reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Gminy Giżycko

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do prowadzonych na terenie Gminy Giżycko jednostek organizacyjnych publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznych, tj.:

1) przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi,

2) innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego),

3) szkół, w tym z oddziałami integracyjnymi.

2. Przepisy niniejszej uchwały, dotyczące przedszkoli publicznych, stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych.

3. Przepisy niniejszej uchwały, dotyczące przedszkoli niepublicznych, stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych.

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę (imię i nazwisko), adres organu prowadzącego oraz adres i nazwę szkoły lub placówki,

2) planowaną liczbę uczniów lub wychowanków,

3) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

4) podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

3. Wniosek składa się do Wójta Gminy Giżycko w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia, wykazywanego przez podmiot prowadzący w informacji miesięcznej przedkładanej do 10-go dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy tego miesiąca.

2. Dotacja udzielana jest od następnego roku budżetowego, i przekazywana w 12 transzach miesięcznych w wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów lub wychowanków wg stanu z 1 dnia miesiąca, na których przysługuje dotacja i stawki dotacji na jednego ucznia, wychowanka.

3. Niezłożenie w terminie informacji o ilości uczniów, skutkuje przekazaniem dotacji w wysokości z poprzedniego miesiąca i skorygowaniem jej po otrzymaniu tej informacji.

4. Informacja, o której mowa w ust. 2 zawiera w szczególności:

1) łączną kwotę dotacji narastająco od początku roku kalendarzowego do końca poprzedniego miesiąca,

2) liczbę zapisanych uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

5. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

6. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust.2 i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej. Transza dotacji za miesiąc grudzień, przekazywana jest nie później, niż do dnia 15 grudnia.

7. Organ prowadzący jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 4. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Giżycko, dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Giżycko, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b i ust. 1d-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Giżycko dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Giżycko, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Giżycko dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Giżycko wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Giżycko w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Giżycko w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Giżycko, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Giżycko na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Giżycko, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 5, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Giżycko dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Giżycko, pomniejszonych o opłaty za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dotacja z budżetu Gminy Giżycko na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1 - 6, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

8. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Giżycko dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Giżycko.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Giżycko w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

10. Publiczne i niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Gminy Giżycko na każdą osobę objętą tą formą pomocy, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

11. Do czasu uzyskania informacji, o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę dotacje będą naliczane zaliczkowo, wg stawek dotacji z roku ubiegłego.

§ 5. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego wysokości wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w prowadzonych przez gminę szkołach lub przedszkolach, ulegają również zmianie kwoty dotacji należne podmiotom, którym dotacje ustala się według wysokości tych wydatków, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 6. 1. Dokumenty księgowe potwierdzające opłacenie wydatków szkoły lub placówki z otrzymanej dotacji powinny posiadać na odwrocie opis uzasadniający celowość wydatku i adnotację o treści "Opłacono z dotacji Gminy Giżycko w kwocie (wstawić odpowiednią kwotę)".

2. Dokumenty księgowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

3. Dotowane szkoły lub placówki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych stanowiących podstawę rozliczenia wykorzystania dotacji oraz dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia informacji miesięcznej, o których mowa w § 4 ust. 1, przez okres minimum 5 lat licząc od końca roku, w którym została udzielona dotacja.

§ 7. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji po zakończeniu roku kalendarzowego (budżetowego) w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku poprzez złożenie sprawozdania finansowego dla każdego rodzaju i typu szkoły /placówki oddzielnie.

2. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, organ prowadzący powinien dostarczyć rozliczenie i zwrócić niewykorzystaną dotację nie później niż w dniu likwidacji.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

4. Rozliczenia z wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 30 dni od dnia wpływu rozliczenia.

5. Ustalona na podstawie rocznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 5, kwota zobowiązania organu dotującego z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy, przekazywana jest na rachunek bankowy placówki w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego.

6. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach w terminie do 31 stycznia kolejnego roku budżetowego.

7. Środki dotacji przekazanej w danym roku budżetowym tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami bieżącymi z roku jej wypłacenia, albo wydatkami bieżącymi roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były już przedmiotem rozliczenia dotacji.

8. Do rozliczenia dotacji, o której mowa w ust. 9 stosuje się ustępy poprzedzające, z tym że załącznik nr 3 należy wypełnić oddzielnie dla dotacji roku bieżącego i oddzielnie dla każdej z dotacji otrzymanej z tytułu wyrównania za rok lub lata ubiegłe.

§ 8. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym w zakresie faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną oraz pokrywania wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Kontrola obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji oraz w miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, względnie innych dokumentów pozwalających na zweryfikowanie liczby uczniów;

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Giżycko. Imienne upoważnienie zawiera co najmniej:

1) numer upoważnienia;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) nazwę i adres kontrolowanego;

5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;

6) zakres kontroli;

7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli upoważniony pracownik zawiadamia organ prowadzący nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz za pokwitowaniem przekazuje się osobie reprezentującej kontrolowany podmiot.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu i jego adres,

2) wskazanie osoby prowadzącej,

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6) imiona i nazwiska osób reprezentujących kontrolowany podmiot,

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8) opis ewentualnych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

10) informację o sporządzonych załącznikach (dokumentach lub ich kopiach), stanowiących dowody do ustaleń pokontrolnych,

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot,

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.

3. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu, kontrolerzy dokonują adnotacji o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

4. Odmowa, o której mowa w ust. 3 nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

5. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu osobie reprezentującej kontrolowany podmiot.

6. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić do Wójta Gminy Giżycko
w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienia dotyczące ustaleń zawartych w protokole.

§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień, które nie mają bezpośredniego wpływu na prawo do dotacji lub jej wysokość, kieruje się wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować Wójta Gminy Giżycko o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

2. Do wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 1 organ prowadzący dotowany podmiot może wnieść zastrzeżenia. Zastrzeżenia wnosi się do Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

3. Podstawą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Giżycko powiadamia pisemnie organ prowadzący kontrolowany podmiot w terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 12. Traci moc Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXXII/386/2013 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Giżycko przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Giżycko, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama