reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/150/12 Rady Gminy w Przybiernowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 17.150.076,00zł, z tego:

1. dochody bieżące 15.343.076,00zł,

2. dochody majątkowe 1.807.000,00zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 16.597.232,75zł, z tego:

1. wydatki bieżące 15.013.076,00zł,

2. wydatki majątkowe 1.584.156,75zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 552.843,25zł, która zostanie przeznaczona na:

1. spłatę rat kredytu w kwocie 330.000,00zł,

2. spłatę rat pożyczki w kwocie 222.843,25zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości 552.843,25zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 65.000zł,

2. celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4) 1.924.076zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 70.000zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 60.000zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 10.000zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 400.000zł,

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 700.000zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 700.000zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w § 8 i § 9, do wysokości kwot w nich określonych.


§ 11. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, celowe udzielane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (Załącznik nr 5) w wysokości 44.083zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celową na zadania własne z zakresu dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Przybiernowie (Załącznik Nr 6) w wysokości 35.000zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia z budżetu gminy dla pracowników jednostek organizacyjnych wykonujących budżet oraz sołtysów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Ryszard Kazanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/12
Rady Gminy w Przybiernowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/150/12
Rady Gminy w Przybiernowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/150/12
Rady Gminy w Przybiernowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/150/12
Rady Gminy w Przybiernowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/150/12
Rady Gminy w Przybiernowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/150/12
Rady Gminy w Przybiernowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama