reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/144/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/106/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) oraz w związku z art. 86 ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:
§ 1. Umarza się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/106/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Dębnie działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w dniu 27 października 2011 r. podjęła uchwałę Nr XVI/106/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, która Izbie do zbadania została przekazana w dniu 7 listopada 2011 roku. W przedmiotowej uchwale w § 1 ust. 1 pkt. a i b rada ustaliła stawki podatku od nieruchomości, bez wskazania przedmiotu opodatkowania. Rada gminy jest zobowiązana na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do określania wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez radę nie mogą przekraczać stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 u.p.o.l. i ogłaszanych w drodze obwieszczenia. Podatki lokalne, nakładane przez ustawodawcę, a konkretyzowane przez radę gminy, muszą charakteryzować się należytą indywidualizacją podstawy prawnej obciążenia finansowego. W tej materii obowiązuje bowiem wyraźna zasada, że obowiązek podatkowy (płatniczy) wchodzi w grę tylko wtedy, gdy tak wynika z wyraźnego przepisu prawa (w tym wypadku uchwały Rady). Tytuł podatkowy zawsze musi być jednoznacznie określony. Nie można więc dopuszczać, aby konkretyzacji podstawy prawnej dla wymiaru opłaty dokonywał swobodnie sam urzędnik, z uwagi na zbyt ogólne jej określenie przez Radę. Z tego też względu Kolegium Izby za naruszające prawo uznało brzmienie § 1 ust. 1 pkt. a i b uchwały Nr XVI/106/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Pismem z dnia 15 listopada 2011 r. znak: K-0010/248/UG/2011 zawiadomiono Gminę o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/106/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 23 listopada 2011 r. wzięli udział przedstawiciele Gminy Dębno. Z przedłożonych na Kolegium Izby dokumentów wynikało, iż radni na sesji w dniu 27 października 2011 r. przegłosowali zapis § 1 ust. 1 pkt. a i b przedmiotowej uchwały w następującym brzmieniu "§1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno: 1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: a) w mieście 0,52 zł, b) na wsi 0,49 zł". Kolegium Izby po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli Gminy oraz zbadaniu przedłożonych dokumentów stwierdziło, iż nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XVI/106/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości były wynikiem omyłki pisarskiej. W świetle powyższych okoliczności dalsze postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności zapisu § 1 ust. 1 pkt. a i b uchwały Nr XVI/106/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. Uwzględniając powyższe uchwalono jak w sentencji. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama