| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/593/10 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 20 października 2010r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego obszaru "Łozy nad Gowienicą" w obrębie ewidencyjnym Burowo, gm. Goleniów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 42, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804), po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się użytkiem ekologicznym cenny przyrodniczo obszar o powierzchni 5,72 ha, położony na działkach nr 276/6 i nr 284 w obrębie ewidencyjnym Burowo, oddział 692b, l, m, o, ~a, ~c, ~d, ~i, Leśnictwo Mosty, której właścicielem jest Skarb Państwa.

2. Granice użytku ekologicznego określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Obszarowi, który obejmuje się ochroną w formie użytku ekologicznego, nadaje się nazwę: "Łozy nad Gowienicą".

§ 3. Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona cennego obszaru silnie podmokłych, zabagnionych łąk oraz zadrzewień przylegających zachodnim krańcem do rzeki Gowienicy. Charakterystyczną cechą obszaru jest sukcesja lasu łęgowego związanego z ekosystemem rzeki. Na obszarze tym występuje licznie chroniony storczyk listera jajowata (Listera ovata).

§ 4. Na terenie użytku ekologicznego "Łozy nad Gowienicą" zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;

11) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Nadzór nad użytkiem ekologicznym powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Goleniów, który umieści w pobliżu użytku tablicę informacyjną o nazwie form ochrony przyrody oraz o obowiązujących zakazach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Zajko

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/593/10
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 20 października 2010 r.
Zalacznik1.jpg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »