reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-560/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność § 4 uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Młynarach w dniu 27 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/81/2015 w sprawie opłaty targowej.W dniu 07 grudnia 2015 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem. Pismem z dnia 09 grudnia 2015 r. zawiadomiono Gminę Młynary, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (zwane dalej: Kolegium Izby) w dniu 14 grudnia2015 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Młynary nie wziął udziału w posiedzeniu Kolegium Izby.Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeżono dla kolegium izby. Z art. 11 ust. 1 pkt 5 tej ustawy wynika, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Kolegium Izby badając na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 r. przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje: Rada Miejska w Młynarach podjęła w dniu 27 listopada 2015 r. uchwałę Nr XIII/81/2015 w sprawie opłaty targowej, którą wprowadziła opłatę targową, określiła wysokość stawek opłaty targowej, zasady jej ustalania i poboru oraz terminy płatności a także zarządziła pobór opłaty targowej w drodze inkasa. W § 4 badanej uchwały, Rada Miejska w Młynarach zapisała, iż "W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej stosuje się stawkę wyższą". Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) w związku z art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) od dnia 01 stycznia 2016 r. rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.Stosownie do art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie. Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy stwierdza się, że pobór opłaty targowej jest powiązany tylko z faktem dokonywania sprzedaży a rada gminy może różnicować stawki tej opłaty w zależności od formy sprzedaży, czy też ze względu na przedmiot sprzedaży. Należy jednakże podnieść, że przedmiotowe przepisy nie upoważniają rady gminy do stanowienia o kwestii, którą Rada Miejska w Młynarach uregulowała w § 4 badanej uchwały t.j. stosowania wyższej stawki opłaty targowej w przypadku, gdy dla jednej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka, gdyż dla jednego rodzaju sprzedaży może być właściwa jedynie jedna stawka opłaty targowej. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że dokonując zapisów w § 4 uchwały Nr XIII/81/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, Rada Miejska w Młynarach wykroczyła poza zakres swoich kompetencji przysługujących jej na podstawie art. 19 pkt 1 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, przyjąć należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. II SA/Wr 1459/97).Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama