reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/81/S/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/205/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerzno oraz jej jednostkom organizacyjnym


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, po zbadaniu uchwały Nr XL/205/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerzno oraz jej jednostkom organizacyjnym postanawia, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XL/205/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających Gminie Świerzno oraz jej jednostkom organizacyjnym.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Świerzno, działając na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w dniu 30 kwietnia 2010 r. podjęła uchwałę Nr XXXVI/286/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerzno oraz jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała została przekazane Izbie do zbadania w dniu 10 maja 2010 r. Wyżej wymieniona uchwała została wstępnie zbadana przez Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 12 maja 2010 r. Badając uchwałę Kolegium powzięło wątpliwość, co do możliwości stanowienia przez Radę w § 9 uchwały utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXIV/212/2006/838/06 Rady Gminy Świerzno z dnia 24 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, ponieważ przedmiotowa uchwała utraciła swoją moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2010 r. Uchwała została podjęta na podstawie art. 43 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), który przepisami art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706), utracił swoją moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2010 r. Kolejną wątpliwością Kolegium jest zgodność uchwały z prawem w zakresie zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Informacji o wyczerpaniu procedury określonej w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Gmina Świerzno nie przedstawiła organowi nadzoru. W związku z powyższym Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Gminy Świerzno pismem z dnia 13 maja 2010 r. (znak pisma: K-0010/153/MK/10). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień, w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 27 maja 2010 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyja-śnień. Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 27 maja 2010 r. ostatecznie zbadało uchwałę Nr XL/205/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerzno oraz jej jednostkom organizacyjnym. W posiedzeniu Kolegium w dniu 27 maja 2010 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Świerzno. Gmina Świerzno nie przekazała Izbie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały przewidującej udzielanie pomocy de minimis, o którym stanowią przepisy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XL/205/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerzno oraz jej jednostkom organizacyjnym. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesie¬nia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama