| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III.27.15 Rady Miasta Ełku

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z pózń. zm.) oraz z art. 97 ust. 5,w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.

§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.

2. Przy ustalaniu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym uwzględnia się sytuację zdrowotną, bytową i materialną osoby lub rodziny kierowanej do mieszkania chronionego.

3. Odpłatność obejmuje dany miesiąc kalendarzowy i jest naliczana proporcjonalnie do okresu pobytu osoby skierowanej do mieszkania chronionego.

§ 3. 1. Podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest miesięczny koszt utrzymania mieszkania ustalany zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, na dany rok kalendarzowy, w oparciu o rzeczywiste koszty utrzymania mieszkania w roku poprzednim, na które składają się koszty zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odbioru nieczystości stałych i płynnych, dostawy energii cieplnej, oraz drobne naprawy i bieżąca konserwacja lokalu i jego wyposażenia, a także inne opłaty wynikające z tytułu użytkowania mieszkania chronionego.

2. Miesięczny koszt utrzymania, w pierwszym roku funkcjonowania mieszkania chronionego ustalany jest w oparciu o szacunkowe koszty utrzymania mieszkania, o których mowa w ust.1.

3. Odpłatność osoby kierowanej do mieszkania jest proporcjonalna do liczby osób przebywających w mieszkaniu.

§ 4. 1. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z następującą tabelą, z zastrzeżeniem ust. 2.

Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego

Procent miesięcznej odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym w stosunku
do dochodu osoby/rodziny

Do 100%

0%

Powyżej 100% do 150%

50%

Powyżej 150% do 200%

75%

Powyżej 200%

100%

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na trudną sytuację materialną
lub życiową, a zwłaszcza, gdy odpłatność stanowiłaby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłaby skutki udzielonej pomocy, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym może być ustalona w niższej wysokości niż określona w ust. 1.

3. Obniżenie wysokości odpłatności od ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

§ 5. 1. Wysokość należności, o której mowa w § 4, termin i sposób określa się w decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

2. Należność z tytułu odpłatności, o której mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku


Dariusz Wasilewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »