| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/62/2015 Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gronowo Elbląskie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 594. ze zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 2. Szczegółowe zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczenia dotacji, o której mowa w §1, określa "Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Gronowo Elbląskie" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Gronowo Elbląskie Nr VI/43/2015 z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Dorosz


Załącznik do Uchwały Nr VII/62/2015
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 2. 1. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, polegających na:

a) demontażu pokryć dachowych lub elewacji budynków bądź innych wyrobów zawierających azbest,

b) przygotowaniu do transportu i transporcie odpadów do miejsca unieszkodliwiania,

c) unieszkodliwianiu poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na uprawnionym składowisku lub utylizacja azbestu przez uprawniony zakład.

2. Dofinansowaniu nie polegają koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów, których inwestycja dotyczy.

§ 3. 1. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą uzyskać następujące podmioty realizujące przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz posiadające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Gronowo Elbląskie :

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorców.

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnym, na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

2. W przypadku nieruchomości, do których tytuł prawny przysługuje więcej niż jednej osobie konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

3. W przypadku ubiegania się o dotację celową przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie urnowy o dotację jest dodatkowo spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności w:

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r: w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L z 2013 nr 352 z dnia 24.12.2013);

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE seria L, nr 352 z dnia 24.12.2013).

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą przedkłada również dokumenty i informacje określone w art. 37 ust l i 2 ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj Dz. U z 2007 r Ni 59 poz. 404 z pozn zm), w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mininus (Dz. U. z 2010r Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.06.2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 Nr 121, poz. 810).

§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadań określonych w §2 ust. 1 pochodzą z budżetu Gminy. W przypadku braku środków przewidzianych w budżecie Gminy na usuwanie azbestu w danym roku, wnioski o przyznanie dotacji będą realizowane dopiero po uzyskaniu środków w kolejności zgodnie z wpływem zgłoszeń.

2. Wysokość dofinansowania prac określonych w §2 ust. 1 wynosi do 85% poniesionych kosztów i nie więcej niż 800 zł za 1 Mg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości Wnioskodawcy.

3. Dofinansowaniu nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Gronowo Elbląskie umowy dotacji.

§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz następujące załączniki:

1) dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości,

2) oświadczenie, że do dnia podpisania umowy podmiot ubiegający się o dotację dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).

2. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w §2 ust.1 niniejszego Regulaminu, po stwierdzeniu ich kompletności, rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie spełnia wymogów formalnych określonych
w niniejszej uchwale, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania tego wezwania wskazując braki formalne, które wymagają usunięcia. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek zostawia się bez rozpoznania.

4. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

1) stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z "Oceną stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

2) data wpływu do Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie kompletnego wniosku.

5. Wypłata kwoty dotacji będzie realizowana według kolejności wyboru wniosków, ustalonej przez Komisję wymienioną w ust. 2, w miarę posiadanych środków przeznaczonych na realizację tego zadania.

6. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Gronowo Elbląskie na dany rok.

7. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o którym mowa w §5 ust.1 jest podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Gronowo Elbląskie, a Wnioskodawcą.

8. Wykonanie zamierzonej inwestycji, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, potwierdza protokolarnie komisja, o której mowa w ust. 2.

9. Po zakończeniu inwestycji objętej dofinansowaniem Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy:

1) kopię oświadczenia wydanego przez wykonawcę usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowaniai usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),

2) kopię faktury za wykonanie prac objętych umową dotacji (oryginały do wglądu),

3) kartę przekazania odpadu.

10. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu przez Wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w ust. 9.

11. Rozliczenie realizowanego przedsięwzięcia winno nastąpić w terminie 30 dni od daty zakończenia jednak nie później niż do dnia 15 listopada danego roku.

12. Udzielona z budżetu Gminy Gronowo Elbląskie dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji, podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 8852 z późn. zm.) w przypadkach gdy:

1) została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

3) złożono fałszywe dokumenty i oświadczenia stanowiące podstawę wypłaty dotacji,

4) nieprzestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji.


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Gronowo Elbląskie, dnia ………………………...

Imię i nazwisko: ………………………………….

Adres zamieszkania: …………………………….

……………………………………………………..

Telefon ……………………………………………

NIP ........................................................................

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3

82-335 Gronowo Elbląskie

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

1. Wnioskodawca :

Imię i nazwisko: ….......................................................................................................................

Adres zamieszkania: ............................................................................…………………………

(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

Właściciel/zarządca/ użytkownik ................................................................................................

2. 2. Miejsce planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest:

Adres nieruchomości ………….................................................................................................

(na której został przeprowadzony lub będzie przeprowadzony demontaż wyrobów zawierających azbest)

Nr obrębu i nr działki ewidencyjnej ...........................................................................................

Tytuł prawny do nieruchomości ...................................................................................................

(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)

3. 3. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest

……………………………………………………………………….......………………................

(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (jaki? np. garaż, stodoła, obora, wiata), bud. mieszkalno-gosp., altana, bud. użyt. publ., wyroby zdeponowane na terenie nieruchomości, itp.)

4. Rodzaj wyrobów zawierających azbest (właściwe podkreślić) :

a) płyty faliste azbestowo - cementowe stosowane w budownictwie

b) płyty azbestowo - cementowe płaskie stosowane w budownictwie

c) inne jakie? ………………………………………………………….

5. Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione (w m2 lub tonach):................................................................................................................................................

6. Miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości...…………..........………………………..…........................……..………………

7. Planowany termin realizacji zadania od dnia ..……..………….. do dnia ..…….....…………

8. Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (właściwe podkreślić) :

a) wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie - demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;

b) wnioskuję o pomoc w zakresie transportu i unieszkodliwiania zdemontowanych odpadów zawierających azbest zgromadzonych/zalegających na mojej posesji.

……………………………………

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Załączniki:

a) dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami);

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z rejestru gruntów uzyskiwany ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul Saperów 14a);

d) mapa ewidencyjna nieruchomości z zaznaczonym miejscem występowania azbestu;

e) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. z 2010r. nr 162, poz. 1089) - wypełniać tylko w przypadku demontażu azbestu;

f) informacja o wyrobach zawierających azbest, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011r. nr 8, poz. 31);

g) dokumenty i informacje określone w przepisach odrębnych - w odniesieniu do wnioskodawców,
w przypadku których dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. nr 59, poz. 404 ze zm.);

h) w przypadku współwłasności nieruchomości, wniosek o przyznanie dofinansowania podpisują wszyscy współwłaściciele.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »