reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/280/2013 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie nadania nowych statutów samorządowym instytucjom kultury, działającym w formie organizacyjnej: muzeum, biblioteka, dom kultury

Na podstawie art. 13.ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406) w związku z art.18.ust.2 pkt.9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 Nadaje się nowe statuty samorządowym instytucjom kultury, działającym w formie organizacyjnej: dom kultury, biblioteka, muzeum, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc:

1. Uchwała Nr LXIV/415/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie nadania nowych statutów samorządowym instytucjom kultury, działającym w formie organizacyjnej: muzeum, biblioteka, dom kultury oraz zmianie uchwał.

2. Uchwała Nr XL/344/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach instytucji kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/280/2013
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/280/2013
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/280/2013
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Działalność instytucji kultury obecnie regulują statuty nadane uchwałą Nr LXIV/415/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie nadania nowych statutów samorządowym instytucjom kultury, działającym w formie organizacyjnej: muzeum, biblioteka, dom kultury oraz zmianie uchwały i Uchwałą Nr XL/344/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach instytucji kultury.

Nadanie nowych statutów instytucjom kultury dla których organizatorem jest Gmina - Miasto Świnoujście jest związane z koniecznością dostosowania istniejących zapisów do znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.406) oraz aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.

Zmiany dotyczą:

1. wskazania w statucie instytucji kultury źródeł finansowania, zamiast sposobu uzyskiwania środków finansowych;

2. doprecyzowania dotacji przekazywanych przez organizatora poprzez określenie, że mogą to być dotacje przekazywane: w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji czy na realizację wskazanych zadań i programów, zamiast ogólnego pojęcia "dotacja" ;

3. sporządzania "planu finansowego" zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Obowiązujące przepisy nie posługują się już pojęciem "plan działalności'. Dotychczasowe plany np. usług, przychodów i kosztów, zgodnie z art. 31 ustawy o finansach publicznych zastąpią odpowiednio elementy planufinansowego.

Przedkładane projekty statutów uwzględniają wszystkie zmiany wynikające z ustaw. Wobec powyższego niezbędne jest nadanie nowych statutów instytucjom kultury, a tym samym dostosowanie zapisów statutów do nowych uregulowań prawnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama