| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), w związku z art. 211, 212, 214 , 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 , ze zm. ) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 77 067 518,93 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 71 703 176,03 zł,

b) dochody majątkowe - 5 364 342,90 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 74 658 074,93 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 63 536 461,03 zł,

b) wydatki majątkowe - 11 121 613,90 zł.

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 409 444 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 409 444 zł .

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Leonard Boiwko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 września 2015 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 256 423,00

41 000,00

5 297 423,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 306 423,00

41 000,00

3 347 423,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

41 000,00

41 000,00

852

Pomoc społeczna

12 209 945,00

257 500,00

12 467 445,00

85295

Pozostała działalność

682 485,00

257 500,00

939 985,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

7 500,00

7 500,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0,00

250 000,00

250 000,00

Razem:

76 769 018,93

298 500,00

77 067 518,93


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 września 2015 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

22 857 183,03

130 000,00

22 987 183,03

80101

Szkoły podstawowe

7 903 193,90

- 134 000,00

7 769 193,90

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 291 820,00

- 123 000,00

5 168 820,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

995 100,00

- 9 000,00

986 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

133 277,00

- 2 000,00

131 277,00

80110

Gimnazja

6 078 626,28

- 619 240,00

5 459 386,28

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 106 050,00

- 616 000,00

3 490 050,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

755 848,00

- 2 800,00

753 048,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

108 974,00

- 440,00

108 534,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

908 303,00

- 69 400,00

838 903,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

748 500,00

- 60 000,00

688 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

117 700,00

- 8 000,00

109 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 493,00

- 1 400,00

14 093,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1 462 540,85

952 640,00

2 415 180,85

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 161 900,00

879 400,00

2 041 300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

201 052,00

70 800,00

271 852,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

31 649,00

2 440,00

34 089,00

852

Pomoc społeczna

17 977 871,00

217 981,00

18 195 852,00

85203

Ośrodki wsparcia

1 925 501,00

- 52 200,00

1 873 301,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

891 300,00

- 2 500,00

888 800,00

4260

Zakup energii

137 045,00

- 49 700,00

87 345,00

85206

Wspieranie rodziny

451 645,00

- 32 019,00

419 626,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

99 404,00

- 26 704,00

72 700,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 310,00

- 4 675,00

12 635,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 431,00

- 640,00

1 791,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 725 986,00

- 11 600,00

1 714 386,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 111 600,00

- 11 600,00

1 100 000,00

85295

Pozostała działalność

2 058 644,00

313 800,00

2 372 444,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 333,00

14 100,00

16 433,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 963,00

70 000,00

97 963,00

4220

Zakup środków żywności

9 300,00

0,00

9 300,00

4260

Zakup energii

0,00

49 700,00

49 700,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

180 000,00

180 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

39 500,00

0,00

39 500,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 317 755,00

- 6 981,00

1 310 774,00

85307

Dzienni opiekunowie

1 317 755,00

- 6 981,00

1 310 774,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

49 188,00

- 6 981,00

42 207,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 385 346,00

- 130 000,00

1 255 346,00

85401

Świetlice szkolne

566 240,00

- 130 000,00

436 240,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

422 045,00

- 120 000,00

302 045,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

78 000,00

- 10 000,00

68 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 889 838,00

80 000,00

6 969 838,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

434 780,00

70 000,00

504 780,00

4300

Zakup usług pozostałych

432 780,00

70 000,00

502 780,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

609 016,00

10 000,00

619 016,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

90 500,00

4 000,00

94 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

6 000,00

126 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 674 300,00

0,00

1 674 300,00

92195

Pozostała działalność

69 000,00

0,00

69 000,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 000,00

- 1 000,00

17 000,00

Razem:

74 367 074,93

291 000,00

74 658 074,93


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 września 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

w 2015 r.

L.p.

Treść

Klasyfikacja

§

Plan

2015 r.

1

2

3

4

1.

Planowane dochody, w tym:

77 067 518,93

dochody majatkowe

5 364 342,90

dochody bieżące

71 703 176,03

2.

Planowane wydatki, w tym:

74 658 074,93

wydatki majatkowe

11 121 613,90

wydatki bieżace

63 536 461,03

3.

Nadwyżka (1-2)

2 409 444

4.

Deficyt (1-2)

0

I.

Finansowanie (Przychody - Rozchody)

-2 409 444

Przychody ogółem:

2 692 556

1.

Kredyty

§ 952

2 692 556

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ 941 do 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Obligacje skarbowe

§ 911

0

8.

Inne papiery wartościowe

§ 931

0

9.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0

Rozchody ogółem :

5 102 000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

5 102 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

0

7.

Wykup obligacji

§ 971

0

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »