reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-324/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 13 lipca 2016r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr 49/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.446)

uchwala, co następuje

Wskazuje się, że uchwała Nr 49/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty została podjęta z naruszeniem art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w zw. z § 143 i § 124 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz.283) (zwany dalej: zasady techniki prawodawczej).


Uzasadnienie

Rada Gminy Braniewo w dniu 17 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę Nr 49/VII/2016 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.W dniu 27 czerwca 2016 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 11 lipca 2016 r. zawiadomiono Gminę Braniewo, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (zwane dalej: Kolegium Izby) w dniu 13 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Braniewo nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby.Przepis art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty ( dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy).Rada Gminy Braniewo dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, iż w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.Zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może zróżnicować stawki opłaty, m. in. w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. W § 1 ust. 2 badanej uchwały Rada Gminy Braniewo zawarła zapis, iż "Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości:• 1-3 osoby: 11 zł/osobę, miesięcznie,• 4 osoby: 10 zł/osobę miesięcznie,• 5 osób: 9 zł/osobę miesięcznie,• 6 osób: 8 zł/osobę miesięcznie,• 7 osób: 7 zł/osobę miesięcznie• (…) osób: 7 zł/osobę miesięcznie."Z powyższego zapisu wyraźnie wynika, że organ stanowiący gminy podjął decyzję o zróżnicowaniu stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Winien więc wyrazić swoją wolę w tej kwestii, poprzez dokonanie stosownego zapisu w badanej uchwale, którym zarządzono by pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób 8 i więcej. Dokonany przez Rade Gminy zapis "(…) osób: 7 zł/osobę miesięcznie." nie precyzuje wyraźnie, iż stawka 7 zł za osobę miesięcznie dotyczy również więcej niż 7 osób. Kolegium Izby stwierdza, że Rada Gminy Braniewo w uchwale Nr 49/VII/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty nie wprowadziła zapisu, którym zarządzano by pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób 8 i więcej, w związku z czym wskazuje się, iż badana uchwała została wydana z naruszeniem art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.W ocenie Kolegium Izby, należy także zakwestionować prawidłowość zapisów jednostek redakcyjnych użytych w badanej uchwale. Zasady techniki prawodawczej unormowane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" określają sposób w jaki należy redagować akty normatywne, by ich stosowanie zapewniło spójność i kompletność systemu prawa oraz przejrzystość tekstów normatywnych aktów prawnych.Zgodnie z § 143 zasad techniki prawodawczej do projektów aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale I w rozdziałach 1-7 i w dziale II, a do przepisów porządkowych - również w dziale I w rozdziale 9 chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. Organ samorządu terytorialnego, zobowiązany jest więc do zachowania prawidłowego posługiwania się techniką legislacyjną oraz stosowania reguł zawartych w rozporządzeniu w sprawie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z § 124 ust. 2 zasad techniki prawodawczej paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, litery na tiret, a tiret na podwójne tiret. Rada Gminy Braniewo w przedmiotowej uchwale zastosowała nieznany zasadom techniki prawodawczej sposób podziału jednostki redakcyjnej jaką jest ustęp. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 11 maja 2011 r. (sygn. akt III SA/Wr 111/11, publ. CBOSA) stwierdził, iż: "przepisy aktów prawa miejscowego powinny być uchwalane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie «Zasad techniki prawodawczej»" natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 1 października 2008 r. (sygn. akt II OSK 955/08, publ. CBOSA), wskazał, iż: "stanowienie prawa miejscowego podlega regułom określonym w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie «Zasad techniki prawodawczej»".Wobec powyższego Kolegium Izby postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama