| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/348/12 Rady Gminy Mielno

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Mielno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. Nr 567) art. 27 ust. 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Nr 151 poz.1014, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208 poz. 1240; poz. 1241, z 2012 r. Nr 490) Rada Gminy uchwala co następuje:

Przepisy ogólne

§ 1. Sformułowania użyte w uchwale oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 ze zm.)

2) Gmina - Gmina Mielno,

3) Wójt - Wójt Gminy Mielno,

4) Urząd - Urząd Gminy w Mielnie,

5) dotacje - dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.),

6) oferta - wniosek o dofinansowanie w zakresie wspierania sportu.

§ 2. Niniejsza uchwała określa:

1) cel publiczny w odniesieniu do realizacji zadania własnego polegającego na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu,

2) warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

§ 3. Celem publicznym w rozumieniu niniejszej uchwały jest:

1) zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy,

2) poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Gminy,

3) poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

4) promocja sportu i aktywnego stylu życia na terenie Gminy,

5) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.

§ 4. Gmina Mielno wspiera sport poprzez udzielanie dotacji celowych dla klubów sportowych na zasadach określonych w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 5. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Gminy Mielno.

Warunki otrzymania wsparcia.

§ 6. 1. Dotacje celowe o których mowa w § 4 mogą uzyskać klub sportowe działające na terenie Gminy Mielno niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

2. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego w zakresie zadania obejmującego w szczególności:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwo w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane:

1) zapłata kar, mandatów i innych sankcji nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

2) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

3) zakup nieruchomości,

4) budowa, modernizacja i remont obiektów sportowych,

5) wynagrodzenia dla zawodników i działaczy sportowych,

6) nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,

7) pokrycie kosztów stałych nie związanych z realizacją zadania.

4. Dotację może otrzymać klub sportowy, jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 3 uchwały,

2) promuje wizerunek Gminy Mielno stwarzającej warunki dla rozwoju sportu,

3) właściwie realizował powierzone zadania i rzetelnie rozliczał otrzymane na ten cel środki w latach poprzednich,

4) zapewni udział środków finansowych własnych na realizację zadania.

5. Kwota dofinansowania ze strony Gminy nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego.

Tryb udzielania dotacji

§ 7. 1. Dotacje na wspieranie zadań w zakresie sportu udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie uchwały.

2. Wójt Gminy Mielno ogłasza konkurs ofert w terminie do składania ofert 10 dni roboczych.

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawiera:

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,

2) termin i warunki realizacji zadania,

3) termin składania ofert,

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

5. Wzór wniosku i sprawozdania określa Wójt w formie zarządzenia.

6. Wyboru ofert do wsparcia dokonuje Wójt Gminy Mielno w oparciu o następujące kryteria:

1) zgodność oferty z celem publicznym określonym w § 3 niniejszej uchwały,

2) liczba adresatów będących mieszkańcami gminy,

3) osiągnięcia klubu w roku poprzedzającym udzielenie dotacji,

4) wysokość wkładu własnego finansowego (min. 10 %) i osobowego.

5) ocena realizacji zleconych zadań publicznych biorąc pod uwagę, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7. Przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu Wójt Gminy Mielno występuje o opinię do Gminnej Rady Sportu w zakresie złożonych ofert.

8. Gminna Rada Sportu zobowiązana jest do zaopiniowania ofert wraz z przedstawieniem propozycji kwot wsparcia w terminie 7 dni od otrzymania kopii wniosków.

9. Ostatecznego wyboru ofert do wsparcia dokonuje Wójt.

10. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert nie przysługuje odwołanie.

11. Wyniki konkursu ofert zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

12. Oferty są rozpatrywane w terminie 30 dni od terminu końcowego składania wniosków.

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 8. 1. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Mielno a klubem sportowym, która określa warunki i terminy przekazania środków publicznych, sposób kontroli zgodności wydatków dokonanych w ramach wsparcia z celami określonymi we wniosku, zasady oraz termin sporządzania sprawozdań o wykorzystaniu środków, a także skutki nie złożenia w terminie sprawozdań lub wykorzystania przyznanego wsparcia niezgodnie z celem wsparcia.

2. Umowa o wsparcie przygotowywana jest w oparciu o ramowy wzór umowy określony na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536ze zm.).

§ 9. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia z zawartej umowy oraz przepisy art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Postanowienia końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Chadacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »