| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/364/2014 Rady Gminy Iława

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iława - w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.(2)) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,

c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Iława zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

3. O dotację, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, prowadzący działalność sportową na terenie Gminy Iława.

§ 2. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Gmina Iława zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu w Gminie Iława obejmuje:

1) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Iława;

2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Iława poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

3) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

4) osiągnięcie wyższych wyników sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym, w tym również współzawodnictwie osób niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportu, na wszelkich poziomach i we wszystkich kategoriach wiekowych przez zawodników, zespoły i drużyny z klubów sportowych;

5) promocję sportu i aktywnego stylu życia.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, udzielana dotacja może być przeznaczona na pokrycie:

1) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego;

2) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu;

3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;

4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej, delegacji sędziowskich;

6) wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;

7) wydatków z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych;

8) kosztów związanych z organizacją imprez, w tym ochrony;

9) wyżywienia zawodników biorących udział w zawodach, w trakcie ich trwania i bezpośrednio po ich zakończeniu;

10) zakupu strojów sportowych, spraw administracyjnych (związanych z obsługa do 20 %), badań okresowych zawodników, obozów sportowych.;

11) wydatków z tytułu udziału w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym.

2. Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 3 niniejszej uchwały;

2) promuje Gminę Iława w dziedzinie sportu;

3. Z dotacji, o której mowa w ust. 1, nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także z tytułu podatków i składek ZUS;

5) zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.).

4. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy klubu sportowego wskazany w umowie.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji dokonuje się w drodze otwartego konkursu, który ogłasza Wójt Gminy Iława.

2. Ogłoszenie otwartego konkurs określa:

1) rodzaj zadania;

2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz tryb i formę wypłaty dotacji;

3) zasady przyznawania dotacji;

4) termin realizacji zadania, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada każdego roku, w którym udzielono dotację;

5) warunki realizacji zadania oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku;

6) termin składania wniosków o udzielenie dotacji;

7) termin wyboru wniosków o udzielenie dotacji.

3. Ogłoszenie otwartego konkurs zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Iławie.

4. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.

5. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji na realizację zgłoszonego projektu sporządza się na formularzu określonym wzałączniku Nr 1do niniejszej uchwały.

6. Wniosek z zakresu sportu powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty wskazane w ogłoszeniu konkursowym, o którym mowa w ust. 3.

7. Za datę złożenia wniosku przez klub sportowy uznaje się dzień wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Iławie.

8. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. Konkurs ofert opiniuje Komisja Konkursowa, powołana w drodze Zarządzenia przez Wójta Gminy Iława.

2. Decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy Iława w drodze Zarządzenia po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

3. Zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę, pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia.

§ 6. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Iławie.

Rozdział 4.
Umowa o dotację.

§ 7. 1. Wójt Gminy Iława zawiera umowę na realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek na realizację zadania.

3. Dotację przekazuje się w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy klubu sportowego wskazany w umowie. Termin i sposób przekazania dotacji (jednorazowo lub w transzach) określa umowa.

4. Klub sportowy nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację zadania na cele inne niż określone w umowie.

5. W treści umowy można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi pozycjami kosztorysu zawartego we wniosku do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania.

§ 8. 1. Wójt Gminy Iława poprzez upoważnionych pracowników Urzędu może kontrolować realizację zadania.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) stan realizacji zadania;

2) efektywność i rzetelność jego wykonania;

3) poprawność wykorzystania środków z budżetu Gminy Iława;

4) prowadzenie dokumentacji księgowo - rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy Iława.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Wójt Gminy Iława.

4. Na podstawie protokołu kontroli Wójt Gminy Iława - w przypadku stwierdzenia nie prawidłowości w wykorzystaniu dotacji - kieruje do klubu sportowego realizującego zadanie stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

5. W przypadku, gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację zadania wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami do budżetu Gminy Iława, w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Iława, zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 9. 1. Klub, któremu przyznano dotację, rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz przedstawia sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wójt Gminy Iława może żądać częściowych rozliczeń dotacji z wykonywania zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, na które udzielona była dotacja.

4. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które klub sportowy poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy.

5. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie.

6. O rozliczeniu dotacji Wójt Gminy Iława powiadamia klub sportowy pisemnie.

Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 11. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Piotrkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/364/2014
Rady Gminy Iława
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Wniosek na realizacje zadania z zakresu sportu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/364/2014
Rady Gminy Iława
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie częsiowo-końcowe na realizacje zadania z zakresu sportu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »