reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 250)
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marcin Deja


Załącznik do uchwały Nr XVIII/118/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) odpady zielone;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

14) zużyte opony;

15) żużel i popiół z palenisk domowych.

§ 2. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

1. w zabudowie jednorodzinnej - w systemie "u źródła":

1) papier i tekturę należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach
i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

2) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić
w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

3) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

4) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów. Wskazane jest kompostowanie tych odpadów w przydomowych kompostownikach;

5) żużel i popiół z palenisk domowych (wygaszony) należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych ilości odpadów komunalnych przekraczających pojemność pojemnika, mogą być użyte worki;

2. w budynkach wielolokalowych - system pojemnikowy w tzw. "gniazdach"

1) papier i tekturę należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w tzw. "gniazdach";

2) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić
w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w tzw. "gniazdach";

3) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w tzw. "gniazdach";

4) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych
w tzw. "gniazdach";

5) żużel i popiół z palenisk domowych (wygaszony) należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

3. na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) papier i tekturę należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

2) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić
w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

3) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

4) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

6) odpady komunalne wymienione w ust. 3 pkt. 1) - 5) na terenie domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do zbierania i do przekazywania pozostałych odpadów, wymienionych w § 3. ust. 1 w następujący sposób:

1) przeterminowane leki należy donosić i umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

2) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

3) zużyte opony należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

4) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, do punktów serwisowych, zgodnie z właściwymi przepisami, do innych wyspecjalizowanych punktów odbioru tego sprzętu, do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminie odbioru tego odpadu;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów lub dostarczać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych. W każdym przypadku odpady te powinny być zgromadzone w miejscu odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości i terenów do niej przyległych oraz umożliwiający łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac prowadzonych we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zbiera się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez uprawnionego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na warunkach przez niego ustalonych. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie dotyczy to odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych podczas robót budowlano-remontowych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę oraz w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;

5. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby.

6. Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych podane są na stronie internetowej www.czystesrodowisko.eu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego " Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie.

§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest wyłącznie na terenach niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Zabrania się wprowadzania ścieków powstających podczas mycia pojazdów samochodowych
na drogi publiczne, place, parkingi i tereny zieleni, do kanalizacji deszczowej, oraz bezpośrednio
do zbiorników wodnych lub do ziemi.

3. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym

§ 5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zapewnią wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, oznakowane adresem danej nieruchomości umożliwiający identyfikację faktycznego użytkownika pojemnika, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 3 Regulaminu.

§ 6. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników w okresie tygodnia:

1) zamieszkałych - 30 litrów na 1 mieszkańca;

2) niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

a) 3 l na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, szkołach wyższych i innych placówkach oświatowych jednak nie mniej niż jeden pojemnik 240 l na placówkę;

b) 10 l na 1 łóżko/pracownika w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych, schroniskach, internatach, domach studenckich, budynkach koszarowych, budynkach zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynkach do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny oraz innych budynkach zamieszkania zbiorowego, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 1100 l na instytucję;

c) 30 l na 1 osobę (turystę) przebywającą na nieruchomości na polach namiotowych, marinach, campingach jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l w okresie od 01 maja do 30 września każdego roku;

d) 10 l na 1 pracownika w budynkach przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, opieki zdrowotnej (przychodnie zdrowia, szpitale), opieki społecznej i socjalnej (np. domy dziennego pobytu emeryta), obsługi bankowej, pocztowej, telekomunikacyjnej, sportu, obsługi pasażerów we wszystkich rodzajach transportu oraz innych budynkach przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w szczególności w budynkach biurowych i socjalnych z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

e) 10 l na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, urzędach, lecznicach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

f) 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne/pracownika w lokalach gastronomicznych,
z uwzględnieniem miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej
1 pojemnik o pojemności 110 l;

g) 10 l na 1 pracownika w stacjonarnych i mobilnych lokalach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji oraz innych tego typu z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

h) 3 l na 1 działkę w ogrodach działkowych w okresie od 01 kwietnia do 31 października każdego roku, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 1100 l na ogród działkowy;

i) 10 l na 1 miejsce handlowe w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 110 l;

j) 15 l na 1 m2 powierzchni całkowitej w spożywczych i warzywniczych lokalach handlowych z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej
1 pojemnik o pojemności 110 l;

k) 10 l na 1 m2 powierzchni całkowitej w lokalach handlowych branży przemysłowej, kwiaciarniach, aptekach z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

l) 15 l na 1 m2 powierzchni całkowitej w lokalach branży mieszanej, spożywczo-przemysłowych, z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

m) cmentarze w ilości zadeklarowanej;

n) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - nie mniej niż jeden pojemnik 110 l;

§ 7. Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności:

1) pojemniki o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l , 770 l, 1100 l;

2) kontenery o pojemności: 3000 l, 4000 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l;

3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: od 60 l do 120 l;

4) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 120 l.

§ 8. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne:

1) kolor niebieski dla pojemników lub worków do zbierania papieru i tektury;

2) kolor żółty dla pojemników lub worków do zbierania tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;

3) kolor zielony dla pojemników lub worków do zbierania szkła;

4) kolor brązowy dla pojemników lub worków do zbierania odpadów zielonych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

5) kolor grafitowy dla pojemników lub pojemnik z blachy ocynkowanej z napisem "popiół" - do zbierania wygaszonych popiołów;

6) kolor czarny dla pojemników lub pojemnik z blachy ocynkowanej z przeznaczeniem na pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych i na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 9. W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 4, pod warunkiem oznaczenia ich w sposób wyraźny zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów.

§ 10. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przekroczyła objętość określoną w ust. 2 pkt.1.

§ 11. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami w miejscu wyodrębnionym, widocznym, a zarazem dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed wejście na teren nieruchomości lub najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki nie powinny być uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich prawidłowe wykorzystanie.

4. Zarząd drogi ustawia kosze uliczne przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

5. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 12. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1. odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w okresie: od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie, od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu;

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej na terenach wiejskich i miejskich w okresie: od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu, od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie;

2. odpady wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło - raz w miesiącu;

3. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej raz na dwa tygodnie;

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej na terenach wiejskich i miejskich dwa raz w tygodniu;

3) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w okresie: lipiec-sierpień raz w tygodniu; czerwiec, wrzesień raz na 2 tygodnie; styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień - raz w miesiącu.

4. meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku;

5. odpady komunalne z cmentarzy - zgodnie z deklaracją;

6. odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór po indywidualnym uzgodnieniu terminu z uprawnionym przedsiębiorcą;

7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku,

8. popiół z palenisk domowych i żużli w okresie od 1 października do 15 kwietnia - raz na dwa tygodnie, a poza tym okresem jeden raz w miesiącu,

9. odpady z koszy ulicznych -nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

§ 14. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik.

2. Osady ściekowe ze zbiorników oczyszczalni przydomowych należy opróżniać z częstotliwością wynikającą z instrukcji ich eksploatacji.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odbierane od właścicieli nieruchomości winny być przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o. o., który w wojewódzkim planie gospodarki odpadami został wskazany jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

2. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się zwiększania stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez kampanie edukacyjno - informacyjne.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) nie pozostawianie zwierząt domowych bez nadzoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego,

2) oznakowanie w sposób czytelny bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,

3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zieleni urządzonej,

4) wyprowadzanie psów w miejsca publiczne na smyczy z zastrzeżeniem ust. 3,

5) wyprowadzanie psów ras uznawanych za agresywne oraz psów, które mogą zachowywać się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt w miejsca publiczne z nałożonym kagańcem.

2. Wymieniony w ust. 1 pkt 1 obowiązek nie dotyczy kotów.

3. Wymienione w ust 1 pkt 4 obowiązki nie dotyczą osób niewidomych.

4. Dopuszcza się zwalnianie psa ze smyczy wyłącznie na terenach zieleni nieurządzonej, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, gdy opiekun psa sprawuje nad nim bezpośrednią i skuteczna kontrolę oznaczającą właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym również zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 17. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących obszarach miasta wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) centrum miasta - strefa A wg uchwały nr XXXVI - 282 / 2005 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Miasta Lubawskiego,

2) tereny osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych.

§ 18. Na pozostałych obszarach miasta wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) gromadzenia i usuwania powstających podczas prowadzenia hodowli odpadów i zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) ochrony gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem,

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 19. Ustala się obowiązek przeprowadzania deratyzacji w terminach od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października każdego roku, obejmujący następujące obszary:

1) części wspólne budynków wielolokalowych,

2) budynki użyteczności publicznej,

3) sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama