| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/236/12 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 7 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg

Na podstawie art. 35 ust.1 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Osiedla Nr 6 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/393/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 254) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w różnym przypadku wyrazy "Rada Miejska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami " Rada Miasta ";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Osiedle stanowią mieszkańcy miasta wraz z częścią jego terytorium, na którym zamieszkują i obejmuje następujące place, ulice:

1) Albatrosa

2) Bałtycka

3) Bukowa

4) Dębowa

5) Jana III Sobieskiego

6) Jaśminowa

7) Jedności Narodowej

8) Jodłowa

9) Kasztanowa

10) Klonowa

11) Krzysztofa Arciszewskiego

12) Leśna

13) Łososiowa

14) Park im. Jedności Narodowej

15) Plażowa

16) Próżna

17) Rolna

18) Różana

19) Rybacka

20) Henryka Sienkiewicza

21) Sosnowa

22) Spokojna

23) Stoczniowa

24) Szyprów

25) Świerkowa

26) Warzelnicza

27) Wczasowa

28) Węgorzowa

29) Wichrowa

30) Wierzbowa

31) Wiosenna

32) Wylotowa

33) Zachodnia (od granicy Osiedla Nr 4). " ;

3) w § 4 skreśla się pkt 1 i 6;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. W skład Rady Osiedla wchodzą radni w liczbie 11. " ;

5) w § 8 ust. 2 skreśla się pkt 3,4,5 b;

6) w § 14 ust. 2 i 4 otrzymują brzmienie:

" 2. Rada Osiedla dokonuje wyboru Zarządu Osiedla w liczbie 3 osób spośród radnych Rady Osiedla w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów do Rady.

4. W skład Zarządu Osiedla wchodzi przewodniczący, jego zastępca i członek. " ;

7) w § 15 ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

" 3) gospodarowanie środkami finansowymi ujętymi w uchwale budżetowej miasta,

4) składanie Radzie Osiedla do 31 stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania uchwał Rady za rok ubiegły i uzyskanie z tego tytułu votum zaufania, " ;

8) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Rada Osiedla wybiera zastępcę przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz członka Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady Osiedla, w głosowaniu tajnym. " ;

9) w § 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis:"spółdzielni mieszkaniowych.";

10) § 22 otrzymuje brzmienie:

" § 22. Organy Osiedla zobowiązane są do wykorzystywania obiektów oddanych jednostce do korzystania zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. " ;

11) § 23 otrzymuje brzmienie:

" 1. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta.

2. Dochodami miasta przeznaczonymi na działalność Osiedla mogą być darowizny na rzecz Osiedla od osób fizycznych i prawnych. " ;

12) w § 24 skreśla się ust. 2 i 4;

13) skreśla się § 25.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia, z tym że zmiana wynikająca z § 1 pkt 4, 6, 8 ma zastosowanie do władz Osiedla kadencji następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Szufel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »