| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Szczytno

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami / oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami /,

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.628.496,86 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 33.668.924,00 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 8.959.572,86 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.863.914,04 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.168.920,29 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 12.694.993,75 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11.171.393,75 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.431.618,75 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.235.417,18 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 235.417,18 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.306.062,23 zł., rozchody w wysokości 2.070.645,05 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 896.004,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 105.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.150,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.850,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 8.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 3.249.211,00 zł., koszty - 3.249.211,00 zł.,

zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 499.698,00 zł., wydatki - 499.698,00 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: 120.000,00 zł., z tego na:

- 120.000,00 zł. na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3 i Nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015 roku) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku .

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno


Zbigniew Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Gminy Szczytno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.xlsx

Zalacznik1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Gminy Szczytno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.xlsx

Zalacznik2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Gminy Szczytno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.xlsx

Zalacznik3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Gminy Szczytno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.xlsx

Zalacznik4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Gminy Szczytno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.xlsx

Zalacznik5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Gminy Szczytno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.xlsx

Zalacznik6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Gminy Szczytno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.xlsx

Zalacznik7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Gminy Szczytno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.xlsx

Zalacznik8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Gminy Szczytno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.xlsx

Zalacznik9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Gminy Szczytno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.xlsx

Zalacznik10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »