| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Piecki

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie warunków przyznawania, odpłatności i zwalniania z opłat oraz pobierania opłat w odniesieniu do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:

1) przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

2) może być przyznana również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby - za zgodą osoby zainteresowanej lub z urzędu oraz po uzyskaniu zlecenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zapewnienia opieki a także po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 powinna określać okres objęcia pomocą, wymiar dzienny opieki, zakres świadczonych usług, wielkość odpłatności i tryb uiszczania opłat.

§ 4. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

2. Zasady odpłatności określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w 2015 r. wynosi 11,30 zł.

4. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w 2015 r. wynosi 20,00 zł.

5. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych będzie podlegał waloryzacji, co rocznie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego, ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

§ 5. 1. Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi świadczeniobiorca na konto budżetu Gminy Piecki w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

2. Podstawę odpłatności stanowi rachunek wystawiony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie potwierdzonych przez świadczeniobiorcę kart pracy określających dni i godziny świadczonej opieki.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca, na jego wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, może być częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1) zdarzenie losowe,

2) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia,

3) wydatkowanie na leki lub rehabilitację kwoty przekraczającej w miesiącu 30% miesięcznego dochodu rodziny,

4) śmierć członka rodziny,

5) utratę dochodu lub części dochodu.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XX/85/04 Rady Gminy Piecki z dnia 22 września 2004 r. w sprawie warunków przyznawania, odpłatności i zwalniania z opłat oraz pobierania opłat w odniesieniu do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący


Tomasz Jasinowicz


Załącznik do Uchwały Nr IV/19/15
Rady Gminy Piecki
z dnia 23 marca 2015 r.

Procent dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności ustalona od ceny usługi dla:

osoby samotnie gospodarującej

osoby w gospodarstwie wieloosobowym

do 100

101 - 125

126 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

powyżej 400

nieodpłatnie

2%

5%

15%

25%

40%

70%

90%

100%

nieodpłatnie

15%

30%

60%

90%

100%

100%

100%

100%

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »