) szczegółowy opis zadania, na którego wykonanie ma być udzielona dotacja i termin jego realizacji,

3) sposób i termin przekazania dotacji,

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji:

a) 15 dni od upływu określonego w umowie terminu wykorzystania dotacji, jeżeli termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy,

b) do dnia 31 stycznia następnego roku, w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji określono do końca roku budżetowego,

7) tryb kontroli wykonania zadania,

8) sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania dotacji lub wykorzystanie jej na cele inne niż określone w umowie,

9) zobowiązanie strony do trwałego oznakowania przedmiotu, miejsca inwestycji (pisemna informacja o sfinansowaniu lub współfinansowaniu z budżetu Powiatu).

9. Umowa, o której mowa w ust. 7 i 8, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania lub na czas określony.

11. Zadanie nie może być podzlecane w całości podmiotom niebędącym stroną umowy.

12. Niepodpisanie umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o przyznaniu dotacji, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy może skutkować cofnięciem przyznanej dotacji. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Powiatu.

13. W trakcie wykonywania zadania zleconego, jak i po jego realizacji Zarząd Powiatu może dokonać kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.

14. Podmiot, który otrzymał dotację celową zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

15. Do przeprowadzenia kontroli Zarząd Powiatu może upoważnić właściwych merytorycznie pracowników Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

16. Kontrolujący ma prawo w szczególności do:

1) wglądu do dokumentów dotyczących realizacji zadania związanego z przyznaną dotacją,

2) żądania pisemnych wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni.

17. Z wyników kontroli sporządza się protokół.

§ 4. 1. Ustala się następujący sposób rozliczenia dotacji:

1) termin na rozliczenie dotacji upływa w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, pod rygorem cofnięcia dotacji i żądania jej zwrotu,

2) podmiot, który otrzymał dotację obowiązany jest złożyć:

a) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania z oceną dotyczącą skuteczności realizacji zakładanych celów,

b) sprawozdanie finansowe z określeniem wysokości poszczególnych wydatków z dołączeniem spisu wszystkich faktur (rachunków), które zostały opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.

2. Rozliczenie finansowe winno odpowiadać ujętym w ofercie kosztom.

3. Sprawozdanie sporządzone błędnie, niekompletne lub nieczytelne zostanie zwrócone celem uzupełnienia, korekty lub złożenia wyjaśnień. Brak uzupełnienia lub korekty sprawozdania może skutkować cofnięciem dotacji i żądaniem jej zwrotu. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Powiatu.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 podlega sprawdzeniu przez Wydział Gospodarowania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Olsztynie i przyjęciu przez Zarząd Powiatu.

5. Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Olsztyńskiego:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

3) przyznana i niewykorzystana,

4) która została cofnięta decyzją Zarządu Powiatu

podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. W stosunku do wnioskodawców będących przedsiębiorcami, przyznanie dotacji odbywa się w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (Rozporządzenie Komisji WE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.)).

2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro.

3. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, o której mowa w ust 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro.

4. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy, o której mowa w ust. 1, jeżeli otrzymał pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

5. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do przedstawienia:

1) organowi udzielającemu pomocy zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),

2) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) wraz z innymi informacjami i dokumentami, o których mowa w w/w rozporządzeniu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr IV/58/2011 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie jej udzielenia i sposobu rozliczenia zmieniona uchwałą Nr VII/93/2011 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 8 września 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie jej udzielania i sposobu rozliczenia.

2. W sprawach wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska złożonych do dnia 30 kwietnia 2013 r. zastosowanie mają przepisy uchwał, o których mowa w ust. 1.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie


Wacław Dąbrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama