REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1548

Uchwała nr XXXIV/460/2010 Rady Gminy Darłowo

z dnia 7 lipca 2010r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95,Nr 80, poz.542; Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103,Nr 176, poz.1238,Nr 191, poz.247, poz.1821; z 2008 r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art.35 ust.2 ustawy - Karta Nauczyciela.

3. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczb godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Tygodniową liczbą godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się w następujący sposób:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.

22

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/262/2005 Rady Gminy Darłowo z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Darłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/460/2010
Rady Gminy Darłowo
z dnia 7 lipca 2010 r.

Przykładowy sposób naliczania pensum

1. Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 wg pensum 18 godzinnego i 11 godzin wg pensum 22 godzinnego 9/19 + 11/22 =0,50 + 0,50 = 1,00 - tygodniowy wymiar zajęć wynosi 20 godzin, brak godzin ponadwymiarowych.

2. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego 6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14 jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin -24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe.

3. Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 26 godzinnego 15/18 +10/26 =0,83 + 0,39 =1,22 jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 20 godzin, pozostałe 5 godzin stanowią godziny ponadwymiarowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA