| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/144/2011 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 oraz Nr 217, poz. 1281), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta (Załącznik Nr 1) w wysokości 244.193.650 zł

z tego:

1) dochody bieżące 173.678.586 zł

2) dochody majątkowe 70.515.064 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości 257.436.950 zł

1) wydatki bieżące 173.668.226 zł

2) wydatki majątkowe 83.768.724 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 13.243.300 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Miasta (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody 22.043.300 zł

2) rozchody 8.800.000 zł

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w kwocie 1.226.000 zł

w tym:

1) ogólną w wysokości 760.000 zł

2) celową w wysokości 466.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4),

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 5),

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6).

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.600.000 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3.380.730 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii 49.000 zł

§ 8. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w wysokości:

1) przychody 16.900.665 zł

2) wydatki 16.897.665 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w wysokości:

1) dochody 3.685.963 zł

2) wydatki 3.685.963 zł

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, do kwoty 20.000.000 zł

2) emisji papierów wartościowych, do kwoty 22.000.000 zł w tym:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 13.243.300 zł

b) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 8.756.700 zł

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, pkt 1 i 2, do wysokości w nim określonej,

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości 4.135.357 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości 1.977.000 zł

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 3.666.885 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości 2.990.740 zł

b) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości 4.407.734 zł

3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 14) w wysokości 2.744.214 zł

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych wykonujących budżet do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki do rozliczenia wg następujących zasad:

1) z budżetu Miasta mogą być udzielane pracownikom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków,

2) pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy,

3) zaliczki, o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania; zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego,

4) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki,

5) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy Miasta lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

144 budzet 2012 zalacznik 14

Załącznik Nr 15objasnienia do Uchwały Nr XIX/144/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik15objasnienia.pdf

144 budzet 2012 objasnienia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »