| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/418/2014 Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 11 marca 2014r.

w sprawie w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Gietrzwałd

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645, 1318), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650 oraz z 2014r. poz. 7) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Gietrzwałd dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji oraz termin i sposób rozli-czania dotacji.

§ 2. Dotacje z budżetu gminy Gietrzwałd przysługują:

1. niepublicznym przedszkolom, na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Gietrzwałd wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przed-szkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę,

2. niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gietrzwałd, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnospra-wnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

3. niepublicznym przedszkolom oraz innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gietrzwałd.

§ 3. 1. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o planowanej liczbie dzieci złożony przez osobę fizyczną lub prawną prowadzącą niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 30 września w roku poprzedzającym rok uzyskania dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę, rodzaj i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

2) nazwę i adres osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego,

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

4) datę rozpoczęcia działalności,

5) planowaną liczbę uczniów w danym roku budżetowym w rozbiciu na okresy: styczeń - sierpień i wrzesień - grudzień, z wyodrębnieniem:

a) liczby uczniów z terenu Gminy Gietrzwałd, w tym uczniów niepełnosprawnych,

b) uczniów spoza gminy, w tym uczniów niepełnosprawnych,

6) nazwę i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja.

3. Wysokość dotacji na dany rok budżetowy ustala się na podstawie planowanej liczby dzieci wskazanej w w/w wniosku.

§ 4. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do:

1) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i dokumentacji zawierającej informacje o liczbie uczniów,

2) zgłaszania wszelkich zmian zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w termi-nie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

§ 5. 1. 1. Wysokość dotacji na 1 ucznia niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na dany rok budżetowy ustalana jest na podstawie budżetu Gminy Gietrzwałd oraz otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji o wielkości subwencji oświatowej w postaci metryczki subwencji oświatowej.

2. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku budżetowego ustalana jest zaliczkowo na poziomie miesiąca grudnia roku ubiegłego, a po jej ustaleniu skorygowana do wysokości należnej.

3. Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc roku budżetowego ustalana jest w oparciu o składaną informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wnioskodawcy w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

5. Dotacja przekazywana na dofinansowanie prowadzenia niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

§ 6. 1. Termin wykorzystania środków z dotacji upływa z dniem 31 grudnia każdego roku.

2. Wzór rozliczenia dotacji podmiotowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Część dotacji niewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na konto Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie do dnia 31 stycznia następnego roku.

4. Od kwot dotacji zwróconych po terminie wskazanym w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych na konto Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności.

6. Odsetki nalicza się od dnia:

1) przekazania z budżetu Gminy dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

§ 7. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego dokonuje rozliczenia dotacji za okresie prowadzenia działalności w danym roku, według załącznika nr 3 do uchwały.

2. Rozliczenie należy złożyć w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono prowadzenie działalności.

§ 8. Gminie przysługuje prawo kontroli zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w informacji i dokumentacji, o których mowa w § 4 pkt. 1.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XLI/452/2010 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Gietrzwałd oraz Uchwała Nr XLIII/473/2010 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 22 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepu-blicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Gietrzwałd.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


Marek Nowogrodzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/418/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 11 marca 2014 r.

Wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej
na rok budżetowy 20…….

………………………………………………..

(pieczątka placówki)

1/ Nazwa, rodzaj i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego:

…………………………………………………….........……………………………………………………....

………………………………………………………..........…………………………………………………....

2/ Nazwa i adres osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego:

………………….………………………………………………...................................……………………....

………………………………………………………………………………..........…………………………....

…………………………………………………………………………………..........………………………....

3/ Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: ……................….……..

……………………………………………………………………………………….……..........……....……...

…………………………………………………………………………….……………..........……..…..……...

4/ Data rozpoczęcia działalności: ………….……………………………………………...............……………...

5/ Dane stanowiące podstawę przyznania dotacji:

Lp.

Wyszczególnienie
(wg. typów placówek)

Planowana liczba
uczniów ogółem w okresie
od 01.01. 20…...r. do 31.12.20…...r.

w tym za okres:

01 stycznia
31 sierpnia

01 września
31 grudnia

6/ Pełna nazwa i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja: ………....…….....

………………………………………………………………………….………………………………...

……………………………………………………………………………………….…………………...

Świadomy(a) odpowiedzialności za podanie nieprawdy z Kodeksu Karnego oświadcza, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodnie z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 168).

…………..……………………………………..

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

…………………………………………….

(miejscowość, data)

Zobowiązanie

Zobowiązuję się do poinformowania organu dotującego o każdej zmianie liczby uczniów, zmianie nazwy, adresu, lub numeru rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

…………..……………………………………..

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

Załącznik:

1/ Imienny wykaz uczniów z datą urodzenia dziecka, nazwiskiem i imionami rodziców oraz adresem zamieszkania, w rozbiciu na uczniów z Gminy Gietrzwałd i uczniów spoza Gminy Gietrzwałd.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/418/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 11 marca 2014 r.

Informacja o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego za miesiąc ………….………… 20…….r.

………………………………………………..

(pieczątka placówki)

1/ Nazwa, rodzaj i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego: ………………………………........................................................……………………………………………....

…………………………………..............................……………………………………………………………...

…………………………………..............................……………………………………………………………...

2/ Nazwa i adres osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego: …………………........................................................…………………………………………………………....

…………………………………………………..............................……………………………………………...

………………………………………………..............................………………………………………………...

3/ Faktyczna liczba uczniów według stanu na 1 dzień miesiąca ………………… 20……r.

w tym:

a/ z Gminy Gietrzwałd - ………….……………….

b/ z innych gmin - …………….….………….

c/ uczniów niepełnosprawnych z Gminy Gietrzwałd - …………….…………….

d/ uczniów niepełnosprawnych z innych gmin - …………….……………..

4/ Przyczyny zmiany stanu liczby uczniów w stosunku do poprzedniej informacji - liczba uczniów:

a/ przyjętych uczniów do szkoły

b/ rezygnujących z nauki

c/ skreślonych z listy

d/ zwiększenie liczby miejsc

e/ inne (jakie?) ………………………………………………………..……………………….

Świadomy(a) odpowiedzialności za podanie nieprawdy z Kodeksu Karnego oświadcza, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodnie z rzeczywistością.

…………..……………………………………..

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

…………………………………………….

(miejscowość, data)

Załącznik:

1/ Imienny wykaz uczniów z datą urodzenia dziecka, nazwiskiem i imionami rodziców oraz adresem zamieszkania, w rozbiciu na uczniów z Gminy Gietrzwałd i uczniów spoza Gminy Gietrzwałd.

2/ Imienny wykaz uczniów niepełnosprawnych z datą urodzenia dziecka, nazwiskiem i imionami rodziców oraz adresem zamieszkania, w rozbiciu na uczniów z Gminy Gietrzwałd i uczniów spoza Gminy Gietrzwałd.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/418/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 11 marca 2014 r.

Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej w okresie
od dnia ................................. do dnia ..........................................

………………………………………………..

(pieczątka placówki)

1/ Nazwa i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego: …………………………………….................................………………….……………………………………...

……………………………………………………….................................……………………………………...

2/ Nazwa i adres osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego: ………………….........................................................…………………………………………………………....

…………………………………………....................................………………………………………………...

Lp.

Okres
rozliczeniowy

Faktyczna liczba
uczniów w danym
okresie rozliczeniowym

Kwota otrzymanej
dotacji
w zł.

Kwota wydatkowanej
dotacji
w zł.

Różnica
w zł.

Wyszczególnienie poniesionych wydatków *):

Lp.


Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana ze środków dotacji podmiotowej

1.

wynagrodzenie nauczycieli

2.

wynagrodzenie pozostałych pracowników

3.

pochodne od wynagrodzeń
(składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)

4.

wydatki eksploatacyjne

5.

zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

6.

remonty bieżące

7.

pozostałe wydatki (wykazać dokładnie jakie)

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji podmiotowej

Świadomy(a) odpowiedzialności za podanie nieprawdy z Kodeksu Karnego oświadcza, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodnie z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 168).

…………..……………………………………..

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

…………………………………………….

(miejscowość, data)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »