| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/130/16 Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, ze zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.

§ 2. Szczegółowy tryb powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego oraz jej organizację i tryb działania określa "Regulamin powoływania członków i działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Młotek


Załącznik do Uchwały Nr XVII/130/16
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 24 lutego 2016 r.

Regulamin powoływania członków i działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.

Tryb powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.

§ 1. 1. Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego, zwana dalej "Radą Pożytku", jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.

2. Do zadań Rady Pożytku należy w szczególności:

a) opiniowanie projektów strategii rozwoju Powiatu Iławskiego,

b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zwanych dalej organizacjami,

d) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami,

e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

f) udzielanie rekomendacji dla organizacji.

3. Zarząd Powiatu Iławskiego powołuje Radę Pożytku oraz uzupełnia jej skład w trakcie kadencji.

§ 2. 1. Rada Pożytku składa się z 10 członków, w tym:

a) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Iławskiego wskazanych przez Radę Powiatu
w formie uchwały,

b) trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Iławskiego wskazanych przez Zarząd Powiatu w formie uchwały,

c) pięciu przedstawicieli organizacji, prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Iławskiego,

2. Wybór członków Rady Pożytku, o których mowa w ust. 1 lit. c reprezentujących organizacje następuje spośród zgłoszonych przez ww. organizacje kandydatów podczas Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, zwanej dalej "Konferencją", organizowanej przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego i Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Iławie.

3. Członkiem Rady Pożytku może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych
i nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 3. 1. Każda organizacja może zgłosić i udzielić poparcia maksymalnie dwóm kandydatom
na członka Rady Pożytku, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. c.

2. Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, 14-200 Iława, karty zgłoszenia kandydata do Rady Pożytku w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

4. Ogłoszenie o możliwości składania zgłoszeń kandydatów przez organizacje publikowane jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Iławie: www.powiat-ilawski.pl w zakładce Stowarzyszenia. Składanie zgłoszeń powinno trwać nie krócej niż 14 dni i zakończyć się nie później niż 14 dni przed terminem Konferencji.

5. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zamieszczana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Iławie wskazanej w ust. 4, nie później niż 7 dni przed Konferencją.

6. Członków Rady Pożytku reprezentujących sektor pozarządowy wybierają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przedstawiciele organizacji na Konferencji spośród kandydatów na członków, których kompletne zgłoszenia wpłynęły w terminie wskazanym w ust. 4.

7. Mandaty otrzymuje 5 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
W przypadku gdy dwaj, lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, następuje druga tura wyborów. W drugiej turze wybierany jest większością głosów kandydat/kandydaci spośród tych, którzy w pierwszej turze otrzymali jednakową liczbę głosów.

8. Prowadzący Konferencję sporządza i przedstawia imienną listę proponowanych członków do Rady Pożytku do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Iławskiego.

Organizacja i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołuje Starosta Powiatu Iławskiego w terminie
30 dni od jej powołania.

2. Zarząd Rady Pożytku w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Rady Pożytku w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Pożytku.

3. Przewodniczący Rady Pożytku wybierany jest spośród przedstawicieli Rady Powiatu Iławskiego oraz Zarządu Powiatu Iławskiego.

§ 5. 1. Przewodniczący reprezentuje Radę Pożytku na zewnątrz i jest odpowiedzialny
za sprawną organizację pracy Rady Pożytku.

2. Do zadań Przewodniczącego należy:

a) kierowanie pracą Rady Pożytku,

b) ustalenie programu działania i harmonogramu prac Rady Pożytku,

c) ustalanie porządku posiedzenia Rady Pożytku przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

d) przedstawianie propozycji działań w sprawach organizacyjnych.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracą Rady Pożytku kieruje Wiceprzewodniczący lub wskazany przez Przewodniczącego członek Rady.

§ 6. Do zadań Sekretarza należy:

1. organizowanie przepływu informacji w związku z działalnością Rady Pożytku,

2. organizowanie spraw proceduralnych, w tym przygotowywanie projektów uchwał,

3. dokumentowanie obecności członków na posiedzeniach Rady Pożytku,

4. sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Pożytku,

5. obsługa administracyjno-biurowa Rady Pożytku przy współpracy z Wydziałem Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Iławie.

§ 7. Kolejne posiedzenia Rady Pożytku zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy
lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady Pożytku.

§ 8. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 9. 1. W posiedzeniach Rady Pożytku mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

2. W posiedzeniu i pracach Rady Pożytku może uczestniczyć bez prawa do głosowania pracownik wydziału Starostwa Powiatowego w Iławie lub powiatowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialny merytorycznie za przygotowanie procedowanej sprawy.

§ 10. Członkowie Rady Pożytku powiadamiani są środkami komunikacji elektronicznej
lub telefonicznie o posiedzeniach i porządku posiedzenia co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia. Materiały na posiedzenie przekazywane są elektronicznie wraz z powiadomieniem o posiedzeniu.

§ 11. 1. Rada Pożytku wydaje opinie i przyjmuje stanowiska zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Rady Pożytku. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Rada Pożytku wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu. Opinię lub stanowisko w pozostałych sprawach Rada Pożytku wyraża w terminie 7 dni.

3. Nieprzedstawienie opinii lub stanowiska w przewidzianych terminach oznacza rezygnację
z prawa do ich wyrażenia.

4. Opinia wyrażona przez Radę Pożytku nie ma charakteru wiążącego dla organów Powiatu Iławskiego.

§ 12. 1. Protokoły z posiedzeń, listy obecności i inna dokumentacja Rady Pożytku przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Iławie.

2. Każdy z członków Rady Pożytku ma zapewniony dostęp do dokumentów Rady Pożytku
w godzinach pracy Starostwa.

§ 13. 1. Kadencja Rady Pożytku trwa 3 lata, licząc od dnia powołania.

2. Mandat członka Rady Pożytku wygasa z upływem kadencji, a w jej trakcie na skutek odwołania przez Zarząd Powiatu Iławskiego.

3. Zarząd Powiatu Iławskiego odwołuje członka Rady Pożytku przed upływem kadencji:

a) na jego wniosek;

b) na wniosek przedstawicieli podmiotu, o którym mowa w art. 41f pkt 1 albo pkt 2 albo pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, jedynie w odniesieniu do członka reprezentującego ten podmiot;

c) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

d) w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady Pożytku z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

e) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Pożytku,

4. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka Rady Pożytku będącego przedstawicielem organów powiatu, skład Rady Pożytku uzupełnia się odpowiednio na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Iławskiego lub Rady Powiatu Iławskiego.

5. W przypadku uzupełnienia składu Rady Pożytku o przedstawiciela organizacji członkiem Rady Pożytku zostaje osoba, wskazana przez Radę Pożytku spośród kandydatów zgłoszonych na początku kadencji wg zasad określonych w § 3 niniejszej uchwały. Rada wskazuje osobę z kolejną największa ilością oddanych na nią głosów w głosowaniu, o którym mowa w §3 ust. 6.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu w okresie sześciu miesięcy przed zakończeniem kadencji Rady Pożytku nie uzupełnia się jej składu.

§ 14. Rada Pożytku sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia je Zarządowi Powiatu Iławskiego do 30 marca następnego roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »