reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/485/2010 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów i opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie sołectw gminy Myślibórz pobór w drodze inkasa opłaty od posiadania psów - od osób fizycznych, oraz zarządza się na terenie miasta i gminy Myślibórz pobór w drodze inkasa opłaty targowej - od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.
§ 2. 1. Na inkasentów opłaty od posiadania psów i opłaty targowej z terenu wiejskiego wyznacza się sołtysów następujących sołectw gminy Myślibórz w osobach:
1) Czółnów - Mirosława Siwińska zam. Czółnów 4,
2) Dalsze - Danuta Rozwadowska zam. Dalsze 3,
3) Dąbrowa - Krzysztof Sztuń zam. Dąbrowa 11,
4) Derczewo - Aneta Tomczyk zam. Derczewo ul. Lipiańska 19,
5) Golenice - Danuta Borkowska zam. Golenice 108,
6) Głazów - Tadeusz Parszewski zam. Głazów 51,
7) Gryżyno - Monika Sługocka-Szymańska zam. Gryżyno 10,
8) Kol. Myśliborzyce - Romuald Karaś zam. Kol. Myśliborzyce 1,
9) Kierzków - Józef Tatol zam Kierzków 82,
10) Kruszwin - Paweł Mamzer zam. Kruszwin 6,
11) Listomie - Ryszard Graczyk zam. Listomie 3/1,
12) Ławy - Stanisław Dubiecki zam. Ławy 12a,
13) Myśliborzyce - Władysław Nowaczewski zam. Myśliborzyce 45,
14) Nawrocko - Ryszard Kociach zam. Nawrocko 87,
15) Otanów - Grzegorz Świderski zam. Otanów 11a/7,
16) Prądnik - Henryk Światłowski zam. Prądnik 4,
17) Pszczelnik - Andrzej Kałużny zam. Pszczelnik 27,
18) Rów - Tadeusz Czarnota zam. Rów 3d,
19) Rościn - Bogumiła Dorota Olszówka zam. Rościn 46/1,
20) Renice - Krzysztof Głownia zam. Renice 22,
21) Sitno - Ewa Chmielewska zam. Sitno ul. Pyrzycka 35/4,
22) Sulimierz - Maria Beniak zam. Sulimierz 49/1,
23) Wierzbnica - Lucyna Łatyszkiewicz zam. Wierzbnica 31,
24) Wierzbówek - Michał Przybył zam. Wierzbówek 13/5,
25) Zgoda - Marek Dubajko zam. Sobienice 7,
26) Chłopowo - Piotr Boczkowski zam. Chłopowo 11/2,
27) Czerników - Włodzimierz Szafrański zam. Czerników 32/3,
28) Klicko -Joanna Szkwarkowska zam. Klicko 9/10,
29) Tarnowo - Leokadia Sala zam. Tarnowo 8/7.
2. Na inkasentów opłaty targowej z terenu miasta wyznacza się następujące osoby:
1) Jerzy Szugaj zam. w Myśliborzu ul. Strzelecka 38/7,
2) Stanisław Myka zam. w Myśliborzu ul. M. Dąbrowskiej 1,
3) Robert Dudek zam. w Myśliborzu ul. Pionierów 11/2.
3. W przypadku niemożności wykonania obowiązku poboru opłat przez inkasentów wymienionych w § 2 ust. 1 wyznacza się p. Jerzego Szugaja do wykonania obowiązku poboru opłat z zachowaniem prawa do wynagrodzenia określonego w § 3.
§ 3. Z tytułu inkasa, inkasenci otrzymywać będą wynagrodzenie prowizyjne:
1. za pobór opłaty od posiadania psów w wysokości 20 % zainkasowanych i terminowo odprowadzonych kwot.
2. za pobór opłaty targowej w wysokości 15 % zainkasowanych i terminowo odprowadzonych kwot.
§ 4. 1. Pobrane opłaty inkasenci wpłacają w kasie Urzędu w terminach:
1) opłaty od posiadania psów - w następnym dniu po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa wpłata opłaty powinna nastąpić.
2) opłaty targowej pobranej z terenu przez inkasentów (sołtysów) - za okresy miesięczne do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
2. Inkasenci pobierający opłatę targową z terenu miasta zobowiązani są odprowadzić ją codziennie, a w dni ustawowo wolne od pracy, dnia następnego po dniu wolnym od pracy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/189/2008 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, uchwała Nr XXXVIII/327/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, uchwała Nr LVII/446/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów i opłaty targowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący

Mariusz Norsesowicz
UZASADNIENIE
Uchwała w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów i opłaty targowej stanowi wykonanie upoważnienia nadanego radzie gminy zawartego w art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.). Ze względu na utworzenie nowego sołectwa Tarnowo i dokonanie wyboru Pani Leokadii Sala na sołtysa wsi Tarnowo zaszła konieczność wyznaczenia sołtysa do pełnienia funkcji inkasenta w tym sołectwie. Z uwagi na znaczną ilość zmian w uchwale w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów i opłaty targowej zasadnym jest podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 199/62/WE z dnia 17 czerwca w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama