reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVIII/555/2010 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 29 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, zm. z 2007r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, będącym załącznikiem do uchwały nr LV/446/2006 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 841, zm. z 2008r. Nr 36, poz. 752) wprowadza się następujące zmiany:

1) wykreśla się § 5 ust. 4,

2) w związku z wykreśleniem ust. 4 dotychczasowy ustęp 5 w § 5 oznacza się jako ustęp 4,

3) zdanie drugie w § 22 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków otrzymuje następującą treść:


" W przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego (np. badanie prawidłowości działania wodomierza), do czasu zakończenia postępowania akceptowane będzie wniesienie przez odbiorcę usług zaliczki w wysokości obliczonej zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu."

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński
UZASADNIENIE
Zarząd ZWiK Sp. z o.o. złożył wniosek o wykreślenie § 5 ust. 4 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dającego podstawę do pobierania przez przedsiębiorstwo opłaty za wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Zarząd Spółki konieczność dokonania zmiany uzasadnia aktualnym orzecznictwem Prezesa Urzędu Kontroli i Konsumentów. Prezes UOKiK prezentuje stanowisko (m.in.: w uzasadnieniu decyzji Prezesa UOKiK z dnia 30.12.2009 r. nr RKR - 31/2009), że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ma podstaw do pobierania ww. opłaty ani w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ani w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Przyłączenie do sieci nie może być uzależnione od ponoszenia przez odbiorcę innych kosztów niż te, które są wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zapisy Regulaminu nakładające obowiązek poniesienia opłaty za wydanie warunków nie znajdują podstawy prawnej w art. 19 ust. 2 ustawy, stąd powstała konieczność podjęcia uchwały w sprawie wykreślenia tych zapisów z Regulaminu.
Ponadto przy okazji zmiany § 19 ust. 2 Regulaminu, dokonanej na wniosek ZWiK Sp. z o.o. z dnia 10 stycznia 2008 r. winna zostać również zmieniona treść zdania drugiego w § 22 ust. 1 Regulaminu. Zaliczka wnoszona przez odbiorcę winna być wniesiona w wysokości średniej z ostatnich trzech miesięcy. Sposób obliczenia zaliczki winien być analogiczny jak w § 19 ust. 2 Regulaminu.
W załączeniu pismo Zarządu ZWiK Sp. z o.o. nr DN/297/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama