| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/137/2011 Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.: z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241;z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281) oraz art.130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.: z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180 poz. 1494 i 1497; z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701; z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 222, poz. 1321) - Rada Powiatu w Szczecinku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 100 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 15 zł;

2) motocykl:

a) za usunięcie - 200 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 22 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 440 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 33 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 550 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 45 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 780 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 65 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1 150 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 120 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1 400 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 180 zł.

§ 2. Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów ponoszonych przez własciciela pojazdu powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 50 zł;

2) motocykl - 100 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -220 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/80/2011 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Dorota Chrzanowska


Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018) wprowadziły zmiany m.in. w zakresie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym regulującego zagadnienia usuwania pojazdów z dróg, ich umieszczania i przechowywania na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Od dnia 21 sierpnia 2011 r. usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 i przechowywanych do czasu ich odbioru przez właścicieli należy do zadań własnych powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 powyższej ustawy Rada Powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat oraz wysokość kosztów. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat. W uchwale Rady Powiatu stawki opłat oraz wysokości kosztów nie uległy zwiększeniu, zostały utrzymane na poziomie, który obowiązywał w roku 2011.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »