reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/100/2016 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolengo, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013r. Poz. 827 ze zm.) - Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przez Gminę Kętrzyn dla niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

2. Ustala się wzór wniosku o przekazanie dotacji miesięcznej, o której mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 1, oraz wzór rocznego rozliczenia dotacji, stanowiącego załacznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o :

1) szkole - należy przez to rozumieć inne formy wychowania przedszkolnego: punkty i zespoły określone w ust. 1;

2) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne;

3) organie dotującym - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kętrzyn;

4) uczniu - należy przez to rozumieć wychowanków punktów i zespołów określonych w ust. 1;

5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kętrzyn;

6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kętrzyn.

§ 2. 1. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu gminy na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego, w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy dotacje w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie, stanowiące dochody z budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust.4.

3. W przypadku braku na terenie Gminy przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1-2, są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie i, stanowiące dochody budżetu gminy.

4. Dotacja z budżetu Gminy na każdego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego , o której mowa w ust. 1-2, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę, na okres jednego roku kalendarzowego (budżetowego).

2. Wniosek o przyznanie dotacji składa sie do Wójta Gminy Kętrzyn, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać następujące dane:

1) oznaczenie organu prowadzącego (nazwa, REGON, siedziba, adres do korespondencji);

2) numer i datę wpisu do ewidencji szkół, placówek i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez gminę;

3) planowaną liczbę uczniów;

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

5) zobowiązanie do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej dotacji;

6) podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

4. Dotacji udziela sie na rok kalendarzowy a przekazuje w 12 transzach miesięcznych.

5. Organ prowadzący szkolę do dnia 10 następnego miesiąca, przedkłada Wójtowi wniosek o przekazanie transzy dotacji za poprzedni miesiąc, zgodnie z wzorem wniosku stanowiącego załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Wójt na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3 przekazuje miesięczną transzę na wskazany rachunek bankowy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

7. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi.

8. W terminie do 20 stycznia organ prowadzący szkołę zobowiązany jest dostarczyc Wójtowi imienne zestawienie uczniów zapisanych i uczęszczających do tej jednostki w minionym roku kalendarzowym, wraz z określeniem okresu pobytu w układzie miesięcznym. Przyjmuje się, że uczeń uczęszczał w danym miesiącu do niepublicznego punktu lub zespołu wychowania przedszkolnego jeżeli był doniego zapisany i przynajmniej jeden dzień był obecny na zajęciach, co winno znajdować się udokumentowane w prowadzonej ewidencji obecności.

9. Organ prowadzący szkołę sporządza i przekazuje Wójtowi roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, według wzoru stanowiącego załacznik nr 2 do niniejszej uchwały, za okres:

1) od stycznia do grudnia roku , w którym udzielono dotacji w terminie do 20 stycznia następnego roku;

2) do dnia zaprzestania działalności- w terminie do dziesiątego dnia po zaprzestaniu działalności.

10. Kwotę dotacji na dany rok budżetowy określa Wójt w drodze zarządzenia, po uzyskaniu informacjio o wydatkach bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym.

11. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego wysokości wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie jednego ucznia w prowadzonych przez gminę szkołach lub przedszkolach, ulegają również zmianie kwoty dotacji należne podmiotom, którym dotacje ustala się według tych wydatków- poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 4. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości pobrania oraz wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną, zakup środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji oraz w miesięcznej informacji o liczbie uczniówi rozliczeniach dotacji- na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, względnie innych dokumentów pozwalających na zweryfikowanie liczby uczniów;

2) prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty, wykorzystanie dotacji- na podstawie dokumentacji finansowo- księgowej, potwierdzającej zakup towarów i usług częściowo lub całkowicie sfinansowanych ze śrdków otrzymanych w ramach dotacji.

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadzają osoby upoważnione przez przez Wójta.

4. Imienne upoważnienie musi zawierać:

1) numer upoważnienia;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujacych;

4) nazwę i adres kontrolowanego;

5) miejsce przeprowadzenie czynności kontrolnych;

6) zakres kontroli;

7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

5. O zamiarze przeprowadzenia kontroli upoważniony pracownik zawiadamia organ prowadzący i dyrektora kontrolowanego podmiotu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

6. Na czas trwania kontroli organ prowadzący dotowaną placówkę obowiązany jest do udostepnienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli w siedzibie tej placówki.

7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole sporządzonym w dwóch egzemplarzach, którego jeden egzeplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego podmiotu. Protokół z kontroli zawiera:

1) termin kontroli;

2) miejsce kontroli;

3) imiona i nazwiska osób upoważnionych do kontroli;

4) zarządzającego kontrolę;

5) podstawy prawne;

6) opis obszaru podlegającego kontroli;

7) wyniki kontroli oraz ewentualne zalecenia

8) podpisy osób kontrolujących oraz osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

8. Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu może zgłosić na piśmie wyjaśnienie do protokołu.

9. W przypadku złożenia wyjaśnień przez podmiot kontrolowany, kontrolujący może podjąć czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

10. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje podmiotowi kontrolowanemu na piśmie swoje stanowisko co do zgłoszonych wyjaśnień.

11. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski lub zalecenia kierowane do podmiotu kontrolowanego.

12. Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystapienie pokontrolne jest zobowiązany w terminie określonym w wystapieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/100/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 27 stycznia 2016 r.

........................................................................................................................................................

(oznaczenie i adres organu prowadzącego)(miejscowość i data)

Wniosek o przekazanie miesięcznej transzy dotacji
....................................................................................
(miesiąc, rok)

1. Liczba uczniów uczęszczających do placówki w miesiącu ................................ rok ............................

wynosi ..........................., w tym:

1) Liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności:

................................................................................................................................................................

2) Liczba uczniów z terenu Gminy Kętrzyn .......................................................................................................

3) Liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin ( należy wskazać z jakich gmin) ....................

L.p

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Rok urodzenia

Gmina

1

2

3

4

5

6

2. Stawka dotacji ..................................................................................................................................................

3. Kwota dotacji na miesiąc ......................... (ogólna liczba uczniów pomnożona przez stawkę dotacji) wynosi .............................. (słownie:..............................................................................................................)

4. Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy ............................................................................................. .

................................................................................. (data, podpis i pieczęć wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/100/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 27 stycznia 2016 r.

...........................................................................................................................................................

(oznaczenie i adres organu prowadzącego)(miejscowość i data)

Rozliczenie dotacji za rok

Miesiąc

Kwota przyznanej doitacji na ucznia

Faktyczna liczba uczniów uczęszczających

w danym miesiącu

Kwota otrzymanej dotacji

Kwota niewykorzystanej dotacji

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

RAZEM

Kwota dotacji otrzymana w okresie sprawozdawczym ..................................................................................

Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach dotacji w okresie sprawoadawczym

Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym

Wynagrodzenie pracowników

Pochodne wynagrodzenia

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii

Zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych

Remonty

Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń

pozostałe

Ogółem

Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

....................................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama