reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/224/2009 Rady Powiatu Wałeckiego

z dnia 23 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2010 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz art.165, art.166 a, art.184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:
§ 1. się dochody budżetu ( Załącznik Nr 1) w wysokości - 46 600 588 zł, z tego :
1) dochody bieżące - 39 172 400 zł,
2) dochody majątkowe - 7 428 188 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 51 788 616 zł. z tego:
1) wydatki bieżące - 40 603 518 zł,
2) wydatki majątkowe - 11 185 098 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 5 188 028 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z zaciągniętego kredytu w kwocie - 5 188 028 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 5 188 028 zł.
1) przychody - 5 188 028 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 51 558 zł
2) celowe w wysokości - 1 106 996 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 966 381 zł,
b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 140 615 zł.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2011 (Załącznik Nr 8) w wysokości - 12 000 000 zł,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości ( Załącznik Nr 9) - 35 297 044 zł.
§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2011 ujęte w załączniku Nr 8 do uchwały
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w Załączniku Nr 9 do uchwały.
§ 9. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych (Załącznik Nr 10) w wysokości:
1) przychody - 230 000 zł,
2) wydatki - 230 000 zł.
§ 10. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( Załącznik Nr 12) w wysokości:
1) przychody - 160 000 zł,
2) wydatki - 160 000 zł.
§ 11. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik nr 13) w wysokości:
1) przychody - 482 500 zł,
2) wydatki - 487 500 zł.
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000 zł
§ 13. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 pkt 1, do wysokości w nim określonej.
§ 14. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości - 1 230 080 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załączniki Nr 18) w wysokości - 157 340 zł.
§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 200 000 zł
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
7) udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki,
8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Pawlik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 a
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik1 a.xls

Załącznik nr 1 a
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 6
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik nr 10
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.xls

Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.xls

Załącznik nr 14
Załącznik nr 18
do Uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Powiatu Wałeckiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Zalacznik18.xls

Załącznik nr 18
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama