| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz 594 ze zm) oraz art.40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.260) Rada Gminy Kętrzyn uchwala,co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXV/154/2004 z dnia 24.11.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych wprowadza się następujące zmiany :

1. Uchyla się załącznik do Uchwały Nr XXV/154/2004 z dnia 24.11.2004 r.

2. Załącznik do uchwały Nr XXV/154/2004 z dnia 24.11.2004 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Do postępowań w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w § 2 załącznika do uchwały, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki opłat w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego

§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Kętrzyn, których zarządcą jest Gmina Kętrzyn. Poniższe stawki nie dotyczą infrastruktury, o której mowa w § 2.

1. Stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

Opłata w złotych przy zajęciu

jezdni do 50 % szerokości

jezdni ponad 50 % szerokości do całkowitego zajęcia

poza jezdnią

3,00 zł

6,00 zł

1,00 zł

2. Roczne stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym

urządzeń wodnokanalizacyjnych i sanitarnych


25,00 zł/rok

pozostałych nie wymienionych urządzeń

100,00 zł/rok

3. Stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz reklam:

Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym

obiekty budowlane

0,50 zł

reklamy

1,50 zł

§ 2. Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnym Gminy Kętrzyn, których zarządcą jest Gmina Kętrzyn, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1) prowadzenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury "ostatniej mili" ,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili"

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili".

Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art.2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U Nr 171, poz. 1800 ze zm) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzła telekomunikacyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art.2 pkt 50 tej ustawy.

1. Stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury "ostatniej mili" wynoszą:

Opłata w złotych przy zajęciu

jezdni do 50% szerokości

jezdni ponad 50 % szerokości do całkowitego zajęcia

poza jezdnią

0,05 zł

0,08 zł

0,04 zł

2. Roczne stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury "ostatniej mili" niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej wynoszą:

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

5,00 zł

1,50 zł

0,50 zł

3. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili" za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia wynoszą:

Opłata w złotych przy zajęciu


jezdni do 50% szerokości

jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia


poza jezdnią

0,05 zł

0,08 zł

0,04 zł

4. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury "ostatniej mili" ustala się, roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia - w wysokości 5 zł.

§ 3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w §1 i 2 - stawka opłaty wynosi 1,00/dzień.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »