| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/204/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:
§ 1. Umarza się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, w części dotyczącej § 1ust. 1 pkt 1.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Wierzchowo, działając na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w dniu 25 listopada 2011 r. podjęła uchwałę Nr XIV/87/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieru-chomości. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 28 listopada 2011 r. Uchwała została wstępnie zbadana przez Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 r. Badając uchwałę Kolegium powzięło wątpliwość, co do zgodności z prawem przepisów ustanowionych w § 1 ust. 1pkt 1 wprowadzających zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli - lub ich części zajętych na działalność jednostek powołanych do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz .U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późń. zm.), co narusza przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, który dopuszcza możliwość wprowadzenia zwolnień wyłącznie przedmiotowych - Rada nato-miast wprowadziła zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. W związku z powyższym Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności w części badanej uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Gminy Wierzchowo pismem z dnia 6 grudnia 2011 r. (znak pisma: K-0010/331/BS/11). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień, a w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 21 grudnia 2011 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. W dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Gminy Wierzchowo podjęła uchwałę Nr XV/100/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, w której Kolegium nie stwierdziło naruszenia prawa. Przedmiotową uchwałą Rada uchyliła uchwałę Nr XIV/87/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W tym stanie rzeczy, Kolegium postanowiło umorzyć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/87/11 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, w części dotyczącej § 1ust. 1 pkt 1. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »