reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/278/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2010


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 34.187.206,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 32.797.206,00 zł
2) dochody majątkowe - 1.390.000,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 36.418.085,56 zł, z tego:
1) wydatki bieżące - 26.663.585,56 zł
2) wydatki majątkowe - 9.754.500,00 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.387.930,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów - 1.140.000,00 zł
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2.000.000,00 zł
3) inne źródła - 1.247.930,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 4.387.930,00 zł
2) rozchody - 2.157.050,00 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł
2) celowe w wysokości- 120.000,00 zł.
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 20.000,00 zł
b) rezerwa na programy unijne - 100.000,00 zł.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w wysokości - 329.400,56 zł, z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego- 255.796,56 zł
2) w ramach pozostałych wydatków- 73.604,00 zł.
§ 8. 1. 1 Ustala się dochody w wysokości - 94.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 91.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości- 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010 i kolejnych (Załącznik Nr 7) w wysokości - 9.754.500,00 zł
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomoc udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 3.025.000,00 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010 i kolejnych ujęte w Załączniku Nr 7 do uchwały,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w Załączniku Nr 8 do uchwały.
§ 11. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9) w wysokości:
1) przychody - 7.226.000,00 zł
2) wydatki - 7.226.000,00 zł.
§ 12. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 10) w wysokości:
1) przychody - 30.000,00 zł.
2) wydatki - 30.000,00 zł.
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek orazemitowanych papierów wartościowych na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów , do kwoty - 1.950.000,00 zł.
§ 14. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych 4.377.806,00 zł.
a) a. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 1.978.806,00 zł.
b) przedmiotowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 154.000,00 zł.
c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w wysokości- 2.245.000,00 zł.
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 14) w wysokości - 206.550,00 zł.
§ 15. Ustala się możliwość udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art.188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych , z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2010 roku
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2010 roku
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2010 roku
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kalisz Pomorski związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kalisz Pomorski związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2010 roku
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Limity wydatków Gminy Kalisz Pomorski na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Limity wydatków Gminy Kalisz Pomorski na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środkow pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych w 2010 roku
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2010 roku
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2010 roku
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.xls

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kalisz Pomorski realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 roku
Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.xls

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku
Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik15.xls

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Kalisz Pomorski na lata 2010 - 2014
Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XLVII/278/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik16.xls

Wydatki 2010 - opis
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama