reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/113/11 Rady Gminy Postomino

z dnia 25 października 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/311/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591, z roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z roku 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z roku 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z roku 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z roku 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z roku 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z roku 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z roku 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z roku 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z roku 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113), art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z roku 2006 Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z roku 2007 Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191. poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z roku 2008 Nr 145, poz. 917,Nr 227, poz.1505 z roku 2009 Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 51 "Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego" przyjętego uchwałą Nr XXX/311/09 Rady Gminy Postomino z dnia 30 marca 2009 r. poprzez dodanie ust.2, w brzmieniu: "W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, wysokość środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w części przeznaczonej na nagrody wójta może zostać zwiększona".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela ( Dz. U. 2006, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zmienia się Regulamin określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, przyjęty uchwałą Nr XXX/311/09 Rady Gminy Postomino z dnia 30 marca 2009 r. W przedstawionym projekcie regulaminu, w stosunku do Regulaminu z dnia 30 marca 2009 r. wprowadzono zmiany w rozdziale dotyczącym nagród ze specjalnego funduszu nagród. W § 51 dodano ust. 2, w brzmieniu: "W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, wysokość środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w części przeznaczonej na nagrody wójta może zostać zwiększona". Powyższa zmiana daje organowi prowadzącemu możliwość zwiększenia środków przeznaczonych na specjalny fundusz nagród, z tym że środki te przeznacza się na nagrody przyznawane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Wójta gminy. Projekt uchwały został uzgodniony ze związkiem zawodowym nauczycieli, co zostało udokumentowane protokołem z dnia 19 października 2011 r. z przeprowadzonych uzgodnień dotyczących zmian w regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama