| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Gołdapi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. 1. W Statucie Domu Kultury w Gołdapi stanowiącym załącznik do uchwały nr XLVIII/302/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 maja 2010r. w sprawie nadania Statutu Domu Kultury w Gołdapi § 8 i § 9 otrzymują brzmienie: ,,§ 8.1. Dom Kultury zarządzany jest przez Dyrektora, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

2. Na stanowisko dyrektora Domu Kultury Burmistrz Gołdapi powołuje kandydata wyłonionego w drodze konkursu .

3. Przed powołaniem kandydata na stanowiska Dyrektora Domu Kultury, Burmistrz Gołdapi zawiera z nim umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe i program działania Domu Kultury. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora.

4. Dyrektor Domu Kultury może zarządzać Domem Kultury przy pomocy zastępcy dyrektora.

5. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gołdapi na wniosek dyrektora Domu Kultury lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii dyrektora Domu Kultury.

§ 9. 1. Oświadczenia woli w imieniu Domu Kultury, w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych oraz majątkowych, składa jednoosobowo Dyrektor.

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa swojemu zastępcy lub innym pracownikom Domu Kultury. Pełnomocnicy są uprawnieni do czynności prawnych w ramach udzielonych im przez Dyrektora umocowań".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Pianka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »