reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/157/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność § 1 pkt 1 lit. "g", "h", "i" oraz pkt 2 lit. "f", "h" uchwały Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Kołbaskowo, działając na podstawie przepisów art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w dniu 21 listopada 2011 roku podjęła uchwałę Nr XIII/128/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 22 listopada 2011 r. Pismem z dnia 23 listopada 2011 r. (Nr pisma K-0010/292/SA/11) powiadomiono Przewodniczącego Rady Gminy Kołbaskowo o wątpliwościach co do zgodności z prawem zapisów § 1 przedmiotowej uchwały, ponieważ ustanowione w: 1) pkt 1 lit. "g", "h" oraz "i" zróżnicowane stawki podatku od budynków pozostałych lub ich części zajęte przez instytucje kultury, przez niepubliczne placówki oświatowe oraz stanowiące własność lub będące w posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, 2) pkt 2 lit. "f", "g" oraz "h" zróżnicowane stawki podatku od pozostałych gruntów wykorzystywane przez niepubliczne placówki oświatowe, oznaczonych jako "dr", "dr-R" oraz stanowiące własność lub będące w posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, naruszają przepisy art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy w uchwale ustalającej wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może różnicować tych stawek (podwyższać lub obniżać) w stosunku do poszczególnych grup podatników, które mają charakter podmiotowo-przedmiotowy. Termin badania uchwały wyznaczono na dzień 30 listopada 2011 r. W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 30 listopada 2011 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Kołbaskowo. Kolegium Izby, w wyznaczonym terminie zbadało przedmiotową uchwałę i stwierdziło, iż uchwała Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w części dotyczącej zapisów § 1pkt 1 lit. "g", "h", "i" oraz pkt 2 lit. "f", "h" została podjęta z naruszeniem przepisów prawnych. Ustalone, zróżnicowane stawki podatku od nieruchomości w § 1: pkt 1 od budynków lub ich części: g) pozostałych zajętych przez instytucje kultury na cele statutowe, z wyłączeniem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, h) pozostałych zajętych przez niepubliczne placówki oświatowe na cele statutowe, z wyłączeniem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, i) pozostałych, za wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiących własność lub będących w posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta - 3,19 zł za 1m2 powierzchni użytkowej, pkt 2 od gruntów: f) pozostałych, wykorzystywanych wyłącznie przez niepubliczne placówki oświatowe na cele statutowe - 0,21 zł 1 m2 powierzchni, h) pozostałych, za wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, związanych z budynkami mieszkalnymi, garażami i towarzyszącą infrastrukturą, stanowiących własność lub będących w posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni; w sposób istotny naruszają przepisy art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którymi rada gminy może różnicować wysokość stawek podatku od nieruchomości ze względu na przedmiot opodatkowania. W ocenie Kolegium ustanowienie zróżnicowanych stawek podatku od nieruchomości ma charakter przedmiotowo-podmiotowy i jest sprzeczne z przepisami art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepisy powyższego artykułu muszą być interpretowane ściśle. Ustawa określa kryterium, którym rada gminy powinna kierować się różnicując stawki podatku, wskazując, iż można różnicować wysokość stawek dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystania, stan techniczny oraz wiek budynków. Wyliczenie to nie ma charakteru wyczerpującego jednakże, zdaniem Kolegium, zróżnicowanie stawek dopuszczalne jest tylko do przedmiotu opodatkowania. Rada dokonała de facto zróżnicowania o charakterze mieszanym, a zatem przedmiotowo-podmiotowym, w którym, mimo wysunięcia w redakcyjnym sformułowaniu na pierwszy plan elementów przedmiotowych (grunty, budynki, budowle, rodzaj działalności), decydujące znaczenie należy przypisać wyróżnikom podmiotowym. Wprowadzone w uchwale zróżnicowania stawek od gruntów, budynków i budowli dotyczy niezaprzeczalnie nieruchomości identyfikowanych z określonym podatnikiem, np. z gminą, emerytami i rencistami. Zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości dla określonych podmiotów, nie ma uzasadnienia w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest sprzeczne z przepisem art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym, że "wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny". W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w części dotyczącej § 1pkt 1 lit. "g", "h", "i" oraz pkt 2 lit. "f", "h" uchwały. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama