reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/533/12 Rady Miasta Szczecin

z dnia 4 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504; z 2011 r. Nr 207, poz. 1230); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIX/935/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie (zmienionej uchwałą Nr XLVI/1166/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

" Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury. " ;

2) § 5. otrzymuje brzmienie:

" MOK może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej. " ;

3) § 6. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

" Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta. " ;

4) tytuł rozdziału IV Statutu otrzymuje brzmienie:

" Źródła finansowania. " ;

5) § 9. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

" MOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. " ;

6) § 9. ust. 3. otrzymuje brzmienie:

" Plan finansowy MOK oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. " ;

7) § 10. otrzymuje brzmienie:

" § 10. 1. MOK może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:

1) działalności statutowej,

2) sprzedaży składników majątku ruchomego,

3) najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,

5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

7) innych źródeł,

8) działalności gospodarczej,

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność MOK ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:

1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama