reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/611/10 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 8 czerwca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115; Nr 23, poz.136; Nr 192, poz.1381; z 2008r. Nr 54, poz. 326; Nr 218, poz. 1391; Nr 227, poz.1505 z 2009r. Nr 19, poz. 101; Nr 19, poz. 100; Nr 86, poz.720; Nr 168, poz.1323) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 ; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 ), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/433/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 25, poz. 895) zmienionej uchwałą Nr XLI/556/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 stycznia 2010r. (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 440) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) 20 zł - abonament 12 miesięczny typu N;

6) 20 zł - abonament 12 miesięczny typu N+".

2) w § 7 dodaje się ust. 9-12 w brzmieniu:

"9. Uprawnienie do wykupienia i korzystania z abonamentu typu N posiada kierująca osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (symbol 05-R lub 10-N), będąca właścicielem pojazdu. Za właściciela pojazdu uważa się także osobę faktycznie władającą pojazdem na podstawie cywilnoprawnej umowy użyczenia, umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej zawartej z bankiem lub firmą leasingową. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

10. Uprawnienie do wykupienia i korzystania z abonamentu typu N+ posiada kierujący opiekun prawny osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (symbol 05-R lub 10-N), będący właścicielem pojazdu. Za właściciela pojazdu uważa się także osobę faktycznie władającą pojazdem na podstawie cywilnoprawnej umowy użyczenia, umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej zawartej z bankiem lub firmą leasingową. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

11.Osoby, o których mowa w ust. 9-10 mogą wykupić abonament po przedstawieniu następujących dokumentów:

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele;

2) oryginału umowy użyczenia, umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej zawartej z bankiem lub firmą leasingową;

3) oryginału orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zawierającego symbol niepełnosprawności 05-R lub 10-N, aktualnego na okres wykupienia abonamentu;

4) oryginału dokumentu potwierdzającego sprawowanie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną;

5) karty parkingowej wydanej przez starostę na podstawie art.8 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

12. Abonament typu N i typu N+ wydaje się uprawnionemu wyłącznie na jeden pojazd."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Dżega - Matuszczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama