reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-25/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 15 stycznia 2016r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XVII/110/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność § 5 uchwały Nr XVII/110/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Orzyszu na sesji w dniu 14 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr XVII/110/15 w sprawie opłaty targowej.W dniu 18 grudnia 2015 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 13 stycznia 2016 r. zawiadomiono Gminę Orzysz, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 15 stycznia 2016 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. W posiedzeniu Kolegium Izby udział wzięli Burmistrz Gminy Zbigniew Włodkowski, z-ca Skarbnika Gminy Aneta Wawiernia oraz adwokat Jerzy Bogdan Jankowski.Adwokat, reprezentujący Gminę Orzysz podniósł, iż gdyby Kolegium Izby podjęło decyzję o unieważnieniu badanej uchwały, to jednostka samorządu terytorialnego nie miałaby narzędzia do pobierania opłaty targowej na swoim terenie. Jednocześnie stwierdził, że rozumie, iż w przedmiotowej sprawie chodzi o to, żeby rozróżniać pojęcia ulgi od zwolnienia podatkowego. Wniósł także o to, aby Kolegium Izby stwierdziło nieważność wadliwego zapisu, a pozostałą część uchwały pozostawiło bez uwag. Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, że w § 5 Rada Miejska w Orzyszu zapisała, iż "Opłata targowa na targowisku miejskim pobierana jest w sobotę (dzień targowy) w wysokości 100% dziennej stawki, natomiast w pozostałe dni tygodnia w wysokości 50% dziennej stawki".Z art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) wynika, w zakresie opłaty targowej, że rada gminy może wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że zwolnienie podatkowe (również zwolnienie od opłat lokalnych) to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej kategorii podmiotów (zwolnienie podmiotowe) lub zwolnienie z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienie przedmiotowe). Instytucja zwolnienia nie może występować w innych elementach konstrukcji podatku niż podmiot lub przedmiot podatku. Inaczej jest z ulgami, które sprowadzają się do zmniejszenia podstawy opodatkowania, stawki podatkowej lub kwoty podatku. Zbieżne stanowisko w sprawie rozumienia pojęcia "zwolnienie" zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który w sentencji wyroku z dnia 06 maja 2004 r. sygn. akt I SA/Po 153/04 stwierdził, że: 1. w sferze zobowiązań publicznoprawnych do działalności organów samorządu terytorialnego nie stosuje się zasady: "co nie jest zakazane jest dozwolone", lecz regułę "dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje",2. niedopuszczalne jest utożsamianie kategorii zwolnienia podatkowego z kategorią ulgi podatkowej. W przypadku ulgi podatkowej ustawodawca nie rezygnuje z opodatkowania, gdyż jego zamiarem jest tylko i wyłącznie redukcja obciążenia podatkowego lub zmniejszenie rozmiarów płaconego podatku. Ulga podatkowa może polegać albo na korekcie podstawy opodatkowania, albo na zastosowaniu obniżonych stawek podatkowych, albo na korekcie wyliczonego podatku. Zwolnieni podatkowe oznacza natomiast definitywne, ostateczne wyłączenie określonej kategorii podatników lub przedmiotu opodatkowania spod obowiązku podatkowego.Mając na uwadze powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że uchwała Nr XVII/110/15 podjęta w dniu 14 grudnia 2015 r. przez Radę Miejską w Orzyszu w § 5 przedmiotowej uchwały, obniża stawki opłaty targowej ze 100 % dziennej stawki tejże opłaty pobieranej w sobotę do 50% dziennej stawki pobieranej w pozostałe dni tygodnia, co stanowi udzielenie ulgi w opłacie targowej, a to stanowi istotne naruszenie art. 19 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą Sądów Administracyjnych przyjąć należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwa ich wykładnię- oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97).Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z-ca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Bogdan Gaber

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama