| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/187/12 Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Piaseczno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz.1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXVIII/334/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Piaseczno po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek uchwalonego uchwałą nr XXVII/194/2001 z dnia 28 września 2001 r. Rady Miejskiej w Czaplinku, zmienionego uchwałami nr XLIII/371/09 i XLIII/372/09 z dnia 18 września 2009 r. Rada Miejska w Czaplinku uchwala, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, zwany dalej planem, obejmujący obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały

2. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;

11) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

3. W planie nie występują ustalenia dotyczące:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak takich obiektów i dóbr kultury;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów i obiektów;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

8) granic terenów służących organizacji imprez masowych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych - ze względu na brak takich pomników i ich stref ochronnych.

4. Zasady techniki zapisu planu miejscowego:

1) ustalenia tekstu planu składają się z:

a) ustaleń dla całego obszaru objętego planem,

b) ustaleń dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, stanowiących część obszaru objętego planem, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

c) przepisów końcowych;

2) ustalenia dla całego obszaru objętego planem obowiązują we wszystkich przypadkach, w których inaczej nie stanowią ustalenia dla terenów;

3) oznaczenia terenów w planie zdefiniowano w następujący sposób:

a) cyfra lub liczba oznaczają numer kolejny terenu,

b) duże litery oznaczają symbol przeznaczenia terenu;

4) obowiązuje osobna numeracja dla terenów komunikacyjnych;

5) w przypadku braku przedmiotu ustaleń na danym terenie, nie podaje się nakazów, zakazów lub ograniczeń w tym zakresie.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć sieci, urządzenia i obiekty z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, wód deszczowych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji;

2) mieszkania towarzyszące - należy przez to rozumieć części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków, obowiązująca na całej wysokości elewacji; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy do 1,5m przed linię zabudowy, gzymsów, okapów, schodów terenowych, pochylni, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji i innych podobnych elementów;

4) nośnik reklamowy - obiekt służący reklamie;

5) przeznaczenie podstawowe terenu - część przeznaczenia terenu, która przeważa na danym terenie;

6) przeznaczenie uzupełniające terenu - część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

7) szpaler drzew -- pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie dopuszcza się na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu;

8) usługi turystyczne - usługi w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. 2004 nr 223 poz. 2268 ze zm.).

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) obowiązujące ustalenia planu:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole terenów,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy,

e) szpalery drzew,

f) obszar zakazu zainwestowania;

2) obszar projektowany do ochrony na podstawie odrębnych przepisów - granice projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Rzeka Drawa";

3) oznaczenia informacyjne - propozycja podziału na działki budowlane.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN,

b) teren zabudowy rekreacji indywidualnej - ML ,

c) teren usług turystycznych - UT ;

2) tereny zieleni i wód:

a) teren zieleni urządzonej - ZP ,

b) teren lasu - ZL ,

c) teren wód powierzchniowych - WS ;

3) tereny komunikacji:

a) teren drogi dojazdowej - KDD ,

b) teren ciągu pieszego - KDP ,

c) teren drogi wewnętrznej - KDW ;

4) tereny infrastruktury technicznej - teren infrastruktury elektroenergetycznej - stacja transformatorowa - E.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1) działania inwestycyjne należy realizować poprzez kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu w sposób określony w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów w Rozdziale 3;

2) wysokość obiektów budowlanych nie może być większa niż 25 m, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) wysokość, o której mowa w pkt 2 nie dotyczy urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej dla których nie może być większa niż 49 m;

4) obowiązuje kolorystyka harmonizująca z otoczeniem, zbliżona do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;

5) obowiązuje pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem imitującym dachówkę, w kolorze ceglastym, szarym lub brązowym;

6) na jednej działce budowlanej przeznaczonej pod:

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący,

b) zabudowę rekreacji indywidualnej dopuszcza się wyłącznie jeden budynek rekreacji indywidualnej;

7) dopuszcza się nośniki reklamowe wyłącznie na elewacjach budynków usługowych, za wyjątkiem tablic informacyjnych;

8) powierzchnia nośników reklamowych, o których mowa w pkt 7, nie może być większa niż 5m2;

9) nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub podobnych pojazdów do prowadzenia działalności usługowej;

10) nie dopuszcza się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

11) zakazuje się stosowania pokrycia elewacji w formie: paneli z tworzyw sztucznych i blachy;

12) zakazuje się lokalizowania blaszanych garaży i blaszanych budynków gospodarczych;

13) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń w formie betonowych prefabrykatów i przęseł;

14) nie dopuszcza się lokalizacji otwartych placów składowych.

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) obszar objęty opracowaniem planu znajduje się w granicach:

a) obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Ostoja Drawska", w odniesieniu do którego obowiązują przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody,

b) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Jeziora Czaplineckie", w odniesieniu do którego obowiązują przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody,

c) Drawskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego obowiązują zakazy określone w Rozporządzeniu Nr 15/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie "Drawskiego Parku Krajobrazowego",

d) obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie", na terenie którego obowiązują zakazy określone w Rozporządzeniu Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu,

e) projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Rzeka Drawa";

2) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pózn. zm.) (nie dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na stan przyrody obszarów chronionych);

3) zakazuje się realizacji zabudowy, z której odprowadzane ścieki mogą powodować zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych;

4) przy sytuowaniu obiektów należy uwzględnić wymagania w zakresie ochrony obszarów i innych cennych przyrodniczo elementów środowiska;

5) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni.

§ 7. Obowiązują następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) następujące tereny ustala się jako przestrzenie publiczne:

a) tereny dróg publicznych ( KDD ),

b) tereny ciągów pieszych ( KDP ),

c) tereny zieleni urządzonej ( ZP );

2) dla terenów wymienionych w pkt 1 obowiązują:

a) w zakresie zasad umieszczania w przestrzeni publicznej tymczasowych obiektów handlowo-usługowych oraz nośników reklamowych obowiązują ustalenia § 5,

b) na terenach zieleni urządzonej:

- kompleksowe kształtowanie zieleni o wysokich walorach kompozycyjnych,

- urządzenie małej architektury.

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące wielkości działek, zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi zawierać się pomiędzy 60° a 120°;

3) szczegółowe parametry działek określono w ustaleniach Rozdziału 3.

§ 9. Obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenów należy zapewnić w oparciu o układ dróg dojazdowych i wewnętrznych wyznaczonych w planie oraz dróg znajdujących się poza granicami planu, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 150/1 oraz 155/1 obręb Piaseczno;

2) należy zachować ciągłość elementów pasa drogowego w granicy obszaru objętego planem z zewnętrznym układem drogowym;

3) obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

a) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym przeznaczeniom terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w domu mieszkalnym jednorodzinnym,

- dla zabudowy rekreacji indywidualnej - 1 miejsce postojowe na 1 budynek,

- dla usług - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

- dla usług turystycznych - 4 miejsca postojowe na 10 miejsc noclegowych;

b) miejsca postojowe, o których mowa w lit. a, należy sytuować na terenie i na działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

§ 10. Obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się likwidację, przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej;

2) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować budowę, przebudowę lub modernizację sieci infrastruktury technicznej;

3) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg;

4) dopuszcza się odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 3, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, pod warunkiem zachowania określonej w przepisach odrębnych odległości od istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;

5) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych z nią związanych na wszystkich terenach, pod warunkiem zgodności z ustaleniami szczegółowymi planu oraz przepisami odrębnymi;

6) sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako podziemne, z wyjątkiem tych elementów sieci, które ze względów technicznych i zgodnie z przepisami odrębnymi wymagają sytuowania nadziemnego;

7) w zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązuje:

a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody,

c) budowa sieci wodociągowej, zapewniającej ciągłość dostawy wody do odbiorców i zabezpieczenie przeciw pożarowe,

d) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych obowiązuje:

a) rozdzielczy system odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych,

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków;

9) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych obowiązuje:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) stosowanie rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód opadowych i roztopowych z dachów budynków na terenach zabudowy: jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej oraz usług turystycznych na własnym terenie, w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów zabudowanych i utwardzonych,

d) usunięcie z wód opadowych i roztopowych substancji określonych w przepisach odrębnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania,

e) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. d,

f) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci drenarskich należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy;

10) w zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązuje zaopatrzenie z indywidualnych zbiorników zlokalizowanych w obrębie terenów wskazanych pod zabudowę;

11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązuje:

a) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła,

b) wymóg stosowania do celów grzewczych ekologicznych nośników energii w tym gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej, słonecznej, drewna i materiałów drewnopochodnych lub urządzeń do niskoemisyjnych technologii spalania;

12) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną obowiązuje:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i planowanych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,

b) budowa stacji transformatorowych wykonanych, w zależności od sposobu zagospodarowania terenów, jako obiekty wolnostojące, wbudowane lub słupowe,

c) lokalizacja stacji transformatorowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 19E ,

d) budowa sieci elektroenergetycznej jako linii kablowych podziemnych;

13) w zakresie dostępności telekomunikacyjnej obowiązuje:

a) budowa sieci telekomunikacyjnej,

b) budowa linii telekomunikacyjnych jako podziemne;

14) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych i aktach prawa miejscowego.

§ 11. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 0%.

§ 12. Ustala się granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych tożsame z liniami rozgraniczającymi terenów 13ZP, 14ZP, 15ZP.

§ 13. Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD.

Rozdział 3.
Ustalenia dla terenów

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN i 6MN obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny wyłącznie jako wolnostojący,

b) na terenie 3MN obowiązuje szpaler drzew, zgodnie z rysunkiem planu;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- dla terenu 1MN, 5MN, 6MN w odległościach 8m, 10m i 15m od linii rozgraniczającej terenu,

- dla terenów 2MN, 3MN, 4MN w odległości 8m i 10m od linii rozgraniczającej terenu,

b) wysokość budynków mieszkalnych, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większa niż 10m,

c) wysokość budynków gospodarczych i garaży, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większa niż 5m,

d) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może być większa niż 2,

e) nie dopuszcza się kondygnacji podziemnych,

f) geometria dachu - dachy strome, o symetrycznych połaciach bryły głównej budynku i kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 50°,

g) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 20% powierzchni działki,

h) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) tereny należą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem,

b) zgodnie z ustaleniami § 6;

5) wielkości działek, zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) powierzchnia działki dla każdego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie może być mniejsza niż 2000m2,

b) szerokość frontu działki dla każdego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie może być mniejsza niż 25m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dojazd z przyległych dróg dojazdowych oraz dróg znajdujących się poza granicami planu, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 150/1 oraz 155/1 obręb Piaseczno,

b) zapewnienie minimalnej ilości miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 9;

7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z ustaleniami § 10.

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7ML, 8ML i 9ML obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa rekreacji indywidualnej;

2) zasady zagospodarowania terenu - budynek rekreacji indywidualnej dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 800m2;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- dla terenów 7ML i 8ML w odległości 6m od linii rozgraniczającej terenu,

- dla terenu 9ML w odległości 6m i 15m od linii rozgraniczającej terenu,

b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większa niż 7m,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż 2,

d) nie dopuszcza się kondygnacji podziemnych,

e) geometria dachu - dachy strome, o symetrycznych połaciach bryły głównej budynku i kącie nachylenia połaci dachowych od 40° do 60°,

f) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 10% powierzchni działki,

g) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 80% powierzchni działki;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami § 6;

5) wielkości działek, zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) powierzchnia działki dla każdego budynku zabudowy rekreacji indywidualnej nie może być mniejsza niż 800m2,

b) szerokość frontu działki dla każdego budynku zabudowy rekreacji indywidualnej nie może być mniejsza niż 18m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dojazd dla terenów 8ML i 9ML z przyległej drogi wewnętrznej 10KDW,

b) dojazd dla terenu 7ML z przyległych dróg wewnętrznych 11KDW i 12KDW,

c) zapewnienie minimalnej ilości miejsc postojowych, zgodnie z ustaleniami § 9;

7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z ustaleniami § 10.

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10UT, 11UT i 12UT obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - usługi turystyczne,

b) uzupełniające - mieszkania towarzyszące;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków,

b) na terenach 10UT i 11UT obowiązują szpalery drzew, zgodnie z rysunkiem planu,

c) na terenie 10UT , obowiązuje zakaz zainwestowania, na obszarze wyznaczonym na rysunku planu;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- dla terenu 10UT w odległości 8m i 10m od linii rozgraniczającej terenu oraz zgodnie z rysunkiem planu,

- dla terenu 11UT w odległości 8m i 10m od linii rozgraniczającej terenu,

- dla terenu 12UT zgodnie z rysunkiem planu,

b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większa niż 12 m,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż 3,

d) nie dopuszcza się kondygnacji podziemnych,

e) geometria dachu - dachy strome, o symetrycznych połaciach bryły głównej budynku i kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 50°,

f) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 30% powierzchni działki,

g) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50% powierzchni działki, z zastrzeżeniem lit h,

h) na obszarze zakazu zainwestowania o którym mowa w pkt 2 lit c obowiązuje zachowanie 100% powierzchni biologicznie czynnej na gruncie rodzimym;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami § 6;

5) wielkość działek, zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z ustaleniami § 8;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dojazd z przyległych dróg dojazdowych,

b) zapewnienie minimalnej ilości miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 9;

7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z ustaleniami § 10.

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 13ZP i 14ZP obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- zieleń urządzona,

- wody powierzchniowe,

b) uzupełniające - ciągi piesze;

2) zasady zagospodarowania terenu - zakaz zabudowy;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) tereny należą do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem,

b) zgodnie z ustaleniami § 6;

4) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd z przyległych dróg dojazdowych oraz drogi znajdującej się poza granicami planu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 150/1 obręb Piaseczno;

5) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z ustaleniami § 10.

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15ZP obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu:

a) zieleń urządzona,

b) wody powierzchniowe;

2) zasady zagospodarowania terenu - zakaz zabudowy;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) teren należy do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem,

b) zgodnie z ustaleniami § 6;

4) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd z przyległej drogi dojazdowej oraz drogi znajdującej się poza granicami planu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 150/1 obręb Piaseczno;

5) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z ustaleniami § 10.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 16ZL i 17ZL obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - lasy;

2) zasady zagospodarowania terenu - zakaz zabudowy;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami § 6.

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18WS obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe;

2) zasady zagospodarowania terenu - zakaz zabudowy;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami § 6.

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19E obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - infrastruktura techniczna - stacja transformatorowa;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 1,

b) geometria dachu - dach stromy, o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 50°,

c) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 80 % powierzchni działki,

d) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 10% powierzchni działki;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami § 6;

4) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd z terenu ciągu pieszego 8KDP .

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD i 2KDD obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - droga dojazdowa kategorii gminnej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje poszerzenie istniejącej drogi, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 155/1 obręb Piaseczno, znajdującej się poza granicami planu,

b) szerokości w liniach rozgraniczających zmienna, poszerzenie do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami § 6.

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD i 7KDD obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - droga dojazdowa kategorii gminnej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokości w liniach rozgraniczających:

- 10 m dla terenów 3KDD, 5KDD i 6KDD,

- 12 m dla terenu 4KDD,

- od 12 do 13 m dla terenu 7KDD ,

b) chodniki - na terenie 7KDD jednostronny chodnik, po zachodniej stronie jezdni;

c) na terenie 7KDD obowiązuje zachowanie istniejącego szpaleru drzew, oznaczonego na rysunku planu,

d) szerokość jezdni minimum 5m,

e) drogi 5KDD, 6KDD i 7KDD zakończone placem do zawracania o wymiarach:

- 14m x 14m dla terenu 5KDD ,

- 20m x 20m dla terenu 7KDD,

- zgodnie z rysunkiem planu dla terenu 6KDD ;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami § 6.

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8KDP i 9KDP obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - ciąg pieszy;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokości w liniach rozgraniczających:

- od 5m do 10m dla terenu 8KDP ,

- 5m dla terenu 9KDP ,

b) obowiązuje nawierzchnia umożliwiająca obsługę terenu 19E oraz przejazd pojazdów służb ratowniczych;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami § 6.

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10KDW, 11KDW i 12KDW obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - drogi wewnętrzne;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokości w liniach rozgraniczających 8m,

b) dopuszcza się nie wyodrębnianie jezdni i chodników;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami § 6.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 27. 1. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Kalina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/187/12
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Piaseczno po uchwaleniu rys 1000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/187/12
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załacznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/187/12
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Piaseczno nie wniesiono uwag.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/187/12
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 1. W obszarze objętym Planem przewiduje się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, oraz określa się sposób ich realizacji oraz zasady finansowania.

§ 2. Ustala się, że inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy będą mogły być finansowane:

1) z budżetu gminy;

2) ze środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy;

3) współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej;

4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień;

5) dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych;

6) innych środków zewnętrznych;

7) poprzez udział inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 3. Ustala się, że udział finansowy gminy lub zainteresowanych podmiotów będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »